Slovenská, európska a medzinárodná technická norma. Aké druhy technických noriem poznáme?

Technické normy sú zhrnutím postupov a technických špecifikácií, ktoré zaručene povedú ku skvalitneniu výroby a zlepšeniu hospodárskych ukazovateľov podnikateľa. Aké druhy noriem poznáme a kto ich smie vytvárať?

Technické normy sa rozdeľujú podľa toho, kto ich pripravil, pre koho patria, ale aj podľa toho čo obsahujú a čo je ich zámerom.

Základné normy pokrývajú terminológiu, metrológiu, konvencie, značky/symboly, a podobné veľmi úzko špecifikované ukazovatele.

Skúšobné metódy a normy pre analýzy popisujú meranie určitých vlastností v jasne vymedzenej oblasti.

Kto vytvára normy a ako tento proces vyzerá?

Normy výrobkov a služieb definujú hlavne technické parametre určitých typov výrobku alebo špecifikujú služby. Definujú najnižšie parametre, ktoré služby musia dosahovať – napríklad vhodnosť pri používaní, podmienky ochrany životného prostredia, či dokumentáciu prikladanú k výrobku.

Organizačné normy sa zaoberajú opisom funkcie firmy a jej vzťahov. Modelujú činnosti vo vnútri firmy. Prispievajú preto k skvalitneniu manažérskych postupov, postupov riadenia kvality, hodnotovej analýzy, logistiky, či výrobných postupov.

Ďalšie delenie technických noriem vzniká podľa toho v akej regionálnej, či nadnárodnej oblasti vznikli a pre koho sú určené. Poznáme preto národné, regionálne – napríklad európske a medzinárodné technické normy.

To ako sa rozdeľujú národné technické normy závisí hlavne na národných normalizačných autoritách. Slovenské reálie žiaľ prinášajú pomerne komplikované delenie zapríčinené rigidným a pretechnizovaným pohľadom na tvorbu technických noriem.

Čítajte aj: 

Všetko čo bolo pozitívne urobili v prvej polovici mandátu

Kto vytvára normy a ako tento proces vyzerá?

Slovenská technická norma (STN) je základnou technickou normou vydávanou slovenskou normalizačnou autoritou.

Predbežná Slovenská technická norma (STN P) obsahuje také normalizačné riešenie, , ktoré treba prakticky overiť alebo ktoré sa z určitých dočasných dôvodov – napríklad nekompletnosti - nesmie vydať ako norma. Predbežná norma umožňuje aktuálnu informovanosť osobitne v oblastiach techniky, ktoré ovplyvňuje rýchly vývoj. Zverejňuje sa preto pre urýchlenie vývoja, overenia a rozšírenie povedomia používateľov technických noriem o možnostiach využitia.

Technická normalizačná informácia (TNI) je doplňujúci dokument obsahujúci informatívny materiál nevhodný na vydanie v podobe normy STN. Je súčasťou sústavy STN ale prináša viac-menej doplňujúce informácie.

Technická špecifikácia (TS) - dokument ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, príslušného normalizačného orgánu, ktorý by v budúcnosti mohol byť medzinárodnou alebo európskou normou, ale v súčasnosti nedosiahol podporu na schválenie alebo nie je istota či by dosiahol konsenzu potrebného na schválenie alebo existuje dôvod brániaci jej vydaniu. TS je teda norma s potenciálom stať sa nadnárodnou, ale ešte nespĺňajúca potrebné parametre.

Technická správa (TR) - dokument ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, obsahujúci informatívny materiál nevhodný na vydanie ako EN alebo TS. Technická správa sa oznamuje na národnej úrovni, aby sa rozšírilo povedomie o danom stave.

Európska norma (EN) - norma prijatá CEN/CENELEC/ETSI. Tieto normy sú členské štáty povinné identicky prevziať na národnej úrovni a zrušiť národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore.

Harmonizačný dokument (HD) - norma CENELEC, ktorá je určená na povinné prevzatie na národnej úrovni aspoň verejným oznámením čísla a názvu HD so zrušením národných noriem, ktoré sú s ňou v rozpore

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb