Aké povinnosti splniť pri spustení ostrej prevádzky?

Založenie firmy, príprava výrobných priestorov, nastavenie výrobného procesu, nábor zamestnancov a splnenie s tým spojených formalít na Slovensku k spusteniu výroby stále nestačia. Podnik musí pri spustení ostrej prevádzky plniť ďalšie povinnosti. S akou výškou poplatkov sa to spája?

Očakávanou a najvýznamnejšou fázou života každej firmy vrátane našej modelovej je spustenie prevádzky a následná obchodne udržateľná dlhodobá výroba. Spoločnosť preto konečne zapla inštalované technické zariadenia a začala vyrábať objednané káblové zväzky a súvisiace produkty pre zákazníkov z automotive sektora. 

Prevádzkareň ako miesto, na ktorom podnikateľ alebo jeho zamestnanci vykonáva samotnú podnikateľskú činnosť už modelová spoločnosť spoločne s priľahlou prikúpenou výrobou ohlásili. Zostalo preto zapísať dve adresy (vchod do firmy sa nachádza na dvoch pozemkoch s dvomi vstupnými bránami, oddelenými vrátnicami a budovami s inými popisnými číslami) do Obchodného registra. 

Návrh na zápis doplnených údajov podala spoločnosť elektronicky a teda za zvýhodnený polovičný poplatok oproti sadzobníku fyzických podaní - 33 eur. Hoci o uskutočnenej zmene je navrhovateľ informovaný aj potvrdením príslušného súdu - v tomto prípade elektronickou formou - pre uistenie sa, že všetko prebehlo v poriadku a tiež právne zdokumentovanie zmeny modelová firma uhradila aj poplatok za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra v listinnej podobe – 6,50 eura.

-39,5 eura-

Pre povolenie prevádzky je potrebné získať povolenia úradov, ktoré de facto preskúmajú, či je prevádzka spustená v zmysle ohlasovaných činností, ktoré sa v nej budú vykonávať a v súlade s detailami uvedenými v kolaudačnom rozhodnutí. 

Kľúčovým povolením je zisk rozhodnutia/záväzného stanoviska od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. K žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva musí žiadateľ okrem vyplneného predpísaného tlačiva doložiť:

oprávnenie na podnikanie – výpis z obchodného registra alebo registra neštátnych subjektov (6,5 eura),

overená fotokópia listu vlastníctva (2 eur),

overené fotokópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnancov (150*2).

-308,5 eura-

Pri desiatich kľúčových pracovníkoch, ktorí majú oprávnenie viesť výrobu podniku v jednotlivých smenách a turnusoch úrad vyžadoval nie fotokópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ale aj ich preskúšanie.   

Skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti desiatich zamestnancov stála 10*30 eur. Vydanie duplikátu osvedčenia o ich odbornej spôsobilosti 10*10 eur. 

-400 eur-

Nakoľko ide o malú priemyselnú výrobu, pri ktorej sa tavia plastové polotovary, dochádza k zábrusom, či farbeniu, o povolenie sa zaujímal úrad hygieny detailnejšie. Vyžiadal si výsledky certifikovaných meraní niektorých faktorov s vplyvom na životné prostredie - hluku, prašnosti a intenzity osvetlenia. Samotné audity, ich autorizovanie a notárske potvrdenie vyšlo spoločnosť na tisícky eur. Z poplatkového hľadiska pre verejnú správu však šlo o príplatok iba za ďalšie tri overené fotokópie (3*2eur).

-6 eur-

Dohľad na životné prostredie však bude v prípade priemyselnej výroby monitorované neustále počas funkcie prevádzky. Aj preto musela firma investovať do niekoľkých technológií a opatrení, pričom niekoľko z týchto úkonov je zaťažených poplatkami. Technológie monitorujú parametre výroby nielen pre účely a potreby firmy., ale aj úradov, ktoré stav prevádzky priebežne hodnotia. 

Išlo konkrétne o spoplatnené úkony a žiadosti o rozhodnutia súvisiace s inštaláciou zariadení a schválením výrobných a bezpečnostných procesov prevádzky: 

 • Vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách (10 eur)
 • Vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (10 eur)
 • Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu (10 eur)
 • Vydanie súhlasu na technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní (10 eur)
 • Vydanie rozhodnutia na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov (10 eur)
 • Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov (11 eur) 
 • Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov (11 eur)
 • Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (11 eur) 
 • Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečnýh odpadov (11 eur)
 • Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu (11 eur)

-105 eur- 

Z hľadiska požiarnej ochrany musí spoločnosť zabezpečiť školenie zamestnancov a dať vypracovať dokumentáciu požiarnej ochrany.

Firma musí viesť požiarnu knihu, pravidelne vykonávať protipožiarne prehliadky, kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, revíziu elektriny, či plynu.

Povinnosťou je aj vypracovanie požiarneho poriadku pracoviska, ktorý obsahuje stručný opis technologického postupu a charakteristiku nebezpečenstva vzniku požiaru na pracovisku požiarno-technické charakteristiky spracúvaných, používaných a skladovaných surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá na pracovisku, požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru osobitné povinnosti zamestnancov.

Čítajte aj:

Podnikanie v slovenských mestách zaťažujú výrazné rozdiely

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v podnikaní. Jednoduchý akt v byrokratickom pekle

Prevádzka výrobnej firmy. Čo všetko treba zariadiť?

Ide o komplexný projekt pre súkromného certifikovaného dodávateľa, ktorého hodnota sa vyšplhala do výšky niekoľkých tisíc eur. Z hľadiska poplatkového zaťaženia šlo o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia spoplatnené sumou 50 eur a vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia spoplatnené sumou 10 eur. 

-60 eur-

Spoločnosť v oddychových zónach pre zamestnancov, rovnako ako v administratívnej časti výroby využíva televízne a rozhlasové vysielanie. Nakoľko zamestnáva viac ako 3 zamestnancov, bola povinná prihlásiť sa Rozhlasu a televízii Slovenska na úhradu koncesionárskych poplatkov. S počtom 150 zamestnancov je povinná hradiť poplatky 79,66 eura mesačne. Za ročné obdobie podnikania spoločnosti, ktoré sledujeme je tak firma povinná uhradiť poplatky vo výške 955,92 eura. 

-955,92 eura-

Mesto Sereď taktiež napriek značne dotovanej prevádzke odpadového hospodárstva zo strany mesta vyberá poplatky za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý je mimo rámec spracovaného odpadu, ktorý si priemyselne na základe už vybavených povolení spravuje samotná firma. Sadzba za odvoz odpadu je stanovená podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie jej vývozu. Prevádzka modelovej firmy si vyžiadala dve 1100 litrové zberné nádoby s frekvencia vývozu 2x za 7 dní, čo je spoplatnené sadzbou 2*1521,52 eura za rok. 

-3043,04eur-

Spoločnosť tiež pre účelu rozvozu menších objemov materiálu odkúpila vozidlo vhodné na stredne veľkú prepravu. Gro výrobkov aj surovín rozvážajú distribuční partneri, pre logistiku teda spoločnosti postačuje jedno vozidlo FORD TRANSIT TREND 350 L3 s výkonom 96 KW/130 K.

Za prepis motorového vozidla musela firma ako kupujúci pri prihlásení vozidla zaplatiť tieto správne poplatky:

poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel (podľa výkonu motora 150*koeficient podľa veku vozidla 1),

poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom (zmes polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla 182 eur) .

-332 eur-

Spustenie prevádzky spoločnosti si tak spoločne s nákladmi na jej ročnú réžiu vyžiadali poplatkovú úhradu vo výške 5249,96 eura.

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb