VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV: POLICAJNÝM ZÁKROKOM VOČI ŽENE DOŠLO K PORUŠENIU ZÁKLADNÉHO PRÁVA

Na verejného ochrancu práv sa obrátila podávateľka, ktorá namietala postup príslušníka Policajného zboru.

Uvádzala, že pri odovzdávaní maloletého syna na styk s otcom pred svojím
rodinným domom zistila, že otec privolal policajnú hliadku. Počas nahrávania si evidenčného
čísla policajného vozidla mobilným telefónom ju príslušník vyzval na predloženie občianskeho
preukazu. Keďže ho nemala pri sebe ale v dome, požiadala aby si preň mohla zájsť. Toto
príslušník Policajného zboru odmietol, podávateľku zadržal a predviedol na obvodné oddelenie,
kde od nej opätovne vyžadoval predloženie občianskeho preukazu. Taktiež jej nedovolil zamknúť
domácnosť, pričom sa v dome nachádzal jej druhý maloletý syn.
Verejný ochranca práv po preskúmaní podnetu skonštatoval, že príslušník Policajného zboru
nielenže nebol oprávnený zadržať a predviesť podávateľku na oddelenie, ale v danom prípade
neboli splnené podmienky ani na to, aby ju legitimoval.
„Policajný zásah do slobody a integrity človeka má v právnom štáte jasne stanovené
mantinely. Tieto nemožno prekročiť. Aj preto som prípad podrobne preskúmal a zameral
som sa na to, či bolo nevyhnutné matku dieťaťa v danej situácii predviesť na útvar
Policajného zboru. Policajt ju mohol predviesť len ak by boli splnené dve podmienky -
prvou podmienkou je, že preukázanie totožnosti osoby bolo skutočne potrebné. Druhou
podmienkou je, že sa predvádza osoba pri plnení úloh policajta podľa zákona
o Policajnom zbore. Podľa vyjadrenia polície, mal príslušník vyzvať podávateľku na
preukázanie totožnosti preto, že pri nahrávaní sa pohybovala po ceste a nevyužívala
chodník. Príslušník podávateľku na porušovanie ustanovení zákona o cestnej premávke
síce upozornil, ale z predložených dokumentov som nezistil, že by polícia vykonala úkony
týkajúce sa ďalšieho riešenia tohto priestupku. Pokiaľ policajt nemal záujem priestupok
skutočne riešiť, nemal ani dôvod podávateľku, okrem upozornenia, aj legitimovať. Navyše,
príslušník mal o osobe podávateľky základnú vedomosť. Vedel kde býva a z akého dôvodu
sa pred domom nachádzala. Aj preto som skonštatoval, že neodôvodnenou výzvou na
preukázanie totožnosti a následným predvedením na policajné oddelenie došlo k
porušeniu 1) základného práva podávateľky na ochranu pred neoprávneným zasahovaním
do súkromného a rodinného života, 2) základného práva na nedotknuteľnosť osoby, 3)
základného práva na osobnú slobodu, 4) základného práva na pozbavenie slobody len zo
zákonných dôvodov a zákonným spôsobom. Som rád, že i polícia uznala nezákonné
konanie policajta. Preto boli všetci policajti príslušného obvodného oddelenia opätovne
preškolení z dodržiavania Etického kódexu príslušníka Policajného zboru.“ uviedol verejný
ochranca práv, Róbert Dobrovodský.
Tlačová správa
Kontakt pre médiá: Mgr. Branislav Gigac, +421 911 707 122 / +421 903 910 726
branislav.gigac@vop.gov.sk, www.vop.gov.sk
Podľa zákona, ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, policajt je oprávnený
takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru kvôli zisteniu jej totožnosti.
„Podávateľka však neodmietla preukázať svoju totožnosť, ale nevedela ju preukázať
predložením dokladu totožnosti, pretože ho v danej chvíli nemala pri sebe. Z uvedeného
dôvodu si chcela po doklad totožnosti ísť do svojho domu, čo jej však nebolo umožnené.
Treba tiež uviesť, že zákon o občianskych preukazoch nestanovuje povinnosť nosiť
občiansky preukaz neustále pri sebe, príp. ho mať pri sebe od určitej vzdialenosti od
miesta trvalého pobytu.“ uviedol ďalej verejný ochranca práv.
Navyše, policajt je oprávnený predviesť osobu na oddelenie len v prípade, ak vyzvaná osoba
nemôže preukázať svoju totožnosť a ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej
súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia
a adresu bydliska. Policajt disponuje viacerými prostriedkami, ktoré má možnosť využiť
na zistenie totožnosti osoby. Meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska môže byť
preukázaná aj ústnym spôsobom, pričom údaje si môže policajt overiť aj prostredníctvom
operačného dôstojníka. Taktiež bolo možné overiť totožnosť prostredníctvom svedkov, v tomto
prípade otca dieťaťa, alebo suseda. Všetky tieto prostriedky sú navyše aj časovo menej náročné.
Úplne najjednoduchší spôsob overenia totožnosti podávateľky by však bol ten, kedy by jej bolo
umožnené ísť si po občiansky preukaz domov a následne ho predložiť príslušníkovi obvodného
oddelenia. Z predložených dokladov vyplývalo, že príslušník obvodného oddelenia podávateľke
potrebnú súčinnosť na preukázanie totožnosti neposkytol.“ dopĺňa verejný ochranca práv.