Rada prijala nové nariadenie o batériách a odpadových batériách

Rada prijala nové nariadenie, ktorým sa posilňujú pravidlá udržateľnosti batérií a odpadových batérií.

Nariadením sa bude regulovať celý životný cyklus batérií – od výroby až po opätovné použitie a recykláciu, pričom sa zabezpečuje, aby boli bezpečné, udržateľné a konkurencieschopné.

Batérie sú kľúčom k dekarbonizácii a k prechodu EÚ na druhy dopravy s nulovými emisiami. Batérie po skončení životnosti však obsahujú mnoho cenných zdrojov a tieto kritické suroviny musíme byť schopní opätovne využiť, aby sme ich nemuseli dovážať z tretích krajín. Nové pravidlá podporia konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a zabezpečia, aby boli nové batérie udržateľné a prispievali k zelenej transformácii.

Teresa Riberaová, španielska ministerka pre ekologickú transformáciu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady sa bude vzťahovať na všetky batérie vrátane všetkých odpadových prenosných batérií, batérií pre elektrické vozidlá, priemyselných batérií, štartovacích batérií, ktoré sa používajú najmä vo vozidlách a strojoch, a batérií pre ľahké dopravné prostriedky (napr. elektrické bicykle, elektrické mopedy, elektrické kolobežky).

Obehové hospodárstvo

Cieľom nových pravidiel je podporovať obehové hospodárstvo reguláciou batérií počas celého ich životného cyklu. V nariadení sa preto stanovujú požiadavky týkajúce sa konca životnosti vrátane cieľov a povinností v oblasti zberu, cieľových hodnôt v oblasti zhodnocovania materiálov a rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

V nariadení sa stanovujú cieľové hodnoty pre výrobcov, pokiaľ ide o zber odpadových prenosných batérií (63 % do konca roka 2027 a 73 % do konca roka 2030), a zavádza sa osobitný cieľ v oblasti zberu odpadových batérií pre ľahké dopravné prostriedky (51 % do konca roka 2028 a 61 % do konca roka 2031).

V nariadení sa stanovuje cieľová hodnota zhodnocovania lítia z odpadových batérií na 50 % do konca roku 2027 a na 80 % do konca roku 2031, ktorú možno zmeniť prostredníctvom delegovaných aktov v závislosti od vývoja na trhu, technologického vývoja a dostupnosti lítia.

V nariadení sa stanovujú povinné minimálne úrovne recyklovaného obsahu pre priemyselné batérie, štartovacie batérie a batérie pre elektrické vozidlá. Na úvod sa stanovujú na 16 % v prípade kobaltu, 85 % v prípade olova, 6 % v prípade lítia a 6 % v prípade niklu. Batérie budú musieť mať dokumentáciu o recyklovanom obsahu.

Cieľová hodnota recyklačnej efektivity do konca roka 2025 je stanovená na 80 % pre nikel-kadmiové batérie a na 50 % pre iné odpadové batérie.

V nariadení sa stanovuje, že najneskôr v roku 2027 by prenosné batérie zabudované do prístrojov mal mať možnosť vybrať a vymeniť koncový používateľ, pričom prevádzkovateľom sa ponecháva dostatočný čas na prispôsobenie dizajnu ich výrobkov tejto požiadavke. Ide o dôležité ustanovenie v záujme spotrebiteľov. Batérie z ľahkých dopravných prostriedkov bude musieť byť schopný vymeniť nezávislý odborník.

Spravodlivé pravidlá pre všetkých prevádzkovateľov

Cieľom nových pravidiel je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu s batériami a zabezpečiť spravodlivejšiu hospodársku súťaž vďaka požiadavkám na bezpečnosť, udržateľnosť a označovanie.

Dosiahne sa to prostredníctvom kritérií výkonnosti, trvanlivosti a bezpečnosti, prísnych obmedzení pre nebezpečné látky ako ortuť, kadmium a olovo a povinných informácií o uhlíkovej stope batérií.

Nariadením sa zavádzajú požiadavky na označovanie a informácie, okrem iného pokiaľ ide o komponenty batérie a jej recyklovaný obsah, ako aj elektronický „pas batérie“ a kód QR. S cieľom poskytnúť členským štátom a hospodárskym subjektom na trhu dostatok času na prípravu sa požiadavky na označovanie budú uplatňovať od roku 2026 a QR kód od roku 2027.

Zmiernenie environmentálnych a sociálnych vplyvov

Cieľom nového nariadenia je znížiť environmentálne a sociálne vplyvy počas celého životného cyklu batérie. Na tento účel sa v nariadení stanovujú prísne pravidlá náležitej starostlivosti pre hospodárske subjekty, ktoré musia overiť zdroj surovín použitých na výrobu batérií uvádzaných na trh. V nariadení sa stanovuje výnimka z pravidiel náležitej starostlivosti pre MSP.

Ďalšie kroky

Dnešným hlasovaním v Rade sa ukončuje postup prijímania. Nariadenie teraz podpíše Rada a Európsky parlament. Potom sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ a o 20 dní neskôr nadobudne účinnosť.

Kontext

Cieľom nariadenia o batériách je vytvoriť obehové hospodárstvo pre odvetvie batérií zameraním sa na všetky fázy životného cyklu batérií od návrhu až po spracovanie odpadu. Táto iniciatíva má veľký význam najmä vzhľadom na masívny rozvoj elektrickej mobility. Očakáva sa, že dopyt po batériách sa do roku 2030 zvýši viac ako desaťnásobne.

Novým nariadením sa nahradí súčasná smernica o batériách z roku 2006 a doplnia sa ním existujúce právne predpisy, najmä pokiaľ ide o nakladanie s odpadom.

Európska komisia predložila návrh nariadenia o batériách 10. decembra 2020. Rada prijala všeobecné smerovanie 17. marca 2022. Európsky parlament prijal svoj mandát na rokovanie na plenárnom zasadnutí 10. marca 2022. Po medziinštitucionálnych rokovaniach sa dosiahla predbežná dohoda medzi predsedníctvom Rady a vyjednávačmi Európskeho parlamentu. Európsky parlament prijal výsledok tejto dohody na plenárnej schôdzi 14. júna 2023.