Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v podnikaní. Jednoduchý akt v byrokratickom pekle

Častou životnou situáciou expandujúcej spoločnosti je aj získavanie nových nehnuteľností od obchodných partnerov. Viac ako samotné obchodné jednanie sa pri ňom firma niekedy zapotí pri byrokratických povinnostiach. Stretne sa s tým aj pri hladkom prepise priľahlej budovy, ktorú chce k svojej prevádzke pripojiť.

Súbežne so stavebnými a kolaudačnými procesmi na území budúcej výroby by pri jednoduchej expanzii do susedstva prebiehali aj formálne procesy súvisiace s odkúpením časti priľahlého pozemku, budovy a vybavenia susednej spoločnosti, ktorá sa s kupujúcim dohodla, že obchodom umožní napĺňať budúce expanzívne plány produkcie kupujúcej spoločnosti

Modelová spoločnosť sa dohodla s predávajúcou stranou na kúpnej cene a transakčná časť obchodu prebehla v poriadku. Pre účely analýzy sa zameriame na proces, ktorý je s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti spojený z pohľadu poplatkového zaťaženia a samotného úradného vysporiadania.

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti použije kupujúca firma pre rozšírenie svojho podnikania. Zo všeobecného hľadiska ide však proces, ktorý bude pre firmu významný aj pre budúcu eventualitu použiť nehnuteľnosť ako zábezpeku, či v prípade potreby predaja.

Ešte pred kúpou sa kupujúca strana uisťovala, že na vlastníctve predávajúceho neexistujú žiadne právne vady.

Na katastrálnom úrade preto firma vyžiadala:

Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu (8 eur)

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov (8 eur)

Potrebnou prípravou je hlavne v prípade komplikovane rozparcelovaných pozemkov na hranici priemyselnej, obytnej a agrárnej časti mesta taktiež získanie vyhotovení osvedčujúcich právnu nezávadnosť vlastníckeho vzťahu. Často sú následne vyžadované pri ďalších právnych a úradných úkonoch.

Modelová firma.by preto uhradila ďalšie poplatky: za overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutia informácií (27 eur), za poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia (17 eur) a vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 zobrazení vo formáte A4 v mierke mapy na informatívne účely (15 eur).

Kupujúca spoločnosť by sa v tomto prípade chcela uistiť aj o bezproblémovej histórii pozemkov v oblasti právnych sporov predávajúcej spoločnosti. Katastru za zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, či bankové subjekty uhradila ďalších 7 eur.

Pre prevod a akékoľvek základné procesy súvisiace s prepisom nehnuteľnosti potrebuje modelová firma zmluvu o prevode nehnuteľností, návrh na vklad a samotný doklad o úhrade správneho poplatku. 

Čítajte aj:

Založenie prevádzky. Povolenia, poplatky a povinnosti

Nábor zamestnancov do výroby. Pripravte sa na potvrdenia a poplatky

Spustenie firemnej kantíny. Ako na to?

Vítanou možnosťou podania na prepis nehnuteľnosti je vďaka digitalizácii štátnej správy možnosť využitia elektronického podania. Aj pri ňom je však nutné spĺňať rovnaké administratívne povinnosti ako pri fyzickom úradnom podaní. Poplatky je však možné uhrádzať vo forme elektronických kolkov.

Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou.

Všetky zmluvy o prevodoch nehnuteľností musia mať naďalej písomnú formu. Modelová firma. si pre úradné potreby pripravila aj 5 overených fotokópií (5*2eur)

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti na konci dňa vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho odboru okresného úradu o jeho povolení. Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad a zašle mu jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu.

Ešte pred podaním návrhu na vklad je možné podať oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva. Toto oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný katastrálny odbor okresného úradu. Návrh na vklad je potrebné podať do 90 dní od doručenia tohto oznámenia.

Návrh na vklad sa napriek možnostiam postupovať aj elektronicky stále doporučuje vyhotovovať v 2 kusoch. Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť právo k nehnuteľnosti zapísané do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Okrem toho je k návrhu potrebné priložiť aj ďalšie predpísané prílohy. Práve tu sa modelovej firme zišli pripravené overené fotokópie.

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je spoplatnený v prípade elektronického podania poplatkom vo výške 33 eur.

Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Množstvo úradov však naďalej odporúča konať súbežne písomne, alebo si pripravovať písomnú zálohu dokumentov.

V prípade modelovej firmy, ktorá v našom modele zažila hladký prepis nehnuteľného majetku nedochádzalo k dožiadaniu dodatočných dokladov, nebolo tiež nutné zvyšovať počet kópií dokumentov. Treba tiež poznamenať, že by v prípade chyby v ktoromkoľvek z doložených dokumentov celé podanie prepadlo a spoločnosť by musela celú dokumentáciu aj s poplatkami podstúpiť opakovane.

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb