Mediálni regulátori z celej Európy diskutujú o nových výzvach v digitálnej ére aj o marketingu nezdravých potravín na internete

V belgických Antverpách sa včera začalo dvojdňové 55. zasadnutie Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA), ktorej od minulého roka predsedá Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Zasadnutia sa účastní vyše 160 delegátov zastupujúcich viac ako 50 národných regulačných orgánov, vrátane Národnej rady televízneho a rozhlasového vysielania Ukrajiny, ktorí aj spolu s pozvanými expertmi z akademického prostredia a mediálnej praxe diskutujú o aktuálnych témach regulácie mediálneho obsahu.

Jednou z nosných tém zasadnutia je ochrana maloletých pred nežiaducimi vplyvmi reklamy na nezdravé potraviny (tzv. junk food), ktorej sú vystavení na sociálnych sieťach, platformách na zdieľanie videí a v rámci marketingu využívajúcom influencerov. V diskusii s poprednými odborníkmi zo Svetovej zdravotníckej organizácie, akademikmi z viedenskej a genthskej univerzity, expertmi z Európskeho mediálneho observatória  a z ďalších organizácií hľadali členovia EPRA styčné body medzi výskumom, možnosťami regulácie a jej reálnou implementáciou v snahe o elimináciu negatívnych dopadov tejto formy reklamy na mládež a jej zdravie.    

Aj druhá hlavná téma podujatia sa týka digitálneho prostredia. Nastoľuje neodkladnú otázku, ako sú mediálne regulačné orgány pripravené na nevyhnutnú zmenu svojich úloh, interných pracovných procesov a celkového nastavenia v kontexte regulácie platforiem na zdieľanie videí a iných online obsahov. O rozšírených právomociach, následne vynútených štrukturálnych zmenách a prvých skúsenostiach
s dohľadom nad zdieľaním videí budú referovať zástupcovia francúzskeho, írskeho a britského regulátora.

Osobitá pozornosť je venovaná aj téme problematiky slobody médií a dezinformácií v časoch konfliktov, ktorá v posledných mesiacoch naberá na naliehavosti. EPRA ako najväčšie profesionálne zoskupenie regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania a audiovizuálnych mediálnych služieb je ideálnou platformou pre vzájomnú výmenu poznatkov o kľúčových dátach k téme, ako aj reflexiu konkrétnych skúseností z tej-ktorej krajiny v boji proti šíreniu dezinformácií.