Fresh start a no fresh start. O čom sú nové princípy oddlženia?

Zmeny v konkurznom práve na Slovensku priniesli nové metódy fresh start a no fresh start.

 

Prvá je určená pre vysoko zadlžené fyzické osoby, pričom ich majetok sa speňaží v konkurze kompletne. Druhá je všeobecne určená podnikateľom s dostatočným majetkom na to, aby časom dokázali svoju situáciu zvládnuť a vysporiadať dlhy voči veriteľom aj bez nutnosti prerušenia ich činnosti. Oddlženie prebieha súdom určeným splátkovým kalendárom.

Ide o zaujímavé a koncepčne oceňované metódy. Zavedenie dvoch druhov oddlženia podľa vzoru zo zahraničia je však pod Tatrami vnímané s rozpakmi. Problémom môže byť formálna požiadavka na žiadateľa o takéto oddlženie. Podľa slovenskej legislatívy totiž vyššie uvedené formy môže bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa, alebo nie, využiť iba fyzická osoba. Dlžník musí byť platobne neschopný a musí sa voči nemu viesť exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. Platobná neschopnosť je u tejto právnej formy definovaná ako neschopnosť plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.

Na jednej strane sa tak vylúčila podmienka plurality veriteľov. Na strane druhej je však doba, po ktorú musí byť neschopný splácať dlh po splatnosti benevolentnejšia, dlhšia a v konečnom dôsledku motivuje dlžníka čakať s nezvládnutou finančnou situáciou príliš dho. Aj podnikateľské asociácie potvrdzujú, že na Slovensku sa návrhy často podávajú až keď je príliš neskoro. Jedinou výnimkou sú veriteľské banky.

Oddlženie podľa princípov fresh start a no fresh start je ekvivalentom oddlžovania firemných bankrotujúcich, ktoré pre fyzické osoby zavádza nové možnosti rýchlejšieho vyrovnania dlhov
a nového štartu. Rozdiel je však výraznejší než u prvkov konkurzu a prvkov reštrukturalizácie. Časti filozofie Fresh start a No fresh start hlavne v zmysle výraznejšieho prehľadu o tom, ktorá firma je zrelá na tvrdý a ktorá na opatrnejší bankrot, by bolo vhodné aplikovať aj pre právnické osoby. Súčasné nastavenie v slovenskej legislatíve taktiež postráda jednoduchosť, o ktorej daná metóda má byť. Je preto potrebné odstrániť zbytočné byrokratické bariéry pri uplatňovaní týchto princípov.

Čítajte aj:
8 dní. Ako oznámiť platiteľa zdravotného?
Operátori majú v účtovníctve výhody
Ako na oddlženie fyzickej osoby?

Za zváženie by stálo aj prenesenie niektorých princípov z metódy Fresh a No Fresh start na právnické osoby. Hlavne zvážiť možnosti dlžníkov žiadať o reštrukturalizáciu a konkurz. Ak je pre istú skupinu podnikateľov nevyhovujúca reštrukturalizácia, napríklad pre časovú a finančnú náročnosť, často sa rozhodujú radšej pre „tvrdý“ konkurz. Ten je v konečnom dopade tvrdší nielen na dlžníka, ale niekedy aj na veriteľov. Preto by bolo vhodné rozdeľovať dlžníkov podľa ich majetku, možnosti vytrvania v podnikaní, ale aj prostriedkov použiteľných na insolvenčný proces. U tých, ktorí nemajú dostatok prostriedkov a majú len malú nádej na pokračovanie v podnikaní, by sa mal motivačne nastaviť vstup do konkurzného konania. Naopak u tých, ktorých prostriedky a zadlženie sú na únosnej miere, by sa mala nastaviť motivácia k vstupu do reštrukturalizácie.

Dané motivácie by sa mali umožniť zrýchlenými posudzovacími procesmi, zníženými správnymi poplatkami a možnými odpusteniami v sankčných poplatkoch. Aj po vstupe do konkurzu či reštrukturalizácie, by mal mechanizmus rozlišovať náročnosť, dĺžku, či sankčnosť procesov podľa majetkov dlžníkov, miery zadlženia a ich schopnosti a snahy pokračovať v podnikaní aj ďalej.

 

Tomáš Lemešani, text je súčasťou Analýzy politiky druhej šance, Slovak Business Agency

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb