Najziskovejší sú dlhodobo všeobecní lekári a špecialisti. Kúpele sa vracajú do predpandemických čias

Zdravotníctvo je jedno z mála odvetví, ktoré v posledných rokoch neohrozila ani pandémia, ba naopak niektorým jeho sektorom pomohla.

Dlhodobo je známe, že ponuka zdravotnej starostlivosti sa na Slovensku postupne scvrkáva, čo chtiac či nechtiac prináša lepšie finančné výsledky pre tých, ktorí majú v zdravotníctve neštátne ambulancie. V tejto analýze sme sa preto pozreli na finančné výsledky firiem tohto sektora, a to konkrétne na spoločnosti, ktoré už podali za rok 2023 daňové priznanie, ktorého prílohou je účtovná závierka.

Kľúčové zistenia:

  • V zdravotníctve podniká vyše 11-tisíc spoločností, pričom daňové priznanie za rok 2023 podalo už vyše 62% z nich. Tržby v odvetví vzrástli od roku 2019 o polovicu na 3,4 miliardy eur.
  • V sektoroch, ktoré sme analyzovali podniká 6 778 spoločností (počet spoločností, ktoré podali za rok 2023 daňové priznanie) a v minulom roku dosiahli tržby vyše 2,8 miliardy eur.
  • Celkový čistý zisk spoločností bol v roku 2023 viac ako 246 miliónov eur a podrástol medziročne o 17,7 %.
  • Najziskovejšími boli všeobecní lekári, ktorým zjedného eura tržieb ostane 27 centov čistého zisku. Za nimi nasledovali špecialisti spolu so zubármi, ktorým na jedno euro tržieb ostane 17 centov čistého zisku.
  • Naopak najmenej sa v minulom roku darilo laboratóriám, ktorým sa prepadli tržby a skončili v strate. Dôvodom boli hlavne slabé výsledky jedného z najväčších laboratórií Unilabs Slovensko, s. r. o.

Na Slovensku v odvetví zdravotníctva podniká celkovo 11 538 spoločností, vyše 2-tisíc neziskových, rozpočtových a príspevkových organizácií a vyše 6-tisíc živnostníkov. V tejto analýze budeme analyzovať len firmy. Väčšinu spoločností tvoria tie, ktoré podnikajú v oblasti zubnej lekárskej praxi a špeciálnej a všeobecnej lekárskej praxi alebo v predaji liekov. Prípadne najmä všeobecní lekári a špecialisti budú zamestnancami nemocníc.

V tejto analýze sme sa podrobnejšie pozreli na šesť sektorov, a to zubnú, všeobecnú a špeciálnu lekársku prax, lekárne, ostatnú zdravotnú starostlivosť a laboratóriá. Celkový počet spoločností podnikajúcich v týchto šiestich sektoroch, ktoré podali účtovnú závierku za rok 2023 je 6 778.

Tržby zdravotníckeho sektora posledných 5 rokov rastú. Kým v roku 2019 boli na úrovni 2,3 miliardy eur, tak v roku 2023 už boli o polovicu vyššie, teda 3,4 miliardy eur. Treba však pripomenúť, že v analýze sú zahrnuté, aj za staršie roky, len spoločnosti, ktoré podali za rok 2023 svoju účtovnú závierku. Trend tržieb tak môže byť ovplyvnený firmami, ktoré vznikli alebo zanikli počas sledovaného obdobia.

Tržby spoločností v spomínaných šiestich sektoroch v posledných 3 rokoch rástli priemerným tempom vyše 12 % ročne. Pre porovnanie v roku 2020 vzrástli len o necelé 2 %. Zaujímavejší je, ale vývoj tržieb pri jednotlivých sektoroch.

Kým v roku 2020 medziročne klesali odvetvia ako špeciálna lekárska prax (o necelé 1 %) alebo ostatná zdravotná starostlivosť i. n. (o skoro 18 %) či zubná lekárska prax (o skoro 2 %), tak naopak služby zdravotníckych laboratórií či všeobecná lekárska prax rástli o 18 % resp. 12 %. Dôvodom bola pravdepodobne pandémie a s tým súvisiace opatrenia. Za spomenutie stojí aj nasledujúci rok, kedy rástla všeobecná lekárska prax o vyše 20% a špeciálne lekárska prax o 13%.

Do týchto dvoch činností patria aj desiatky spoločností, ktoré zarobili na prevádzke mobilných odberových miest. Príkladom je IVIMED s.r.o., ktorá prevádzkovala 8 odberových miest a 200-tisícove tržby v roku 2020 zoštvornásobila na 1,3 milióna eur. Neskôr sa jej tržby vrátili na pôvodné úrovne. Viac sme na túto tému písali v dávnejšie zverejnenej analýze.

Najvyšší podiel na tržbách v rámci šiestich analyzovaných odvetví majú lekárne, a to dlhodobo vyše 40%. Za nimi s výrazným odstupom nasledujú činnosti špeciálnej lekárskej praxe s podielom vyše 14%. Ostatné činnosti majú menší podiel na tržbách.

Tržby v jednotlivých sektoroch zdravotníctva (eur)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Lekárne

999 787 090 €

1 053 010 102 €

1 138 912 764 €

1 291 771 443 €

1 402 912 016 €

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

364 753 786 €

361 271 714 €

408 749 791 €

432 172 556 €

504 551 825 €

Zubná lekárska prax

166 451 284 €

163 486 738 €

217 384 485 €

261 703 345 €

311 938 458 €

Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.

224 295 411 €

184 038 143 €

211 492 149 €

250 834 591 €

299 956 106 €

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

139 564 872 €

156 279 973 €

188 874 031 €

204 461 738 €

241 650 725 €

Služby zdravotníckych laboratórií

73 367 195 €

86 525 552 €

129 309 402 €

113 506 181 €

93 795 579 €

 

Celkový čistý zisk spoločností bol v roku 2023 viac ako 246 miliónov eur a podrástol medziročne o 17,7 %. Spoločnostiam v zdravotníctve zisk dlhodobo narastá, výnimkou bol len pandemický rok 2020, v ktorom klesal najmä kvôli stratám kúpeľov v rámci ostatnej zdravotnej starostlivosti.

Čistý zisk firiem podnikajúcich v zdravotníctve (vybraných 6 sektorov)

Najziskovejší sú špecialisti, všeobecní lekári a zubári

Neohrozenú pozíciu v rámci zdravotníctva majú lekári, a to konkrétne všeobecní lekári pre dospelých a pediatri, špecialisti a zubní lekári. Za posledných 5 rokov im tržby rástli v priemere o 7 % (všeobecní lekári) až 18 % (stomatológovia).

Väčšinu hospodárskych nákladov ambulancií tvoria osobné náklady. Pri stomatologických ambulanciách je dlhodobo približne 40 % podiel, pri špecialistoch 45 % a pri všeobecných lekároch 55 %. Zvyšnú časť nákladov tvoria náklady na služby, kde môžu byť pretavené náklady napríklad za prenájom priestorov či reklamu. Ich podiel sa pohybuje od 20 % pri všeobecných lekároch po 28% pri stomatológoch. Zvyšnú časť hospodárskych nákladov tvorí spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a menšinovo odpisy.

Tak ako aj tržby aj čistý zisk rástol ambulanciám takmer v každom roku za posledných 5 rokov. Výnimkou bol v prípade zubárov aj špecialistov rok 2020, kedy im čistý zisk medziročne klesol o vyše 3 resp. 9 % medziročne. Dôvodom bude pravdepodobne pandémia a opatrenia spojené s ňou, kedy sa prevádzkovala len neodkladná zdravotná starostlivosť.

Zaujímavejšie je, ale prirovnanie objemu čistého zisku k tržbám prostredníctvom rentability tržieb, teda ziskovej marže. Zisková marža je najvyššia pri všeobecných lekároch, ktorým v roku 2023 ostalo 27 centov na jedno euro tržieb. Za nimi s odstupom nasledujú zubári a špecialisti so ziskovou maržou na úrovni 17 %.

Zisková marža všeobecných lekárov, špecialistov a stomatológov v roku 2023

Spoločnosti, ktoré prevádzkujú ambulancie všeobecných lekárov sú zároveň najmenej zadlženými firmami (podiel záväzkov na celkovom majetku spoločnosti) v rámci 6 sektorov zdravotníctva, ktoré analyzujeme. Zadlženosť týchto spoločností bola v roku 2023 na úrovni 23,5 %. Pre porovnanie špecialisti mali zadlženosť na úrovni bezmála 31 % a zubári vyše 40 %.

Spomedzi týchto troch špecializácií patria medzi najväčšie spoločnosti tie z odvetvia špeciálnej lekárskej praxe. Tržbami najväčšou z nich je FMC - dialyzačné služby, s.r.o. v ktorej má 94,8 % podiel nemecká spoločnosť Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH. Spoločnosť mala minulý rok tržby necelých 38 miliónov eur a od roku 2017 bola prvý krát v zisku 154-tisíc eur.

Druhou tržbami najväčšou spoločnosťou je Longman s.r.o., ktorá rovnako prevádzkovala dialyzačné pracoviská prevažne na východnom Slovensku. Jej tržby boli v minulom roku 18,6 milióna eur, avšak od 1.1.2024 bola spoločnosť zrušená a zlúčila sa s FMC – dialyzačné služby. Nástupnícka spoločnosť už v minulosti pohltila niekoľko firiem z tohto sektora dialyzačných služieb.

Tretím v poradí je prevádzkovateľ známeho Sanatória Koch v Bratislave, GPN s.r.o. s tržbami 8,2 milióna eur. V GPN má väčšinový podiel Ivan Kmotrík vlastniaci aj futbalový klub ŠK Slovan Bratislava.

Tržby top 10 spoločnosti v rámci všeobecnej, špeciálnej a zubnej lekárskej praxe v roku 2023 (eur)

Všeobecná lekárska prax

Tržby

Špeciálna lekárska prax

Tržby

Zubná lekárska prax

Tržby

Praktická Ambulancia, s. r. o.

3 887 288

FMC - dialyzačné služby, s.r.o.

37 880 957

Schill Dental Clinic s. r. o.

5 573 120

KOVOAMB, s.r.o.

1 538 681

Logman s.r.o.

18 617 297

Martin Dental Center s. r. o.

4 428 819

REMEDIUM, s.r.o.

1 275 421

GPN s.r.o.

8 217 809

U.S. Center zubná klinika s.r.o.

3 068 301

H COM, s.r.o.

717 608

NOVAMED, spol. s r.o.

7 968 478

SK Dental Trnava s.r.o.

2 819 870

NAŠA DOKTORKA s.r.o.

698 589

ŽILPO, s. r. o.

5 574 782

STARZYK s.r.o.

2 530 632

GAMI - med. s.r.o.

621 107

ORL HUMENNÉ, s.r.o.

4 896 703

SK Dental - Bratislava Ambulancia, s.r.o.

2 301 522

MED-ARCH Centrum, s.r.o.

618 199

TeamPrevent Santé s. r. o.

3 359 656

ProSmile Clinic, s. r. o.

2 264 395

SABA - GYN s.r.o.

598 833

GYN - FIV a.s.

3 054 460

DENTLY Babčan s. r. o.

2 206 952

MEDSERVIS, s.r.o.

596 662

ALFAMEDIA s. r. o.

3 028 939

AXIS-DENT, s.r.o.

1 961 757

Next s.r.o.

583 804

Imunoalergológia Dzurilla s.r.o.

2 732 383

DENT plus, s.r.o.

1 835 388

 

Laboratóriám pomohla najmä pandémia

Pomyselným víťazom pandémie je sektor laboratórií, v ktorom tržby rástli v roku 2020 o 18 % a o rok neskôr o 50 %. Pritom sa jedná len o päťdesiatku firiem spomedzi ktorých je lídrom spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. s tržbami skoro 80 miliónov eur v roku 2023. Jej tržby predstavujú 85 % tržieb celého sektora. Väčším hráčom je Medirex, a.s., ktorý ešte za rok 2023 nepodal daňové priznanie a nie je súčasťou tejto analýzy.

Aj keď v roku 2022 a 2023 sumárne tržby laboratórií klesali o 12 resp. 17 %, tak v skutočnosti za to môže len pokles tržieb Unilabs Slovensko, ktorému tržby klesli zo 112 miliónov eur na 97 miliónov eur v roku 2022 a 79 miliónov v roku 2023. Kvôli tak vysokému prepadu tržieb sa spoločnosť dostala do straty v minulom roku 5,4 milióna eur. Unilabs sa tržbami dostal na úrovne z roka 2020. V roku 2021 a 2022 ťažila z pandemického testovania, počas ktorej údajne testovala tretinu vzoriek PCR testov v krajine.