Podnikanie vo financiách. Za dohľad NBS zaplatíte

Podnikatelia operujúci ako platobné inštitúcie, ale aj obchodníci vo finančníctve, či investori musia poznať zákon o dohľade nad finančným trhom.

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia, ktorý vykonáva NBS. Na konania vo veciach zverených NBS sa uplatňuje postup podľa tohto zákona, nie všeobecné predpisy o správnom konaní.

Zákon uvádza, že medzi výnosy NBS patria tieto položky:

 • Ročné príspevky dohliadaných subjektov. Ročné príspevky je povinný uhrádzať dohliadaný subjekt, ktorý nadobudol povolenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu. Sadzby určuje banková rada vždy na rok vopred a tieto sú rozdielne podľa typu vykonávanej činnosti a typu druhu prispievateľa.
 • Poplatky za úkony alebo za konanie NBS pri dohľade nad dohliadanými subjektmi sú popísané nižšie.
 • Prirážky k ročným príspevkom na účely úhrady nákladov na výkon ochrany finančných spotrebiteľov za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov.

Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká podaním poplatkového podnetu, ktorý smeruje k vykonaniu úkonu podliehajúceho poplatku. Poplatník je povinný zaplatiť poplatok najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa podania poplatkového podnetu. Poplatky sú príjmom Národnej banky Slovenska a platia sa prevodom peňažných prostriedkov alebo vkladom peňažných prostriedkov na určený účet Národnej banky Slovenska

Čítajte aj: 

Koncesionárske poplatky. Nechcene sa týkajú každého podnikateľa

Emisné povolenky. Zákon určuje pravidlá, obchodujú sa aj na burze

Technologická infraštruktúra sa musí rozvíjať. Na štátnej aj regionálnej úrovni

Poplatky za úkony alebo za konania NBS sú stanovené opatrením č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na základe

 1. a) žiadosti o
 2. udelenie povolenia alebo licencie,
 3. rozšírenie alebo inú zmenu udeleného povolenia alebo licencie,
 4. udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,
 5. zmenu udeleného súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,
 6. schválenie úkonu, prospektu alebo iného dokumentu,
 7. b) rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti podľa písmena a),
 8. c) žiadosti o vydanie duplikátu povolenia, duplikátu licencie, duplikátu schválenia, duplikátu súhlasu, duplikátu predchádzajúceho súhlasu alebo duplikátu iného rozhodnutia Národnej banky Slovenska,
 9. d) inej žiadosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Jednotlivé úkony a konania NBS vyplývajú aj z ďalších právnych predpisov ako zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a ďalších.

Prílohou opatrenia je kompletný zoznam sadzieb rozdelený na časti:

 1. Bankovníctvo
 2. Kapitálový trh
 3. Poisťovníctvo
 4. Dôchodkové sporenie
 5. Finančné  sprostredkovanie a finančné poradenstvo
 6. Poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom
 7. Devízová oblasť
 8. Platobné služby

Podľa Výročnej správy Národnej banky Slovenska za rok 2019 boli výnosy z poplatkov a príspevkov subjektov finančného trhu v objeme 11 974 tis. eur. (NBS, 2020)

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope, text je súčasťou podkladov pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb