Štát predložil národný energetický plán. Musí znižovať produkciu CO2

Slovensko si splnilo povinnosť a predkladá návrh energetického plánu, ktorý od neho vyžaduje Európska komisia.

Tá v roku 2019 štát kritizovala za nekoncepčnosť a nedostatočnú ambicióznosť doterajšieho plánu. Slovensku vyčítala, že sa len formálne drží odorúčania z Bruselu, neprináša konkrétne príklady energetických nástrojov na znižovanie CO2, či podporu obnoviteľných zdrojov a neprináša žiadnu vlastnú iniciatívnu.

„Výrazne zvýšiť úroveň ambícií na rok 2030 na podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo výške aspoň 24 percent ako príspevok Slovenska k cieľu Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030. Zahrnúť do konečného integrovaného národného energetického a klimatického plánu orientačnú trajektóriu, ktorou sa v súlade s uvedeným podielom dosiahnu všetky referenčné body s cieľom umožniť včasné a nákladovo efektívne dosiahnutie tohto príspevku. Zvýšiť úroveň ambícií v sektore vykurovania a chladenia, predložiť konkrétne opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia, ako aj v súvislosti s podpornými rámcami pre samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, poskytnúť ďalšie podrobnosti o konkrétnych opatreniach na zabezpečenie udržateľnosti dodávok a využitia biomasy v energetike vzhľadom na významný podiel biomasy na Slovensku v rámci energetického mixu,“ uvádzala časť výhrad Európskej komisie.

Ministerstvo hospodárstva preto Integrovaný národný energetický a klimatický plán prepracovalo v termíne, ktorý mu Brusel určil – do konca roka 2019.

Na to, či bude nové znenie pre Brusel uspokojivé si však ešte musíme počkať. Niektoré časti slovenskej stratégie stále znejú vágne a nekonkrétne. Napríklad v oblasti znižovania CO2 chce štát zasiahnuť „regionálnou spoluprácou, ktorá by sa mohla zamerať na ďalšiu integráciu vnútorného trhu s energiou, hodnotenie primeranosti sústav, otázky spravodlivého prechodu a dekarbonizáciu, ako aj na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na energetické sústavy.“

Čítajte aj: 

Združenie žiada preveriť plánovaný projekt Porsche

Voči projektu TIK Slovakia podali rozklad. Rozhodne ministerstvo

Pri Rožňave chcú rozšíriť ťažbu v starej bani

Detaily chýbajú aj pri pláne podpory obnoviteľných zdrojov, či konkrétnej predstave o postupe pri vypínaní uhlie spaľujúcich zdrojov.

Ministerstvo malo taktiež vytvoriť zoznam všetkých energetických dotácií, najmä vrátane dotácií na fosílne palivá, a prijatých opatrení, ako aj plánov na ich postupné ukončenie, či doplniť analýzu interakcií s politikou v oblasti kvality ovzdušia a emisií do ovzdušia. Súčasne predkladaný dokument sa však daným témam venuje iba okrajovo.

EÚ 2030 SR 2030

 

Emisie skleníkových plynov (k r. 1990)  - 40 % Nie sú stanovené ciele pre jednotlivé členské štáty
Emisie v sektore ETS (k r. 2005)  - 43 %
Emisie skleníkových plynov v non - ETS (k r. 2005) - 30 % - 20 %
Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) spolu 32 % 19,2 % alt. 20,0 %
Podiel OZEv doprave 14 % 14 %
Energetická efektívnosť 32,5 % 30,3 %
Prepojenie elektrických sústav 15 % 52 %

Priority energetickej politiky SR sú:

• optimálny energetický mix;
• zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie;
• rozvoj energetickej infraštruktúry;
• diverzifikácia energetických zdrojov a prepravných trás;
• maximálne využitie prenosových sietí a tranzitných sústav prechádzajúcich cez územie SR;
• uplatňovanie zásady prvoradosti energetickej efektívnosti;
• znižovanie energetickej náročnosti;
• fungujúci energetický trh s konkurenčným prostredím;
• kvalita dodávok energie za prijateľné ceny;
• ochrana zraniteľných odberateľov;
• riešenie energetickej chudoby;
• primeraná proexportná bilancia v elektroenergetike;
• podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla;
• podpora využívania účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT);
• podpora využívania OZE na výrobu elektriny, tepla a chladu.
• využívanie jadrovej energie ako nízkouhlíkového zdroja elektriny;
• zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti jadrových elektrární.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope