Konečného užívateľa výhod musí prezradiť každý podnik

Povinná registrácia konečného užívateľa výhod je aj u tých spoločností, ktoré neobchodujú so štátom.

S účinnosťou od 15. marca 2018 sú podniky sídliace v Slovenskej republike povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod (KUV) a evidovať o ňom zákonom predpísané údaje.

Transpozícia smernice v SR ukladá slovenským podnikom najmä: (i.) identifikovať svojho KUV; (ii.) priebežne aktualizovať údaje o svojom KUV; (iii.) aktualizovať podklady, ktorými sa preukazuje postavenie KUV (to neplatí pre subjekty registrované v Registri partnerov verejného sektora (RPVS)).

Zákon definuje KUV ako fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje podnik ako aj fyzická osoba, v prospech ktorej podnik vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Obvykle ide o fyzickú osobu, ktorá má priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti podniku. Zákon príkladom uvádza aj iné situácie, kedy môže ísť o KUV.

Identifikáciou KUV sa rozumie zistenie (i.) mena, priezviska, (ii.) rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, (iii.) adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, (iv.) štátnej príslušnosti a (v.) zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti KUV. Podnik je povinný údaje o KUV viesť v listinnej alebo elektronickej podobe a to po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie KUV a tiež po dobu ďalších 5 rokov od zániku tohto postavenia.

Čítajte aj:

Biznis poistenie. Niekedy je opatrnosť na mieste

SEO optimalizácia. Čo sa skrýva za tajomnou skratkou?

Podnikanie funguje. Dajte bacha na legislatívu

V prípade porušenia povinnosti môže byť podniku uložená pokuta až do EUR 1.000.000,-. Túto pokutu možno uložiť do 3 rokov odo dňa, keď bolo porušenie zistené, najneskôr do 5 rokov odo dňa, kedy došlo k porušeniu povinnosti.

Dňa 01. novembra 2018 nadobudne účinnosť aj novela zákona o obchodnom registri. Právnické osoby budú povinné podať do 31. decembra 2019 návrh na zápis údajov o KUV do obchodného registra. Povinnosť podať návrh na zápis údajov o KUV do obchodného registra sa nevzťahuje na akciové spoločnosti kótované na burze. Údaje o KUV nebudú verejne prístupné v obchodnom registri.

Zápis KUV v obchodnom registri nenahrádza povinnosť zapísať KUV do RPVS. Túto povinnosť (registrácie do RPVS) majú však iba podniky, ktoré obchodujú so štátom, resp. ktoré plánujú obchodovať so štátom alebo prijímať iné plnenie z verejných zdrojov.
V súčasnosti sa pripravuje novela zákona o RPVS, na základe ktorej by mohol zápis v RPVS v budúcnosti nahrádzať zápis v obchodnom registri.

 

Andrej Leontiev, partner TaylorWessing e/n/w/c advokáti