Autonómne vozidlá na Slovensku. Má futuristická technológia pod Tatrami potenciál?

Technológiu samoriadiacich sa automobilov neskúmajú len vedci a podnikaví inovátori v Spojených štátoch amerických, či Číne. Autonómne autá a ich uplatnenie v doprave v rámci inovačných konceptov skúmajú aj Slováci.

Ide o projekt, ktorý má hľadieť na možnosti budúceho uplatnenia týchto inteligentných vozidiel v slovenskej doprave. V rámci digitalizácie priemyslu je tiež úlohou týchto odborníkov skúmať možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do priemyslu, ktorý bude samoriadiace autá vyrábať a produkovať pre ne infraštruktúru. 

Projekt spustil ešte predchodca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. 

V roku 2017 spustil pilotnú schému podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v rámci schém pomoci de minimis. Ide teda aj o skúmanie financujúcej schémy - vhodnej pre pilotné projekty lokálnych malých a stredných podnikov.

V nadväznosti na nové programové obdobie 2021 – 2027 a politický cieľ Inteligentnejšia Európa, ako aj vzhľadom na ťažiskové negatívne faktory v hlavnom meste Slovenska pokračovala na vládnej úrovni diskusia o hľadaní schém pre koncepčnú podporu „Smart Cities“ a v lete 2018 bol vládou Slovenskej republiky prerokovaný materiál „Mechanizmus pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart Cities financovaných z prostriedkov EŠIF a nástrojov podpory Európskej únie vrátane návratných foriem financovania. 

Paralelne s týmito aktivitami v roku 2018 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zadal vypracovať štúdiu Testovacia dráha pre prepojené a autonómne vozidlá, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť realizovateľnosť testovacej dráhy pre autonómne a prepojené vozidlá v slovenských podmienkach a jej možný prínos pre inovácie v doprave a v automobilovom priemysle.

“Štúdia okrem bohatej analytickej a faktografickej časti poukázala na jednoznačnú potrebu vypracovania širšej stratégie a koncepčného prístupu k riešeniu problematiky autonómnych a prepojených vozidiel ako jednej z oblastí a výziev novej mobility,” uvádza k aktivitám štátu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Štúdia bola uzavretá vlani a na základe jej výstupov bol schválený národný projekt Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.

Keďže ide o materiály týkajúce sa dopravy, do aktivít sa zapája aj Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Je zodpovedné za nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku, testovanie a zavádzanie do praxe prepojených a autonómnych vozidiel ako aj ďalších inovácií v doprave, koordinovanie a monitorovanie modernizácie výstavby sietí a budovania infraštruktúry pre inovácie v doprave a nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a riadenie rozvoja inteligentnej mobility.

Čítajte aj:

Napriek pandémii práca z domu nerastie. Home office si vyžaduje inovácie a zmenu myslenia

Zadlžený živnostník. Ako von z problémov?

Budúcnosť biznisu v inováciách. Európa a Slovensko sa chcú poučiť z kríz

Aktivity financované z európskych zdrojov dbajú na komplexnosť projektov. Ich výsledkom má byť preskúmanie možností autonómnych vozidiel v európskej spoločnosti tak, aby Únia nezaostávala za konkurenciou zo Spojených štátov amerických, či Číny. Za vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej ekonomike na Slovensku zodpovedá samotné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Výstupy projektu by po ukončení aktivít mohli slúžiť ako podklad k vybudovaniu a nastaveniu fungovania platformy. Zavedenie politík inteligentnej dopravy, inteligentnej mobility a integrovaných verejných dopravných systémov bolo identifikované ako veľká príležitosť pre vybudovanie nových podnikov venujúcich sa inováciám a aktivitám s pridanou hodnotou v Stratégii digitálnej transformácie Slovenska 2030.

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 v časti venovanej inteligentnej mobilite predpokladá viacero opatrení, medzi iným aj prijatie národnej stratégie pre inteligentnú mobilitu.

Projektov by sa mohli dotýkať aj nové financie z novovzniknutých a rozšírených európskych finančných mechanizmov. V súčasnosti je však podľa doterajších informácií z prostredia vlády pravdepodobné, že digitalizácia v oblasti mobility, či digitalizácia priemyslu zrejme nebudú medzi prioritami pre plán Slovenska v rámci mechanizmu Európskej komisie Recovery and Resilience Facility.

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb