Ochorenie COVID-19: Rada prijala odporúčanie na koordináciu opatrení týkajúcich sa voľného pohybu

Rada dnes prijala odporúčanie o koordinovanom prístupe k obmedzeniam voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19.

Cieľom tohto odporúčania je predísť rozdrobenosti a narušeniam a zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť pre občanov a podniky.

Pandémia COVID-19 narušila náš každodenný život rôznymi spôsobmi. Obmedzenia cestovania sťažili niektorým našim občanom dochádzanie do práce, na univerzity alebo navštevovanie blízkych. Je našou spoločnou povinnosťou zaistiť koordináciu všetkých opatrení, ktoré sa týkajú voľného pohybu, a poskytnúť našim občanom všetky informácie, ktoré potrebujú pri rozhodovaní o cestovaní.

Každé opatrenie, ktoré obmedzuje voľný pohyb v záujme ochrany verejného zdravia, musí byť primeranéa nediskriminačné a musí sa zrušiť ihneď, ako to epidemiologická situácia umožní.

Spoločné kritériá a mapovanie
Členské štáty by mali každý týždeň poskytnúť Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) dostupné údaje o týchto kritériách:

počet novooznámených prípadov na 100 000 obyvateľov za posledných 14 dní
počet testov na 100 000 obyvateľov vykonaných počas posledného týždňa (miera testovania)
percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov vykonaných počas posledného týždňa (miera pozitivity testov)

ECDC by malo na základe týchto údajov každý týždeň zverejniť mapu členských štátov EÚ vrátane regiónov, aby členské štáty podporilo pri prijímajú rozhodnutí. Jednotlivé oblasti by mali byť označené týmito farbami:

zelenou, ak je 14-dňová miera oznámených prípadov nižšia ako 25 a miera pozitivity testov nižšia ako 4 %
oranžovou, ak je 14-dňová miera oznámených prípadov nižšia ako 50, ale miera pozitivity testov je 4 % alebo viac, alebo ak sa 14-dňová miera oznámených prípadov pohybuje od 25 do 150, ale miera pozitivity testov je nižšia ako 4 %
červenou, ak je 14-dňová miera oznámených prípadov 50 alebo viac a miera pozitivity testov je 4 % alebo viac, alebo ak je 14-dňová miera oznámených prípadov vyššia ako 150
šedou, ak nie je k dispozícii dostatok informácií alebo ak je miera testovania nižšia ako 300

Obmedzenia voľného pohybu
Členské štáty by nemali obmedzovať voľný pohyb osôb cestujúcich do zelených oblastí alebo zo zelených oblastí.

Pri zvažovaní uplatnenia obmedzení by členské štáty mali zohľadňovať rozdielne epidemiologické situácie v oranžových a červených oblastiach a konať primerane. Tiež by mali zohľadniť epidemiologickú situáciu na svojom území.

Členské štáty by v zásade nemali odopierať vstup osobám cestujúcim z iných členských štátov. Členské štáty, ktoré považujú za nevyhnutné zaviesť obmedzenia voľného pohybu, by mohli vyžadovať, aby osoby cestujúce z oblasti, ktorá nie je označená ako „zelená“:

absolvovali karanténu
absolvovali po príchode test
Členské štáty môžu ponúknuť možnosť nahradiť uvedený test testom vykonaným pred príchodom.

Členské štáty by tiež mohli vyžadovať, aby osoby vstupujúce na ich územie predložili formulár na vyhľadanie cestujúceho. Mal by sa vypracovať spoločný európsky formulár na vyhľadanie cestujúceho, ktorý by mohol spoločne využívať.

Koordinácia a informovanie verejnosti

Členské štáty, ktoré majú v úmysle uplatniť obmedzenia, by pred nadobudnutím účinnosti opatrení mali najprv informovať dotknutý členský štát, ako aj ostatné členské štáty a Komisiu. Ak je to možné, informácie by sa mali poskytnúť 48 hodín vopred.

Členské štáty by tiež mali verejnosti poskytnúť jasné, komplexné a včasné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach a o požiadavkách. Tieto informácie by sa spravidla mali uverejniť 24 hodín pred nadobudnutím účinnosti.

Podkladové informácie

Rozhodnúť o tom, či sa zavedú obmedzenia voľného pohybu na ochranu verejného zdravia, je v právomoci členských štátov; koordinácia v týchto otázkach však má zásadný význam. Komisia prijala od marca 2020 viacero usmernení a oznámení s cieľom podporiť úsilie členských štátov o koordináciu a zabezpečiť voľný pohyb v EÚ. O tejto téme sa rokovalo aj v rámci Rady.

Komisia 4. septembra predložila návrh odporúčania Rady o koordinovanom prístupe k obmedzeniam slobody pohybu.

Odporúčanie Rady nie je právne záväzným nástrojom. Za realizáciu jeho obsahu sú naďalej zodpovedné orgány členských štátov.