Založenie prevádzky. Povolenia, poplatky a povinnosti

Spustenie prevádzky znamená pre výrobné podniky, ale nielen pre ne kľúčový okamih podnikania. V rámci byrokratických procesov naň firma potrebuje sériu potvrdení a povolení.

Za predpokladu, že spoločnosť už vlastní pozemok vhodný na zriadenie prevádzky je pozemok s budovou potrebné vybaviť, mierne zrekonštruovať a napojiť na inžinierske siete. Nutnosťou je aj vybavenie povolení pre produkciu, s ňou súvisiacu činnosť a dopravné napojenie.

Situácia niekedy prinesie potrebu pozrieť sa aj po ďalšom malom priestore, ktorý by pomohol výrobu oproti predstavám rozšíriť. Z hľadiska povolení zaťažených poplatkami je teda pre spoločnosť nutné vybaviť hlavne stavebné povolenie, s tým spojené žiadosti ako výpis z katastra, či prihlásiť odvoz drobného stavebného odpadu.

Keďže ide o projekty, ktoré si vyžiadajú vydanie nových, ale aj predĺženie starých povolení, podanie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a rozhodnutia o využití územia vyjde spoločnosť na 2*100 eur.

Zmena územného rozhodnutia v prípade priľahlej výroby, ktorú sa firma v našom modeli rozhodla odkúpiť nie je potrebná, pretože v danej výrobni už bol aj v minulosti schválený režim pre príbuzný druh produkcie ako v prípade sortimentu, ktorý vyrába kupujúca spoločnosť. Inak by muselo dochádzať k ďalším súvisiacim schvaľovacím procesom. 

V prípade už stojacej budovy, kde však dochádza k menším stavebným úpravám by bolo nutné podať návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby zaťažený poplatkom 20 eur.

Pre formálnu úplnosť by bolo nutné podať aj samotné ohlásenie stavby. V prípade časti, kde sa pristavuje nová výrobná kapacita firma ohlási jednoduchú stavbu (50 eur) , v prípade priľahlej budovy pre administratívu a zázemie zamestnancov ohlási drobnú stavbu, stavebnú úpravu a udržiavacie práce (30 eur).

Čítajte aj:

Nábor zamestnancov do výroby. Pripravte sa na potvrdenia a poplatky

 

Spustenie firemnej kantíny. Ako na to?

Poplatky stavebného úradu. Kde na ne narazíte?

Súčasťou výsledného areálu, v ktorom by mala prebiehať výroba a kde by bolo umiestnené aj zázemie pracovníkov, by mohol byť aj malý altánok charakteru záhradného domu, kde sú plánované okrem oddychových fáz pracovného dňa aj rekreačné aktivity v rámci teambuildingu. Ako rekreačný dom s plochou nad 25 m2 by bola firma povinná za povolenie k drobnej stavbe zaplatiť poplatok 50 eur.

Spoločnosť by musela taktiež uhradiť niekoľko poplatkov súvisiacich so žiadosťami o pripojenie k už existujúcej priľahlej infraštruktúre. Poplatky súvisia s časťami stavebných projektov nutných pre prípravu spustenia prevádzky - vybudovanie garáže pre vedenie - 2 x 2 parkovacie miesta (2*30 eur), napojenie prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť za celkovo 3 budovy samostatne (3*30 eur), vybudovanie malej čistiarne odpadových odpadových vôd, ktorá je potrebná pre výrobný proces (30 eur) a vybudovanie rekreačného jazierka pred oddychovým altánkom (30 eur). Modelová situácia je pritom skromná, v realite podnikatelia narážajú na túžbu po zázemí vyššieho vybavenia. 

Za povolenie k prevádzke malého skladovacieho priestoru pre zázemie zamestnancov je nutné uhradiť ďalší poplatok, rovnako ako za spevnenú plochu pre parkovanie zamestnancov a vybudovanie letnej kuchyne v oddychovom altánku pre zamestnancov (3*30 eur).

Súčasťou stavebných prác na pozemku firmy je býva aj nutný výrub stromov, ktorý musel najprv povoliť dohľadový orgán životného prostredia. Za povolenie malého výrubu malých drevín na okraji pozemku by musela firma zaplatiť poplatok 100 eur.

Pre potrebné formálne uzavretie celého procesu je nutné pravidelne komunikovať s úradmi a dohliadať na priebeh územného, či stavebného konania. Úradom je taktiež potrebné dodať súbor dokumentov.

Účastníkom územného konania je navrhovateľ a obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov. Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Pre územné konanie je nutné zo strany navrhovateľa dodať

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

List vlastníctva (vydanie kópie 8 eur)

Doklad o uhradení správneho poplatku

Kópia z katastrálnej mapy (vydanie kópie 8 eur)

Zoznam známych účastníkov územného konania

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a mesta

Kópiu geometrického plánu (vydanie kópie 8 eur)

Stavebné konanie spustené na základe žiadosti stavebníka si taktiež vyžiadalo rozsiahlu dokumentáciu. Účastníkmi stavebného konania sú stavebník - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ale taktiež ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov - napríklad stavebný dozor .

Z hľadiska administratívnej záťaže a koordinácie všetkých zúčastnených je stavebné konanie pre firmu ešte výraznejšou administratívnou záťažou ako územné konanie.

Okrem vyššie uvedených bolo úradom potrebné dodať pre stavebné konanie aj

Žiadosť o stavebné povolenie

Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie (osvedčené fotokópie celkovo 20 dokumentov súvisiacich s predošlými vybavenými povoleniami 20*2 eur)

Kolaudačné rozhodnutie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50000 eur vrátane (60 eur)

Celý proces prípravy prevádzky v jej stavebnej fáze sa završuje kolaudačným konaním. Po dohode so stavebníkom a posúdení zo strany modelovej firmy o to spoločnosť požiada prostredníctvom podanej žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Sumárne by tak bolo potrebné požiadať o kolaudačné rozhodnutia pre novú stavbu rekreačného domu, prestavanú a dobudovanú časť existujúcej vybudovanej haly a prestavbu haly z priľahlej výroby, ktorá sa stala predmetom prestavby pre budúcu expanziu výroby. Kolaudačné rozhodnutia je potrebné vydať taktiež k prípojkám na infraštruktúru a objekty patriace k stavbám - garáž, či spevnená plocha pre parkovanie zamestnancov.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa písmen E a F v prípade priľahlej budovy ako aj časti už stojacej výroby by si vyžiadali poplatok 2*20 eur.

Pre susednú výrobu pre budúcu expanziu a stavebný projekt, ktorý by umožňoval budúcu výrobu v už predpripravených priestoroch spoločnosti by šlo o projekt s rozpočtom 50 - 100 tisíc eur. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia za tieto objekty teda teoreticky vyžaduje poplatky 2*120 eur.

Garáže, spevnená plocha na parkovanie a záhradný domček by tak vyšli spoločnosť projektovo na rozpočet do 50 tisíc eur. Kolaudačné návrhy by si teda vyžadovali poplatky vo výške 3*60 eur.  

Vo všetkých piatich prípadoch by bolo nutné pripojiť objekty samostatne na verejnú rozvodnú sieť, kde by boli nutné kolaudačné poplatky 5*30 eur. Malá čistiareň odpadových vôd, dekoračné jazierko a vsaky, ktoré boli umiestnené pre odtok povrchovej vody po obvodoch výrobného areálu by si vyžiadali kolaudačné poplatky 6*30 eur.

Z hľadiska životného prostredia by bolo počas stavebných prác nutné vybaviť niekoľko povolení príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Konkrétne šlo o tieto úkony povolenia zaťažené poplatkami:

 • na likvidáciu existujúcich trvalých trávnatých porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitých predpisov (100 eur)
 • na zásah do prírodného biotopu (100 eur)
 • na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice (100 eur)
 • na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce (100 eur)

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb