Spor v podnikaní. Zakopte vojnovú sekeru, vyjde to draho

Spory v podnikaní sú strašiakom, ktorý vyjde draho. Zo zdanlivo nenápadnej susedskej hádky, alebo malicherných ťahaníc môžu byť straty v desiatkach tisíc a neustále byrokratické povinnosti.

Predstavme si, že modelová spoločnosť narazila na nepredvídateľný výpadok dodávok od subdodávateľa surovín v rámci vstupov výroby nevyhnutných pre plnenie zmluvných objednávok donútil spoločnosť riešiť odklad jej zmluvných záväzkov.

Šlo o výrobné záväzky voči spoločnosti v tom istom priemyselnom areáli. Navzdory snahe dohodnúť odklad dodávok spoločne s revanšom v podobe finančného zvýhodnenia susedná prevádzka zrušila dlhodobú partnerskú zmluvu a nesplnenie podmienok zo strany Model s.r.o. pokutovala finančnou sankciou. Tá v konečnom dôsledku v kombinácii s nečakanými udalosťami na trhu a neočakávanými problémami kľúčového subdodávateľa vyvolala tlak na financie spoločnosti a omeškanie úhrady niekoľkých záväzkov voči partnerom a dodávateľom.

Tí začali ako následok problému rušiť dohodnuté spolupráce. Klesajúci objem objednávok, negatívnejšie prognózy výroby ako v čase vzniku firmy spolu s pribúdajúcimi neuhradenými faktúrami začali vytvárať obavy bánk, ktoré vznik a projekty Model s.r.o. pomáhali financovať.

Vedenie spoločnosti preto muselo čeliť nepríjemným výzvam týkajúcim sa samotnej existencie firmy. Výrobný proces bol hodnotený pozitívne, zákazníci spokojní a potenciál produkcie stále vysoký. S predpokladom nábehu nových zákaziek v nasledujúcom roku preto spoločnosť rozhodla, že bude pokračovať v obchodnej činnosti ďalej a banky ubezpečila o zmysluplnosti jej biznis plánu. Banky s pokračovaním spolupráce navzdory problémom súhlasili, avšak na Model s.r.o. vyvinuli tlak, aby sa pokúsila zlú finančnú situáciu vyriešiť reštrukturalizáciou.

Ešte pred prvými krokmi nutnými pre spustenie reštrukturalizačného procesu ale musela spoločnosť riešiť právny spor so susednou prevádzkou, ktorá bola nespokojná s nedodržaním dohodnutých parametrov spolupráce zo strany Model s.r.o. Firma si pred súdom nárokovala úhradu pohľadávky, ktorou bola uvalená finančná sankcia vyplývajúca zo zmluvy o spolupráci, zvýšená o penále z omeškania úhrady, s ktorým však Model s.r.o. nesúhlasila. Bola toho názoru, že sankcia, i keď uhradená s omeškaním nemohla byť zvýšená o penále. Priznanú sankciu tak považovala za vysporiadanú.

Svoj právny názor chcela spoločnosť presadiť na rozhodcovskom súde, ktorý umožňovala rozhodcovská doložka partnerského kontraktu s nárokovateľom sankcie. Doložka určovala za rozhodcovský súd pri sporoch medzi spoločnosťami Stály rozhodcovský súd zriadený pri Rozhodcovská a mediačná.

Zmluvné strany sa dohodli, že poplatkové náklady rozhodcovského konania budú niesť v pomere 50:50 nezávisle od toho, ktorá zo strán bude stranou žalujúcou.

V tomto prípade sa teda Model s.r.o. musela podieľať aj na vstupných poplatkoch žalovanej sumy, i keď bola v pozícii, kedy sa obhajobou snažila odmietnuť podľa jej názoru neoprávnené finančné nároky. Takéto doložky v záujme zrýchlenia a zefektívnenia rozhodovania v prípadných sporoch obsahovali zmluvy s viacerými partnermi.

Rozhodcovský súd zriadený pri Rozhodcovská a mediačná stanovuje výšku poplatku za rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania, ak žalobca nie je spotrebiteľ na 5 percent z hodnoty predmetu sporu. Penále za neuhradenú zmluvnú pokutu, ktorú si nárokovala partnerská spoločnosť dosahovalo výšku 26000 eur. Poplatok, ktorý je nutné uhradiť súdu je vo výške 1300 eur. Na Model s.r.o. podľa rozhodcovskej doložky pripadala úhrada 650 eur.

-650 eur-

Súd rozhodol v prospech Model s.r.o. a penále uznal ako neoprávnene požadované. Výhodou rozhodcovského konania je, že sa druhá strana voči rozhodnutiu nesmie odvolať. Spor bol teda definitívne uzavretý.

Po vyriešení sporu s nespokojným partnerom sa Model s.r.o. zamerala na sanáciu stavu a predchádzanie prípadným ďalším problémom. Kľúčovým malo byť schválenie reštrukturalizačného procesu, vďaka ktorému by bola firma chránená súdmi pred prípadnými veriteľmi so záujmom poslať firmu so zaujímavým majetkom do konkurzu.
Reštrukturalizačný návrh vypracovaný právnym zástupcom spoločnosti bol podaný na Okresný súd v Trnave, ktorý je príslušným súdom pre konkurzy a vyrovnania v meste Sereď.

Reštrukturalizačný proces spočíva z týchto chronologicky po sebe nasledujúcich úkonov :

 • Podanie reštrukturalizačného posudku na súd
 • Povolenie/zastavenie reštrukturalizačného konania.
 • Prihlasovanie pohľadávok.
 • Zistenie a popieranie pohľadávok.
 • Schôdza veriteľov.
 • Vypracovanie reštrukturalizačného plánu.
 • Schvaľovanie plánu veriteľským výborom.
 • Schvaľovanie plánu schôdzou veriteľov.
 • Potvrdenie plánu súdom.

Nákladovou položkou pri schvaľovaní reštrukturalizácie je hlavne zákonná odmena konkurzného správcu. Ten si za prevzatie prípadu účtuje 10 tisíc eur a 1000 eur ako mesačnú zákonnú odmenu (na Slovensku je odmena správcu od 1000 do 3000 eur mesačne). Len zákonné poplatky na odmenu správcu tak počas krátkej 6-mesačnej reštrukturalizácie tvorili 10000 + 6*1000 eur.

-16000 eur-

Okrem poplatku na odmenu správcu inkasuje za jednotlivé úkony poplatky taktiež súd. Súdne poplatky sú ustanovené v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Čítajte aj:

Povinná správa odpadov a obalov. Aké povinnosti má zamestnávateľ v súvislosti s recykláciou?

Aké povinnosti splniť pri spustení ostrej prevádzky?

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v podnikaní. Jednoduchý akt v byrokratickom pekle

Za samotné podanie návrhu a vyžiadanie ochrany súdu pred veriteľmi uhradila spoločnosť poplatok z návrhu na nariadenie alebo zrušenie neodkladného opatrenia 33 eur. Za konkurzné konanie a úspešné uzavretie reštrukturalizácie vyplatením dohodnutých výšok pohľadávok s veriteľmi uhradila Model s.r.o. súdu 1 991,5 eura.

-1991,5 eur-

Celkovo tak právne spory zapríčinené negatívnou situáciou na trhu a neočakávanými komplikáciami spoločnosti vyvolali poplatkové náklady 18641,5 eura.

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb