Ako na informácie. Občan smie zistiť čokoľvek

Nekomunikujú s vami ako s podnikateľom, či občanom úrady? Podajte žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Táto forma zisťovania informácií je známa hlavne medzi novinármi. Smú ju však využívať aj bežní občania, aktivisti, či podnikatelia, ktorí narážajú na arogantné mlčanie verejných inštitúcií.

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, známeho ako infozákon, je chránené ústavou. Verejné inštitúcie sa mu nesmú vyhnúť, ajkeď to bohužiaľ niekedy skúšajú.

Ustanovenia uvedeného zákona ukladajú povinnosť sprístupňovať informácie nielen štátnym orgánom, obciam, právnickým a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu ich rozhodovacej činnosti, ale aj právnickým osobám zriadeným zákonom a právnickým osobám zriadeným štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona, či nimi založeným právnickým osobám.

Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať písomne na korešpondenčnej adrese žiadaného, osobne na podateľni, elektronicky, faxom a niekedy aj telefonicky.

V žiadosti o poskytnutie informácie podľa infozákona je potrebné uviesť komu je žiadosť určená, kto ju podáva - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka, a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (emailom, poštou, telefonicky,..)

Čítajte aj:

Biznis poistenie. Niekedy je opatrnosť na mieste

SEO optimalizácia. Čo sa skrýva za tajomnou skratkou?

Konečného užívateľa výhod musí prezradiť každý podnik

V zmysle § 17 infozákona inštitúcia žiadosť vybaví najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak zákon neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže inštitúcia predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Niektoré inštitúcie a informácie infozákonu nepodliehajú, ide však o výnimočné prípady.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope