Blog

Rada prijala závery o právach dieťaťa

Rada prijala závery o stratégii Európskej únie v oblasti práv dieťaťa, v ktorých sa predovšetkým zamerala na ochranu práv detí v krízových…

Justičná spolupráca: Rada prijala mandát na rokovanie o dvoch návrhoch na zlepšenie výmeny informáci

S cieľom zintenzívniť boj proti cezhraničnej trestnej činnosti dnes Rada prijala mandáty na rokovania o návrhu týkajúcom sa digitálnej…

Rada prijala závery, ktorých cieľom je podpora ďalších opatrení na ochranu Európanov

Rada dnes prijala závery o úspechoch a ďalších krokoch v oblasti ochrany Európanov pred terorizmom.

Agentúra EÚ pre drogy: Rada prijala mandát na rokovanie o posilnení úlohy agentúry

S cieľom zintenzívniť boj proti nelegálnym drogám prijala dnes Rada mandát na rokovanie o návrhu o Agentúre EÚ pre drogy, ktorého cieľom je…

Harald Waiglein bol vymenovaný za predsedu Výboru pre finančné služby na tretie funkčné obdobie

Výbor pre finančné služby (FSC) dnes opätovne vymenoval Haralda Waigleina za svojho predsedu, a to na tretie dvojročné funkčné obdobie od…

Osobné lode ro-ro: Rada prijala pozíciu k požiadavkám na zlepšenú stabilitu

S cieľom zvýšiť námornú bezpečnosť dnes Rada v zložení pre dopravu prijala svoju pozíciu (všeobecné smerovanie) k návrhu na zavedenie…

Závery Európskej rady o Ukrajine, 30. mája 2022

Závery Európskej rady o Ukrajine, 30. mája 2022

Rada prijala nové pravidlá, ktoré agentúre umožnia uchovávať dôkazy o vojnových zločinoch

S cieľom pomôcť vyvodiť zodpovednosť za trestné činy spáchané na Ukrajine dnes Rada prijala nové pravidlá, ktoré Eurojustu umožňujú…

Súkromná stredná odborná škola v Dolnom Kubíne zlyháva, navrhujeme jej vyradenie

Nerešpektovanie vzdelávacích štandardov, chýbajúce učebné osnovy a nedodržanie normatívu pre praktické vyučovanie – to je len niekoľko…

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 11. 5. 2022

Na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 Rada rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré zaviedla Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021,…