Doing Business a štátny prístup k problémom podnikania

Svetová banka sa vo svojich pravidelných správach Doing Business každoročne zaoberá aj ukazovateľmi, ktoré súvisia s náročnosťou získania druhej šance v podnikaní pri problémoch s oddlžením. Ako sa k podnikateľom v problémoch stavia Slovensko?

Doing Business skúma čas, náklady a výsledok konkurzného konania, silu právneho rámca, možnosti bankrotu a reštrukturalizácie. Údaje pre výpočet ukazovateľov platobnej neschopnosti sú odvodené z odpovedí na dotazník od miestnych konkurzných konateľov a overené prostredníctvom štúdia zákonov a nariadení ako aj verejných informácií o systéme riešenia platobnej neschopnosti. Hlavným ukazovateľom, ktorý indikuje získanie druhej šance v podnikaní je ukazovateľ Riešenie platobnej neschopnosti.

Slovenská republika sa v tejto oblasti umiestnila v rebríčku Doing Business 2019 na 42. mieste spomedzi 190 hodnotených krajín. V rámci tohto ukazovateľa sa hlbšie skúma:

 • Čas potrebný na oddlženie (v rokoch)
 • Náklady podniku na konanie o oddlžení (v percentách z majetku)
 • Miera splatenia dlhov veriteľom (v centoch z eura)
 • Sila právneho rámca na riešenie platobnej neschopnosti.

Podľa najnovšieho hodnotenia je na Slovensku priemerný čas potrebný na oddlženie podniku až 4 roky. Do tohto času sa zarátava aj trvanie sporov, ktorými dlžník môže spochybniť výšku či existenciu svojich záväzkov či oddialiť termín splatenia sporných pohľadávok, prípadne veriteľ žiadať navýšenie svojej pohľadávky a s ktorými majú zjavne súdy na Slovensku problém.

Ukazovateľ nákladov z majetku podniku na konanie o oddlžení vyšiel na Slovensku na úrovni 18 percent. Náklady sú vypočítané na základe odpovedí na dotazník a zahŕňajú súdne poplatky a správne poplatky; poplatky za služby správcov konkurznej podstaty, vykonávateľom aukcií, posudzovateľom, právnikom a všetky ostatné poplatky a náklady.

Nižšia kvalita riešenia platobnej neschopnosti

Ukazovateľ miery splatenia dlhov veriteľom bol na Slovensku nameraný vo výške 48,80 centov z každého eura. Týka sa zabezpečených veriteľov. Vo výpočte sú zohľadnené ako reštrukturalizácie, tak aj bankroty. Prihliada sa nielen na nevymožiteľnú časť pohľadávok, ale aj na náklady na konanie a na úrokové sadzby na pôžičky podľa Medzinárodného menového fondu a centrálnych bánk.

V ukazovateli sily právneho rámca na riešenie platobnej neschopnosti získalo Slovensko 13 bodov zo 16-tich. Hodnotenie krajiny je tým pozitívnejšie, čím je skóre vyššie. Tento ukazovateľ je zložený z ďalších čiastkových indexov, ktoré posudzujú existenciu noriem a možnosť ako bankrotu, tak aj reštrukturalizácie, správu majetku dlžníka v zmysle priebehu konania s veriteľmi, reorganizačné konania, účasť veriteľov na procese oddlženia a iné faktory.

Čítajte aj:

Ochranársky zákon hrozí právnymi spormi

Strany stále tvrdia, že nerobia žiadne kampane

Lieky na krízu. Pomáha štát podnikom v problémoch?

Pri porovnaní s krajinami EU 28 je možné vidieť, že Slovenská republika sa nachádza v druhej polovici štátov s nižšou kvalitou riešenia platobnej neschopnosti. Najlepšie hodnotenie získalo v rebríčku Doing Business 2019 Fínsko so skóre 92,8 bodov, pričom Slovensko získalo len 66,9 bodov.

Podpriemerná miera splatenia

Pri podrobnejšom pohľade na hodnotenie riešenia platobnej neschopnosti je možné zistiť, že Slovensko skončilo úplne najhoršie v čiastkovom ukazovateli času potrebného na oddlženie podniku. Najlepšie skončilo Írsko, kde na oddlženie postačuje približne 5 mesiacov. Priemer krajín Európskej únie je 2 roky, čo je polovica z času potrebného na oddlženie na Slovensku.

Pri hľadaní ďalších oblastí, kde by sa Slovensko mohlo zlepšiť sa ukazuje priestor pri nákladoch podniku na riešenie oddlženia, ktoré má druhé najvyššie Európskej únii. Slovenských 18 percent je možné porovnať s 3,5 percentami vo Fínsku, Belgicku či Holandsku, ale aj s priemerom EÚ, ktorý je na úrovni 10,5 percenta. Rezervy sú aj pri miere splatenia dlhov, ktorá je na Slovensku 48,80 centov z jedného eura, pričom priemer EÚ je 63,40 centov a najlepšia krajina v tejto oblasti Holandsko dosahuje 89,80 centov z každého dlžného eura.

 

Tomáš Lemešani, text je súčasťou Analýzy politiky druhej šance, Slovak Business Agency

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb