Reštrukturalizácia. Ako sa na Slovensku vyvíja obľúbené oddlženie?

Reštrukturalizácia ako menej bolestivý nástroj zbavenia sa dlhov s ohľadom na veriteľov a zachovanie podnikania patrí medzi obľúbené formy riešenia problémov. Na Slovensku má však stále nedostatky.

Z hľadiska filozofie druhej šance je primárnym cieľom v prípade finančných ťažkostí a zadlženosti podniku jeho ozdravenie, čoho riešením môže byť reštrukturalizácia. Rozlišujeme neformálnu a formálnu reštrukturalizáciu.

Neformálna reštrukturalizácia by mala byť snahou každého dlžníka, pretože v rámci nej môže postupovať podľa toho, čo je pre neho najvhodnejšie, postupne uspokojuje jednotlivých veriteľov, dostane podnik z dlhov a zachová tak dôveryhodnosť svojho mena a značky. Je to najlepšie riešenie, keď sa podnik dostane do problémov so splácaním záväzkov.

Formálna reštrukturalizácia sa realizuje podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Začatiu konania predchádza vypracovanie reštrukturalizačného posudku správcom. Pre potreby získania druhej šance podnikateľom je dôležité, aby reštrukturalizácia prebehla v primeranom čase, teda aby na jednej strane neprichádzalo k zbytočným prieťahom a aby na druhej strane mal dostatočný čas na zabezpečenie jednotlivých úkonov, ktoré od neho žiadajú veritelia. Pohľad na kľúčové lehoty, ktoré plynú pre súd, správcu, dlžníka či veriteľov obsahuje nasledujúca tabuľka.


Tabuľka
1: Kľúčové lehoty pri formálnej reštrukturalizácii podniku

 
Úkon
Lehota
1
Podanie reštrukturalizačného posudku na súd
Začína plynúť lehota na to, aby súd začal reštrukturalizačné konania, alebo aby návrh na povolenie reštrukturalizácie odmietol.
15 dní
2
Povolenie/zastavenie reštrukturalizačného konania
Plynie lehota na to, aby súd po začatí konania reštrukturalizáciu povolil alebo zastavil.
30 dní
3
Prihlasovanie pohľadávok
Povolenie reštrukturalizácie súd zverejní v Obchodnom vestníku. Tým začína plynúť lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľom správcovi určeného súdom.
30 dní
4
Zistenie a popieranie pohľadávok
Správca v určenej lehote zhodnotí správnosť a opodstatnenosť prihlásenej pohľadávky a akceptuje ju / čiastočne či úplne ju poprie a predloží konečný zoznam pohľadávok súdu.
30 dní
5
Schôdza veriteľov
Prihlásení veritelia majú možnosť zúčastniť sa na schôdzi veriteľov, ktorá sa musí konať v určenom termíne od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Zvolí sa tu veriteľský výbor, ktorý bude dohliadať na ďalšie kroky.
2 až 7 dní
6
Vypracovanie reštrukturalizačného plánu
Dlžníkovi plynie od povolenia reštrukturalizácie súdom lehota 90 dní
(s možnosťou predĺženia o 60 dní) od povolenia reštrukturalizácie na predloženie plánu ako chce uspokojiť jednotlivých veriteľov.
90 až 150 dní 
7
Schvaľovanie plánu veriteľským výborom
Veriteľskému výboru plynie lehota na schválenie, zamietnutie alebo žiadosť
o prepracovanie reštrukturalizačného plánu odo dňa, kedy im dlžník predložil tento plán.
15 dní
8
Schvaľovanie plánu schôdzou veriteľov
Od schválenia reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom plynie lehota na schvaľovanie reštrukturalizačného plánu všetkými veriteľmi na schvaľovacej schôdzi.
30 dní
9
Potvrdenie plánu súdom
Súd v určenej lehote od schválenia reštrukturalizačného plánu schôdzou veriteľov preskúma plán, potvrdí jeho platnosť a ukončí reštrukturalizačné konanie.
15 dní

Zdroj: Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Predmetné lehoty definované zákonom o konkurze a reštrukturalizácii poskytujú dostatočný časový priestor na to, aby ich bolo možné dodržať či už zo strany dlžníka, veriteľov, správcu či súdu. Priestor pre potenciálne dlhé prieťahy vzniká najmä pri popieraní pohľadávok a následných súdnych konaniach v týchto veciach, teda v takzvaných incidenčných sporoch. Tie sa môžu ťahať na súdoch aj niekoľko rokov. Následne proces reštrukturalizácie postupuje podľa schváleného plánu. Po jej úspešnom zvládnutí dostáva podnik druhú šancu a môže ďalej pokračovať v podnikaní.


Tabuľka : Vývoj reštrukturalizácií za roky 2010 až 2017

 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Prebiehajúce reštrukturalizácie celkom
110
98
110
142
161
140
159
128
Povolené reštrukturalizácie 
v sledovanom období
87
86
73
109
93
75
58
31
Skončené reštrukturalizácie 
v sledovanom období
49
67
54
62
96
78
71
54
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, vlastné spracovanie
Čítajte aj:

8 dní. Ako oznámiť platiteľa zdravotného?
Operátori majú v účtovníctve výhody
Platobná neschopnosť nemusí byť definitívou. Lotyšsko je príkladom


Vývoj v oblasti reštrukturalizácií mal od roku 2010 rozdielny charakter oproti vývoju počtu konkurzov. Narastajúci trend nedoriešených reštrukturalizácií sa ukázal len medzi rokmi 2011 a 2014. V rokoch 2014 a 2015 sa približne vyrovnal počet povolených a skončených reštrukturalizácií. Od roku 2014 do roku 2017 sa prejavuje trend znižovania počtu povolených reštrukturalizácií, čo v roku 2016 bolo ešte utvrdené sprísnením zákonnej regulácie. V rokoch 2016 a 2017 už skočené reštrukturalizácie výraznejšie prekračujú počet novo-povolených. Z pohľadu druhej šance v podnikaní tento trend nemožno považovať za zdravý, pretože reštrukturalizácia je šancou na pokračovanie v podnikaní bez potreby formálneho zrušenia podniku. Tieto dáta poukazujú na potrebu prehodnotenia regulácií upravujúcich reštrukturalizácie a zváženia jej zjednodušenia, aby mohlo dochádzať k záchrane podnikov, ktoré sa mohli dostať do finančných problémov aj bez vlastného zavinenia. 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb