Kto vytvára normy a ako tento proces vyzerá?

Technické normy používatelia po zakúpení aplikujú do podnikateľských procesov s cieľom zlepšiť kvalitu, či hospodárske ukazovatele podniku. Málo z nich si však uvedomuje, že tieto normy smie aj vytvárať. Vytváranie noriem pomáha zaručiť si subdodávky, zrýchliť vývoj v sektore, posilniť konkurencieschopnosť partnerov, zrýchľuje naviazaný vývoj samotného autora normy a šíri dobré meno firmy.

Podnet k vytvoreniu technickej normy môže vyplývať z plánu práce národnej technickej komisie, ale aj z podnetu subjektu, ktorý nefunguje v rámci existujúcej technickej komisie. Teda napríklad od podnikateľa, nezávisle od jeho veľkosti.

Pravidlá a kanál na zber podnetov, či kontakty na jednotlivé technické komisie získajú záujemcovia na stránkach Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Ako sa vytvára slovenská technická norma? Zjednodušený prehľad jednotlivých etáp tvorby pôvodnej STN

V prípravnej etape sa vyhodnocuje podnet na vypracovanie konkrétnej pôvodnej STN Podrobnosti o tom, aký je cieľ a zdôvodnenie potreby vypracovania novej pôvodnej STN alebo revízie existujúcej pôvodnej STN musí navrhovateľ uviesť spolu s ďalšími údajmi v tzv. návrhovom liste, ktorý slúži technickej komisii na posúdenie a spracovanie.

V tejto etape je slovenský normalizačný orgán povinný podľa Nariadenia EP a Rady č. 1025/2012 o európskej normalizácii vykonať notifikáciu národnej práce, teda tvorby pôvodnej STN v Riadiacom stredisku CEN-CENELEC.

Na základe tejto notifikácie môže ktorýkoľvek člen CEN a CENELEC požiadať o pasívnu alebo aktívnu účasť na tejto národnej práci. V prípravnej etape slovenský normalizačný orgán posudzuje aj skutočnosť, či pôvodná STN spĺňa objektívne stanovené kritériá na to, aby bola financovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.

Ak áno, postupuje sa ďalej v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle transparentných a nediskriminačných podmienok tak, že sa úloha na vypracovanie pôvodnej STN zverejní, aby sa mohli na jej riešenie prihlásiť odborne spôsobilí spracovatelia.

S vybraným spracovateľom uzatvorí slovenský normalizačný orgán zmluvný vzťah. Pri tvorbe pôvodnej STN má nezastupiteľnú úlohu národná technická komisia a pracovná skupina v rámci nej vytvorená ak je to žiaduce. Ak neexistuje technická komisia, slovenský normalizačný orgán zriaďuje takzvanú projektovú komisiu.

Hlavná etapa obsahuje tvorbu samotného dokumentu a technického obsahu. Pracovný návrh STN vypracuje spracovateľ v spolupráci s pracovnou skupinou, ak je vytvorená a následne je tento dokument prerokovaný a pripomienkovaný v rámci národnej technickej komisie.

Čítajte aj: 

Všetko čo bolo pozitívne urobili v prvej polovici mandátu

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Životné prostredie

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: EÚ a konkurencieschopnosť

Pri prerokovaní sa uplatňuje princíp dosiahnutia konsenzu, teda všeobecnej dohody bez prítomnosti trvalej opozície ktorejkoľvek zainteresovanej strany, pričom ide o proces, ktorý zahŕňa úsilie o zohľadnenie názorov všetkých strán a zmierenie protichodných argumentov.

Ak je návrh STN v technickej komisii alebo projektovej komisii prerokovaný a schválený, predkladá sa na verejné prerokovanie. Oznámenie o verejnom prerokovaní zabezpečuje slovenský normalizačný orgán. Etapa verejného prerokovania je dôležitá z hľadiska uplatnenia si pripomienok k technickému, odbornému obsahu návrhu STN.

Po spracovaní prípadných pripomienok z verejného prerokovania a odstránení prípadných rozporných stanovísk, pripomienok prihlásených účastníkov verejného prerokovania, ratifikuje technická komisia, respektíve projektová komisia takzvaný konečný návrh STN, ktorý odporúča na prijatie do sústavy STN.

V prípade, ak STN obsahuje novú terminológiu, môže slovenský normalizačný orgán vyžadovať jazykové posúdenie termínov a definícií.

Po odovzdaní konečného návrhu STN v zmysle podmienok zmluvného vzťahu medzi spracovateľom a slovenským normalizačným orgánom, zabezpečí slovenský normalizačný orgán jeho finálnu kontrolu, schválenie a grafické spracovanie. Následne v zmysle zákona zabezpečí oznámenie  o prijatí STN v súlade so zákonom o technickej normalizácii, čím zabezpečí dostupnosť STN pre verejnosť za úhradu.

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb