Vysoké školy čaká očista. Tlak pre kauzu Borisa Kollára narastá

Štyri otázky slovenských vysokých škôl. Čaká ich preverovanie akreditácií, zmena financovania a tlak na výuku v súlade s praxou. Naďalej ich však budú môcť ovládať oligarchovia, zločinci, lobbisti a politici.

Biztweet: Ako vieme, v roku 2021 prejde akreditačný proces plne pod kontrolu novej odborne vytvorenej komisie. Nie je na mieste tento proces po zmene vlády urýchliť, alebo je to technicky nemožné?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) prevzala úlohy spojené s akreditáciou činností vysokých škôl od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež Akreditačnej komisie už od 1. 1. 2020. S tým súvisí aj prechod na nové akreditačné kritéria (štandardy pre vnútorný systém, štandardy pre študijný program a štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov), ktoré schválila výkonná rada agentúry dňa 2. 7. 2020. Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej ako “zákon o zabezpečovaní kvality”) sú vysoké školy povinné do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti štandardov zosúladiť svoj vnútorný systém s týmito štandardmi a vyššie uvedeným zákonom. Následne sú povinné požiadať agentúru o posúdenie svojho vnútorného systému najneskôr do roku 2024. Momentálne tento proces bez zmeny zákona o zabezpečovaní kvality nie je možné urýchliť.

Dať väčšiu dynamiku implementácii nového systému zabezpečovania kvality je jedna z otvorených otázok, nad ktorou uvažujeme. Aj keď vnímame, že samotné vytvorenie a vnútorná diskusia v rámci vysokých škôl si vyžiada svoj čas, ešte viac času si vyžiada samotná implementácia systémov v rámci vysokých škôl, nastavenie procesov zberu dát, systémov ich vyhodnocovania. Rovnako, ak má agentúra overiť funkčnosť vnútorného systému vysokej školy v konkrétnych prípadoch, je potrebné, aby tento systém bol už používaný dostatočný čas po jeho schválení, tak aby mohlo byť overenie funkčnosti považované za relevantné.

Biztweet: Bude do akreditačných schém zaradený vyšší princíp účelného vzdelávania - budú odmeňované/utlmované aktivity vysokých škôl ponúkajúcich potrebné/z hľadiska trhu práce menej potrebné obory?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: Jednou z hlavných zmien spojených s prechodom na nový systém akreditácie je väčšie zapojenie zainteresovaných strán, vrátane zástupcov zamestnávateľov, do procesu prípravy, schvaľovania a posudzovania študijných programov. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu budú musieť napĺňať sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon povolania. V študijnom programe budú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebné získať predmetnú kvalifikáciu. Tieto skutočnosti budú musieť byť potvrdené vyjadreniami relevantných externých zainteresovaných strán, teda aj zamestnávateľov.

Hodnotenia činností vysokej školy bude zabezpečovať pracovná skupina výkonnej rady agentúry. Členmi pracovných skupín budú okrem členov akademickej obce aj zástupcovia zamestnávateľov a zainteresovaných strán z praxe.

Čítajte aj:

Vláda chystá audit Literárneho fondu. Problémom je účtovníctvo a manažment

Vnútro prišlo s rýchlym zákonom proti praniu peňazí. Slovensko napomenul Brusel

Bolt využil zákaz k prieniku na nové trhy. Chce v ňom pokračovať

Takže sú vytvorené podmienky, aby obsah vzdelávania a profil absolventov viac zohľadňovali potreby trhu. Ale toto nie je primárny cieľ systému zabezpečovania kvality. Za týmto účelom zvažujeme skôr zmenu v systéme financovania.

Biztweet: Bude naďalej možné, aby trestne stíhané aj odsúdené osoby vlastnili súkromné vysoké školy?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: Akreditačné štandardy vydané agentúrou sa touto otázkou nezaoberajú. Posudzovaná bude predovšetkým kvalita jednotlivých činností vysokej školy. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a momentálne ani zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov túto problematiku nerieši. Toto je skôr otázka na obchodný zákonník alebo zákon o neziskových organizáciách, keďže súkromné vysoké školy sú spoločnosti s ručením obmedzením, akciové spoločnosti alebo neziskové organizácie. Ak nie je vlastníctvo týchto typov právnických osôb alebo pôsobenie v orgánoch neziskovej organizácie obmedzené, nie je dôvod na obmedzovanie len v oblasti vysokých škôl.

Biztweet: Nakoľko bude preverovaná odbornosť jednotlivých fakúlt - budú smieť naďalej odbornosť dokladovať zmluvami s odborníkmi mimo praxe danej školy?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: Jednou zo snáh v rámci nového systému je zvýšiť otvorenosť a flexibilitu vysokých škôl. Nové akreditačné štandardy preto umožňujú naďalej zapájať do činností vysokej školy aj odborníkov z praxe pôsobiacich mimo danej fakulty alebo vysokej školy, čo je v mnohých prípadoch aj žiaduce na prepájanie akademického sektora s praxou. Profilové predmety však musia zabezpečovať vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta zamestnaní na vysokej škole.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope