De minimis. Nové financovanie projektov MSP

Slovenské projekty spolupráce verejného a súkromného sektora testujú novú schému financovania. De minimis má zjednodušiť prístup malým a stredným podnikateľom (MSP) a viac myslieť na región.

Schéma de minimis má rešpektovať odporúčania únijných expertov a rozvíjať projekty najprv v menšom, tak, aby neboli pre podnikateľov veľkou záťažou. Touto cestou namotivuje k spolupráci odborníkov, ktorí nemajú toľko času na rozsiahlu administratívu, potrebujú pružnú komunikáciu s verejným partnerom a nemôžu si dovoliť vysokú mieru spolufinancovania, či finančných záruk. 

V praxi sa totiž od verejných projektov inovátori zo sektora MSP často dištancovali preto, že na seba nechceli alebo nemohli vziať bremeno vysokej finančnej spoluúčasti za celkový veľký projekt. V rámci novej schémy sa spolupodieľajú na postupných čiastkových menších cieľoch. Stále pritom držia v rukách príležitosť po úspešnej realizácii časti zákazky pokračovať v ďalšom rozsiahlejšom kroku. 

Schéma financovania de minimis má taktiež jej charakterom pomáhať rozvíjať sa lokálne. Verejní partneri sú motivovaní k spolupráci s lokálnymi regionálnymi podnikateľmi, čo pomáha rozvíjať hodnotu regiónov. 

Právny základ pre poskytovanie pomoci podľa tejto schémy určuje niekoľko medzinárodných dokumentov:

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len „Nariadenie 1407/2013“)2

- Príloha I nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len “príloha I nariadenia č. 651/2014”)

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Nariadenie 1303/2013“) 

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (ďalej len „Delegované nariadenie 480/2014“)  

- Nariadene Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 1 Finančný sprostredkovateľ je akákoľvek finančná inštitúcia bez ohľadu na jej formu a vlastníctvo, a to vrátane fondov súkromného kapitálu, verejných investičných fondov, bánk, inštitúcií poskytujúcich mikrofinancovanie a záručných spoločností. 2 Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, str. 14/24 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitých ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Nariadenie 1301/2013“)

- Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len Zákon o štátnej pomoci“)

- Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole“)

- Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra https://www.opii.gov.sk/

Cieľom financovania schémou de minimis je pomáhať malým a stredným podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami, s ktorými sa stretávajú pri bežných podnikateľských aktivitách. Ide napríklad o horší prístup ku kapitálu, ale aj problémy, ktoré vznikajú na základe aktuálnych problémov a stavu podnikateľského prostredia.

Každé obdobie aj región majú vlastné špecifiká. Podľa európskych inštitúcií napríklad slovenské malé a stredné podniky stále nevyužili všetky možnosti stratégie Small Business Act a podnikateľské prostredie pre malé a stredné podniky nepatrí k tým, ktoré by v Európskej únii vynikali.  

Štruktúra financovania tiež vhodne a dostatočne flexibilne reflektuje na potreby aktuálnej doby a problémy, ktoré prináša. V súčasnosti je poskytovateľom pomoci v danej schéme riadiaci orgán pre operačný program. Finančným nástrojom je napríklad CRAIG - financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Administrátorom schémy je v tomto prípade National Development Fund II., a.s. (NDF II.). Riadením NDF II. je poverený Slovak Investment Holding, a. s. (SIH), ktorý vykonáva funkciu manažéra fondu.

Riadiaca spoločnosť je zodpovedná za realizáciu operácií, finančný dozor, súlad operácií s vnútroštátnymi predpismi, podmienkami operačných programov, ako aj legislatívou Európskej únie.

Administrátor schémy zabezpečuje poskytnutie záruk pre finančných sprostredkovateľov, čím sa dosahuje zvýhodnenie podmienok financovania pre malé a stredné podniky. Finančné prostriedky určené na záruky pre finančných sprostredkovateľov pre účely financovania pochádzajú v tomto prípade zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súlade s podmienkami operačného programu.

Vzťah medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy je upravený zmluvou o financovaní. Vykonávateľom schémy je finančný sprostredkovateľ vybraný v súlade s platnou legislatívou. Nesmie sa nim stať subjekt založený na území štátu, ktorého jurisdikcia nespolupracuje s Európskou úniou pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem.

Čítajte aj:

Digitalizácia priemyslu na Slovensku. Veľké reči, málo skutkov

Covid, osobné bankroty a negramotnosť. Prečo sa Slováci zadlžujú?

Autonómne vozidlá na Slovensku. Má futuristická technológia pod Tatrami potenciál?

Vzťah medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy je upravený vzájomnou zmluvou. Prijímateľmi pomoci podľa tejto schémy sú samotné podniky v projektoch Smart Cities. Smie nim byť každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť spočívajúcu v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu, bez ohľadu na jeho právnu formu a spôsob jeho financovania. Oprávneným prijímateľom pomoci de minimis je pritom vyslovene podnik, ktorý spĺňa definíciu malých a stredných podnikov.

Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik v ťažkostiach, teda taký u ktorého je hrozba nedodržiavania záväzkov voči partnerom, zamestnancom, či subdodávateľom. Samozrejmosťou musí byť aj právna nezávadnosť jeho vzťahov.

Prijímateľom pomoci taktiež nemôže byť podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Pomoc podľa schémy de minimis sa poskytuje vo forme záruk na úvery a vo forme bonifikácie úroku na tieto úvery pre prijímateľov.

Pomoc môže byť použitá na investície do hmotného a nehmotného majetku vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch, prevádzkového kapitálu súvisiaceho s rozvojom alebo rozširovaním činnosti, do prevádzkového kapitálu týkajúceho sa založenia, posilnenia alebo rozšírenia novej alebo existujúcej podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov, na základe jednej z nasledujúcich dvoch možností, prevádzkového kapitálu na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných opatrení, či do prevádzkového kapitálu na podporu malých a stredných podnikov s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontrolu podniku.

Schému de minimis aktuálne skúšajú aplikovať niektoré ministerstvá v rámci projektov Smart Cities a digitalizácie priemyslu, či verejnej správy. Následne bude jej ďalšia podpora a aplikácia vyhodnotená. 

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb