Európska komisia Slovensku vyčíta slabú ochranu prírody

Komisia vyzýva Slovensko, aby rozšírilo svoju sieť Natura 2000, a tak dodržiavalo svoje povinnosti podľa smernice o biotopoch.

Smernica Rady 92/43 / EHS je jedným z hlavných nástrojov ochrany biodiverzity v Európe. V smernici prijatej členskými štátmi v máji 1992 sa členským štátom Európskej únie ukladá povinnosť chrániť a obnovovať priaznivé biotopy stavu biotopov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pre biodiverzitu, napríklad opeľujúci hmyz, včely a motýle, ako súčasť siete Natura 2000.

„Slovensko aktualizovalo zoznam navrhovaných lokalít v októbri 2017, ale podľa hodnotenia Komisie sa zistilo, že nedostatky pretrvávajú. Slovensko musí určiť ďalšie lokality pre 2 typy biotopov a 5 druhov a niektoré určené lokality si vyžadujú vylepšenia. Na rozšírenie poznatkov o biotopoch a druhoch vyskytujúcich sa v krajine sú potrebné ďalšie vedecké štúdie,“ kritizuje Európska komisia v infringementovom dokumente Slovensko.

Komisia sa rozhodla poslať na Slovensko odôvodnené stanovisko, ktoré štátu poskytne dva mesiace na riešenie týchto výčitiek. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť predložiť prípad Súdnemu dvoru Európskej únie. V osobitnom prípade Komisia tiež vyzýva Slovensko, aby zintenzívnilo tempo aplikácie európskych právnych predpisov v oblasti prírody.

Čítajte aj:

Ako dýchať v Európe. Brusel žiada viac energetickej inovatívnosti

Minister požehnal kritizovaný projekt na Horehroní

Podľa smernice o biotopoch členské štáty najskôr určia lokality európskeho významu, ktoré sú na zozname Európskej únie a potom do šiestich rokov stanovia ciele ochrany a opatrenia na udržanie alebo obnovu chránených druhov a biotopov pre priaznivý stav ochrany a prevedú ich na osobitné oblasti ochrany. To sú kľúčové požiadavky na ochranu biodiverzity v celej Únii.

Slovensko určilo v požadovanej lehote iba 1 zo 473 oblastí ako osobitnú oblasť ochrany. To znamená, že Slovensko nedokázalo stanoviť podrobné ciele a opatrenia ochrany prírody. Komisia sa preto rozhodla zaslať Slovensku výzvu, ktorá predstavuje začiatok infringement procesu.

Komisia kritizue Slovensko aj za nerešpektovanie dohody z roku 2015, kedy malo súhlasiť s prijatím smernice na ochranu využívania poľnohospodárskej pôdy. Podľa Bruselu je na Slovensku nedostatočná legislatívna ochrana pred tým, aby sa využívanie poľnohospodárskej pôdy pre dotácie na biopalivá nezmenilo z pestovania potravinových na energetické plodiny.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope