Zadlžený živnostník. Ako von z problémov?

Zadlžená podnikajúca fyzická osoba má na Slovensku niekoľko možností ako sa dlhu zbaviť a ďalej pokračovať so zdvihnutou hlavou. Ako na oddlženie?

 

V roku 2017 nastala v regulácii oddlženia fyzických osôb výrazná zmena a zjednodušenie. Do účinnosti novej zákonnej úpravy nebolo možné predpokladať, že konanie bude ukončené skôr ako za jeden rok. Po novom je možné prejsť oddlžením aj za niekoľko týždňov, prípadne mesiacov. Fyzická osoba sa môže domáhať oddlženia buď prostredníctvom konkurzu, alebo splátkovým kalendárom. Oddlženie ako osobitný inštitút je upravený v samostatnej štvrtej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií. V prípade využitia konkurzu ide o kompletné speňaženie majetku, v prípade oddlženia ide o reštrukturalizáciu záväzkov dlžníka formou splátkového kalendáru určeného súdom.

Oddlženie cez konkurz ako aj oddlženie cez splátkový kalendár môžu byť iniciované iba dlžníkom – fyzickou osobou. Ten musí byť platobne neschopný a musí sa voči nemu viesť aspoň jedno exekučné alebo obdobné konanie. Platobná neschopnosť je po novom definovaná ako neschopnosť plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Je potrebné tiež upozorniť na inštitút povinného zastúpenia dlžníka. Ten pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do okamihu ustanovenia správcu súdom, musí byť zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.

O oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré nebolo možné uspokojiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Ustanovený správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

Oproti predošlej právnej úprave sa znížili sumy nevyhnutné na využitie inštitútu oddlženia zo strany dlžníka. Do 1. marca 2017 mohli zadlžené fyzické osoby podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok len v tom prípade, ak zložili na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a nákladov správcu vo výške 663,88 eur. Tiež museli mať majetok, ktorého hodnota bola aspoň 1659,70 eur. V súčasnosti sú náklady vo výške 500 eur na úhradu preddavku paušálnej odmeny a nákladov správcu.

Čítajte aj:

Budúcnosť biznisu v inováciách. Európa a Slovensko sa chcú poučiť z kríz

Vzdelávanie nemá končiť v škole. Aké sú prekážky celoživotného vzdelávania?

Obchod s čínskym partnerom. Na čo dávať pozor?

V súvislosti s druhou šancou a oddlžením je potrebné spomenúť inštitút nepoctivého zámeru. Podľa § 166f Zákona o konkurze a reštrukturalizácii je umožnené, aby sa veriteľ dotknutý oddlžením domáhal zrušenia oddlženia voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Zrušením oddlženia sa stáva oddlženie voči veriteľom neúčinné a obnovuje sa platnosť ich pohľadávok.

Ďalej je v súvislosti s druhou šancou na podnikanie dôležité uviesť, že podľa § 8 ods. 1 Zákona o živnostenskom podnikaní živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu 3 rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vysporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu. Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po 5 rokoch od úplného vysporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu. Rovnaké obmedzenie sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.

Živnostenský úrad môže odpustiť zákaz prevádzkovať živnosť, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky. Pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Zákaz prevádzkovať živnosť však nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne.

 

Tomáš Lemešani, text čerpá z analýzy pripravenej pre Slovak Business Agency

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb