Poplatky stavebného úradu. Kde na ne narazíte?

Medzi hlavné časti poplatkového zaťaženia, na ktoré narazí podnikateľ, ale aj bežný občan patria poplatky stavebného úradu. Za čo všetko sa platia?

Do kapitoly príjmov z poplatkov na stavebnom úrade patria často najpodstatnejšie časti nákladov miestnych podnikateľov. Žiaľ ani tu obce nerozdeľujú vedenie účtovníckych položiek podľa podnikateľských a nepodnikateľských platiteľov. Ukazuje to na absenciu na snahu akokoľvek monitorovať mieru poplatkového zaťaženia, pracovať s ním motivačne, prípadne pripravovať príjmové stratégie. 

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonáva činnosti stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Úrad ďalej vykonáva činnosti špeciálneho stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), činnosti spoločného obecného úradu pre výkon činnosti stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie v súlade so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu, ďalej:

 • vedie územné konania a vykonáva prípravu územných rozhodnutí; rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, pripravuje zmeny územných rozhodnutí,
 • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
 • pripravuje povolenia na drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia,
 • vedie stavebné konania a vykonáva prípravu stavebných povolení, pripravuje rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením,
 • vykonáva prípravu povolení terénnych úprav, prác a zariadení,
 • vedie kolaudačné konanie a vykonáva prípravu kolaudačných rozhodnutí, povolení na predčasné užívanie stavby, o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, rozhodnutí o zmene užívania stavby,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia k údržbe stavieb a ich odstraňovaní, vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok vlastník postaral o nápravu pri udržiavaní stavby, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení odstránenia informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení užívateľom stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, 
 • ako poverený zamestnanec vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu, pripravuje rozhodnutia o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia,
 • nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o priestupkoch a správnych deliktoch, 
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o vyvlastnení,
 • pripravuje súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, 
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • vykonáva spravodajskú činnosť podľa zákona o štátnej štatistike,
 • prešetruje petície a sťažnosti občanov,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní,
 • pripravuje rozhodnutia o opravných prostriedkoch.

Do príjmovej kapitoly patrí rozsiahly súbor poplatkov s výškou od 10 do 1000 eur. Najčastejšie ide o poplatky za návrh na vydanie územného rozhodnutia, žiadosť o stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmeny stavby pred jej dokončením, odstránenie stavby, zmena v užívaní stavby a drobné stavby.

Čítajte aj:

Ako Slovensko digitalizuje podnikanie. Čo odporúča biznis?

Daňové príjmy, podielové dane, poplatky. Čím všetkým sa napĺňa vrecko samosprávy?

Do kapitoly však spadajú všetky príjmy položiek 59 - 62a Zákona o správnych poplatkoch č. 145/1990 Zb.

Ide konkrétne o: 

Tabuľka č. 14 Položka 59

Položka 59

 1. a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

pre fyzickú osobu ..... 40 eur

pre právnickú osobu ..... 100 eur

 1. b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..... 20 eur

Zdroj: Zbierka zákonov, vlastné spracovanie

Tabuľka č. 15 Položka 60

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

 1. a) na stavby na bývanie

na stavbu rodinného domu ..... 50 eur

na stavbu bytového domu ..... 200 eur

 1. b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..... 25 eur

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur

 1. c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur

bytových domov ..... 100 eur

 1. d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur

na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur

 1. e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur

na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur

 1. f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur
 2. g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur

nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur

 1. h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur
 2. i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .......... 60 eur
 3. j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur

Zdroj: Zbierka zákonov, vlastné spracovanie

Tabuľka č. 16 Položka 60a

Položka 60a

 1. a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

právnickú osobu ..... 100 eur

fyzickú osobu ..... 30 eur

 1. b) Žiadosť o zmenu doby trvania

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ........... 60 eur

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur

 1. c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....

právnickú osobu ..... 50 eur

fyzickú osobu ..... 20 eur

 1. d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ........... 30 eur
 2. e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

právnickú osobu ..... 30 eur

fyzickú osobu ..... 10 eur

 1. f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ..... 80 eur
 2. g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ..... 10 eur
 3. h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..... 30 eur
 4. i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur

Zdroj: Zbierka zákonov, vlastné spracovanie

Tabuľka č. 17 Položka 61

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby ..... trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Zdroj: Zbierka zákonov, vlastné spracovanie

Tabuľka č. 8 Položka 62

Položka 62

 1. a) Žiadosť o povolenie

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ..... 30 eur

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu ..... 50 eur

fyzickú osobu ..... 20 eur

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb