Slovenská záručná a rozvojová banka vlani strojnásobila svoj čistý zisk

Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla za rok 2022 úvery a záruky v celkovom objeme viac ako 129 miliónov EUR.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla za rok 2022 úvery a záruky v celkovom objeme viac ako 129 miliónov EUR, pričom pri strednodobých a dlhodobých úveroch boli z hľadiska objemu najvýznamnejšie nové úverové programy so zárukou EIF, ktoré v minulom roku SZRB poskytla malým a stredným podnikateľom v celkovej výške viac ako 30 mil. eur. Celkovo úvery malým a stredným podnikom predstavovali 97 % objemu úverov poskytnutých SZRB.

Bilancia banky dosiahla ku koncu roka sumu 549 miliónov EUR. Celkové nekonsolidované výnosy boli vo výške 15,9 miliónov EUR, zatiaľ čo prevádzkové náklady boli na úrovni 11,9 miliónov EUR. Prevádzkový hospodársky výsledok predstavoval sumu 4 milióny EUR. Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2022 bol v dôsledku tvorby opravných položiek a rezerv vo výške 2,3 mil. EUR. Čistý zisk činil 1,8 mil. EUR, teda viac ako za predchádzajúce tri roky (2019-2021) spolu.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, a. s., zhodnotil rok 2022 takto: „Uplynulý rok sa niesol v znamení doznievajúcej pandémie, vojny na Ukrajine, energetickej krízy, rastu inflácie a úrokových sadzieb. Napriek tomu zaznamenala naša banka úspešný rok, v ktorom strojnásobila čistý zisk a pokračovala v napĺňaní novej stratégie. V reakcii na potreby malých a stredných firiem banka rozšírila produktové portfólio a zatraktívnila už existujúce produkty. Naše úsilie o modernizáciu banky a podporu malých a stredných podnikateľov ocenili aj redaktori časopisu Global Finance, ktorí udelili SZRB prestížne ocenenie Najlepšia banka pre malé a stredné podniky na Slovensku pre rok 2023.

Stratégia modernizácie a rozvoja banky zahŕňa komplex opatrení a projektov najmä v oblasti optimalizácie a zefektívnenia interných procesov a systémov, modernizácie informačných systémov a posilnenia obchodného úseku a kontrolných odborov. Proces modernizácie banky pokračuje aj zintenzívnením marketingových a komunikačných aktivít, zavedením nových produktov a akcentovaním proklientskej orientácie banky.


Ako sa vyvíjal zisk SZRB za posledné roky

 

Rok

Čistý zisk (mil. €)

2019

0,63

2020

0,48

2021

0,62

2022

1,81