EÚ a Nový Zéland podpísali dohodu o účasti Nového Zélandu na európskych programoch, ako je Horizont

Európska únia a Nový Zéland dnes podpísali dohodu o účasti Nového Zélandu na programoch EÚ.

Touto dohodou sa vytvára dlhodobý právny rámec, ktorým sa upravujú podmienky účasti Nového Zélandu na európskych programoch vrátane jeho zapojenia do riadiacich štruktúr a jeho finančného príspevku. Umožňuje tiež účasť Nového Zélandu na rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027).


Nový Zéland a Európska únia majú dlhú históriu spolupráce v oblasti výskumu. Touto dohodou chceme urobiť krok vpred s cieľom podporiť naše výskumné a inovačné komunity a naše príslušné hospodárske odvetvia, ale tiež prispieť k vedeckému pokroku v oblastiach, ktoré sú dôležité pre celú planétu.

Diana Morantová Ripollová, španielska ministerka pre vedu a inováciu

Nový Zéland a EÚ budú spolupracovať na výskumných projektoch týkajúcich sa zmeny klímy a uhlíkovej neutrality, ale aj v iných oblastiach, ako sú big data, presné poľnohospodárstvo, udržateľná energia, výskum zemetrasení a priemyselné inovácie.

Očakáva sa, že dohoda posilní dvojstrannú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií. EÚ je najvýznamnejším regionálnym partnerom Nového Zélandu v oblasti vedy a inovácií, pričom viac ako polovica novozélandských výskumných pracovníkov sa pravidelne aktívne zapája do spolupráce s partnermi z EÚ. Na Novom Zélande vykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja približne 4000 podnikov, pričom oveľa viac sa zapája do inovácií. Nový Zéland má 8 univerzít, 7 korunných výskumných ústavov a niekoľko nezávislých výskumných organizácií.

Kontext

Nový Zéland a Európska únia majú v oblasti výskumu a inovácií históriu úspešnej spolupráce. Novozélandskí výskumní pracovníci sa mohli zúčastniť na dvoch predchádzajúcich rámcových programoch pre výskum a inováciu – RP7 a Horizont 2020. Mnohí novozélandskí výskumní pracovníci prišli do Európy vďaka financovaniu v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) a Nový Zéland vykazuje vynikajúce čísla, pokiaľ ide o účasť na programe Horizont 2020, so 77 financovanými projektmi.

Ďalšie kroky

Únia a Nový Zéland môžu túto dohodu predbežne vykonávať v súlade so svojimi príslušnými vnútornými postupmi a právnymi predpismi. Predbežné vykonávanie sa začína dňom, keď si obe zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie vnútorných postupov.