Šéf Matice pre Biztweet: Prechádzame generačnou výmenou

Treba otvorene povedať, že niektoré videá bývalého predsedu na tému 2. svetovej vojny boli historicky skresľujúce a zjednodušujúce, ako aj to, že sa s nimi nestotožňujem. Maticu slovenskú preberá mladšia generácia a hospodárenie stabilizujeme. Predseda Matice slovenskej Marián Gešper v rozhovore pre Biztweet.

Biztweet: Matica zakončovala minulý rok kritikou jej hospodárenia aj smerovania. Ako sa vám v takej atmosfére kandidovalo?

Marián Gešper: Matica slovenská v minulom roku stabilizovala svoju ekonomickú situáciu, pričom konsolidácia sa začala už v kritickom roku 2014. Odvtedy sme dokázali na jednej strane výrazne šetriť a na strane druhej aj mierne zvyšovať príjmy. Podarilo sa tiež splatiť všetky dlhy, ktoré už v ustanovizni dlhšiu dobu neexistujú. A to aj napriek tomu, že tlačiareň Neografia nám za posledné roky vyplatila dividendy len raz – za rok 2016 v priebehu minulého roka. Realitou teda je, že ekonomika Matice je v súčasnosti stabilizovaná a rok 2017 sme ukončili s hotovostným zostatkom na účtoch v sume viac ako 130-tisíc eur, pričom ide o čisto neštátne zdroje. Pred voľbami predsedu som sa preto mohol viac venovať víziám a cieľom, ktoré reálne posunú Maticu do 21. storočia, a zároveň verejnosť lepšie pochopí význam a zmysel matičnej činnosti pre súčasnú spoločnosť. V šetrení a zefektívňovaní využívania štátnych i neštátnych zdrojov pokračujeme.

Biztweet: Po zisku dôvery zrejme pracujete na upokojení atmosféry vnútri organizácie. Čo robíte preto, aby proti sebe jednotlivé organizačné zložky nebojovali?

Marián Gešper: Nie je pravda, že jednotlivé zložky v rámci Matice medzi sebou bojujú. Napríklad profesionálne oblastné strediská vždy uskutočňujú podujatia v regiónoch s miestnymi odbormi. Ak sa v minulosti hovorilo o nejakých treniciach, týkalo sa to iba niektorých dlhoročných funkcionárov. To je už minulosťou, keďže nový Výbor MS nie je ničím podobným zaťažený. Navyše, po minuloročných voľbách je generačne v rukách mladej a strednej generácie. Matičiari nechcú a nebudú strácať čas kontroverziami alebo politikárčením. Našou prioritou je udržiavanie a rozvíjanie tradičnej slovenskej kultúry a vedy, ale tiež vyzdvihovanie zabudnutých osobností a udalostí, ktoré formovali našu spoločnosť a Slovenskú republiku.

Biztweet: Aké zmeny chystáte v personálnych otázkach, prípadne fungovaní vedenia organizácie?

Marián Gešper: Prvé personálne zmeny máme už za sebou a môžem potvrdiť, že sa spájajú s generačnou výmenou matičiarov. Zmeny prebiehajú evolučne, v ustanovizni sa teda nekoná žiadna revolúcia, rozhodujúce slovo však v každom prípade získava práve mladá a stredná generácia. Taktiež sme zásadne pretvorili informačnú a mediálnu sféru, kde rovnako pracujú mladí ľudia. Keďže ja sám som vyšiel z bežných matičných radov, viem, aké je dôležité prezentovať prácu matičiarov v regiónoch. Aj preto sa viac snažíme komunikovať s vlastnými členmi, prinášame reportáže z podujatí miestnych pracovísk MS a plánujeme tvorbu krátkych historických dokumentov o dôležitých slovenských osobnostiach a udalostiach. Hoci má Matica v malých mestách a obciach stále silné postavenie a v portfóliu množstvo aktivít, verejnosť o nich vie len okrajovo. Toto už meníme.

Biztweet: Kritika politikov a verejnosti smeruje hlavne k stále dotovanému a zhoršujúcemu sa hospodáreniu. Odmysliac si kauzy z minulosti, čo chcete spraviť pre stabilizáciu hospodárenia, kde hľadať príjmy a kde naopak šetriť?

Marián Gešper: Kritika o zhoršujúcom sa hospodárení Matice nie je celkom pravdivá, ide o prílišné skresľovanie. Musíme si v prvom rade uvedomiť, že Matica slovenská, ktorá má 490 miestnych odborov po celom Slovensku, približne 28 500 členov a 100 zamestnancov, a zároveň skutočne široký rozsah celoslovenskej pôsobnosti a až 14 úloh zverených štátom, musí hospodáriť s rozpočtom malej obce, respektíve krajského divadla. Čiže aj keď zaevidujeme stratu v účtovnej závierke, neznamená to zlé hospodárenie. Súčasťou straty sú napríklad darované knihy pre verejnosť a matičných aktivistov za niekoľko desaťtisíc eur, ďalej výpredaj skladových zásob publikácií alebo nevyčerpané hotovostné dotácie. Matica nie je klasická firma, je to verejnoprávna ustanovizeň v oblasti kultúry a tá si vždy vyžadovala dotácie a pomoc. Aj to je dôvod, prečo budeme vonkajšie zdroje hľadať v dividendách Neografie. Samozrejme, veľmi by nám pomohla vyššia štátna dotácia.

Biztweet: Organizačné zložky zaoberajúce sa priamou umeleckou tvorbou často kritizujú, že z rozpočtu Matice pristane do rozpočtov podujatí iba zlomok financií. Ako to zmeniť?

Marián Gešper: Nadviažem na to, že Matica hospodári s rozpočtom obce s 2000 obyvateľmi. Aj v rámci týchto skromnejších podmienok veľká časť nášho rozpočtu ide práve na podporu národno-kultúrnej činnosti, na zabezpečenie základného chodu inštitúcie, jej budov a pracovísk v regiónoch, ktoré sa zameriavajú na metodickú a inú pomoc odborom v rôznych častiach Slovenska. Financovaní sme dvojvrstvovo – Ministerstvo kultúry nás dotuje vo výške 1,5-milióna eur, z čoho až 700-tisíc eur ide na podporu členskej činnosti a oblastných stredísk. Naše vlastné príjmy dosahujú približne 500-tisíc eur. Pravdou je, že rozpočet je veľmi napnutý a tieto 2 milióny sú minimom na pokrytie režijných nákladov i činnosti matičiarov. Samotní členovia si túto situáciu uvedomujú a kritizujú ju z objektívnych dôvodov, preto si nemyslím, že ide vyslovene o kritiku centrály. V každom prípade je téma zlepšenia finančných možností MS pre nás prioritou. V budúcnosti chceme výraznejšie navýšiť priame príjmy MS, hlavne zisk Neografie a s tým súvisiace dividendy. V súčasnosti sme už zjednodušili grantový systém pre miestne odbory a podstatne navýšili podporu odborov v oblasti regionálnych aktivít. Aj ostatné hlavné aktivity sú zamerané na zapájanie a podporu matičných umeleckých kolektívov, čo už v širšej miere realizujeme v týchto týždňov. Okrem toho sme odstránili zbytočnú byrokraciu pri podávaní projektov.

Čítajte aj:

Hlina pre Biztweet: Voliči Mostu sú ťažko skúšaní

Hronec: Film Europe funguje bez dotácií a lepšie

Peter Cmorej: Ľudí určite zaujme reforma, ktorá im necháva viac peňazí

Biztweet: Ďalšia kritika dopadla na predošlého šéfa Matice, ktorý často propagoval nepodložené konšpiračné teórie smerujúce k potlačovaniu úlohy SNP, či zjemňovaniu tragédií Slovenského štátu. Budete sa od takýchto aktivít dištancovať?

Marián Gešper: Matica slovenská sa prirodzene hlási k Slovenskému národnému povstaniu, a to na základe vlastného historického vývoja. Mnoho matičných funkcionárov sa priamo zapojilo do SNP, v ktorom predstavovali občiansky, demokratický a jednoznačne protinacistický odboj. Išlo predovšetkým o vedeckých matičných funkcionárov, ako bol napríklad Alexander Hirner, Ján Bodenek, Július Barč-Ivan, tajomník MS Ján Marták, ďalej spisovateľ a matičiar Ľudo Ondrejov alebo funkcionár Členského ústredia Ján Štefánik, mimochodom synovec M. R. Štefánika. Môžem menovať desiatky ďalších radových zamestnancov MS, ktorí odišli na front v roku 1944 na nákladných autách Neografie. Matica aj v posledných rokoch usporiadala veľa podujatí na pripomenutie si zabudnutých občianskych odbojárov, ktorí bojovali proti nemeckému nacizmu a pangermanizmu. Určite musíme takéto akcie oveľa lepšie propagovať, aby verejnosť vedela, že aj matičiari bojovali v SNP a my sa dnes k nim hrdo hlásime. Treba však otvorene povedať, že niektoré videá bývalého predsedu MS na tému 2. svetovej vojny boli historicky skresľujúce a zjednodušujúce, ako aj to, že sa s nimi nestotožňujem.

Biztweet: Ako v súčasnosti propagovať národniarske cítenie a vyhnúť sa fašizácii?

Marián Gešper: Náš vlastný národný vývoj minimálne od 19. storočia dokazuje, že skutočné slovenské národovectvo je demokratické a humanistické. Národná idea si neodporuje s občianskou spoločnosťou, veď národná spoločnosť bola pri jej zrode a nemožno jedno od druhého oddeľovať. Prvé demokratické programy Liptovské žiadosti či Žiadosti slovenského národa v roku 1848, pri ktorých boli aj budúci zakladatelia MS, boli modernejšie a progresívnejšie než v rovnakej dobe u susedných národov. V slovenských dejinách nájdeme množstvo osobností, ktoré veľa urobili pre demokraciu a súčasnú spoločnosť. Bohužiaľ, dnes sa na nich takmer úplne zabudlo. K pozitívnym národno-demokratickým príkladom patrí Štefan Moyses, Karol Kuzmány, J. M. Hurban, Š. M. Daxner, Adolf Dobriansky, Andrej Radlinský, Matúš Dula, Jur Janoška, Ján Vanovič, Štefan Krčméry, J. C. Hronský, František Richard Osvald, Martin Rázus či Janko Jesenský. Dôležití boli hurbanovci 1848 až 1849, slovenskí legionári v česko-slovenskom odboji 1914 – 1920 aj mladí hrdinovia Malej vojny. Jednou z úloh Matice je udržiavať kolektívne národné povedomie a historickú pamäť, nie však v zmysle spomínania na minulosť, ale ako príklad novým elitám, ktoré treba formovať. Ideológia fašizmu a ďalších totalitných ideológií nevznikla v strednej Európe a nie je ani pre Slovákov prirodzená. Matica slovenská sa od nich dištancovala a naplno sa dištancuje aj teraz. Slovenské národovectvo v matičnom ponímaní je občianske, demokratické, konzervatívne, kresťanské a sociálne.

Biztweet: Aké máte plány na rok 2018?

Marián Gešper: Rok 2018 je pre nás výzvou nielen v rámci očakávaných zmien v Matici, ale aj v súvislosti s plánovanými podujatiami, ktoré sa viažu k prelomovým rokom 1848, 1918, 1938 a 1968, pričom pri všetkých stála Matica slovenská, respektíve budúci i neskorší matičiari. Je to príležitosť ukázať verejnosti vplyv národnej a matičnej idey na formovanie našej modernej spoločnosti v samostatnej Slovenskej republike. Zároveň sa chceme prinajmenšom morálne vysporiadať s nedávnou negatívnou minulosťou Matice, keďže mladá a stredná generácia matičiarov nenesie za ňu žiadnu zodpovednosť a chce sa naplno sústrediť na aktuálnu činnosť s dlhodobými cieľmi do budúcnosti. Ako som už načrtol, prioritne hľadáme ďalšie finančné zdroje a riešime lepšiu podporu členskej základne. Prirodzene už pokračuje proces generačnej výmeny, preto verím v prilákanie ďalších mladých ľudí do našich radov, ktorí sa tiež môžu realizovať v aktívnej Mladej Matici. Rok 2018 má byť pre Maticu prelomový aj v tom zmysle, že ako dôležitá kultúrna ustanovizeň prejavila vôľu opäť si získať rešpektované miesto v spoločnosti, ktoré jej právom patrí. V neposlednom rade vnímame rozdeľovanie verejnosti mnohými kontroverznými témami. Matica slovenská si vybrala cestu byť kultúrnou, národnou a konzervatívnou ustanovizňou, ktorá spoločnosť spája, a nie ju rozdeľuje politikárčením alebo kontroverznosťami. Toto je odkaz ľuďom, aká bude Matica vo svojej novej ére v 21. storočí.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope