EUCF ponúka peniaze na realizáciu aktivít v akčných plánoch pre klímu a energiu

Iniciatíva EUCF ponúka všetkým úradom, zástupcom a zamestnancom slovenských miest a obcí možnosť finančnej podpory, ktorá im pomôže vypracovať investičný plán na realizáciu aktivít uvedených v ich akčných plánoch pre klímu a energiu.


EUFC je zaujímavý aj pre (lokálne) finančné subjekty, keďže má za cieľ uvoľniť viac ako 320 miliónov EUR verejných a súkromných investícií.
Cieľom je podpora obcí a miestnych orgánov pri vypracúvaní investičných plánov (IP), ktoré sa týkajú vykonávania opatrení uvedených v ich akčných plánoch pre trvalo udržateľnú klímu a energiu.
V praxi to znamená, že EUCF bude financovať externé či interné činnosti a služby potrebné na vypracovanie investičného plánu mesta alebo obce až do výšky 60 000 EUR na jednu žiadosť. Druhá splátka zo 60 000 EUR (30 % grantu) bude vyplatená po overení investičného plánu.
Úspešní žiadatelia o EUCF použijú získanú sumu na vypracovanie investičných plánov, čo predstavuje počiatočný krok k plnohodnotnému obchodnému a finančnému plánu. Očakávaným výsledkom je vypracovaný investičný plán - napríklad dokument poskytujúci investorom a finančným inštitúciám potrebné informácie na vyhodnotenie investičného projektu.
Konečným cieľom je vybudovať komplexný zásobník investičných projektov v oblasti udržateľnej energie naprieč európskymi samosprávami.
Prečo
Miestne orgány a ich zoskupenia sa zaviazali výrazne znížiť svoju spotrebu energie a emisie skleníkových plynov. Pri pokuse o implementáciu ich ambicióznych akčných plánov v oblasti klímy a energetiky, však často čelia finančným obmedzeniam a nedostatku kapacít na prístup k správnemu financovaniu. EUCF chce pomôcť transformovať akčné plány miest v oblasti klímy a energetiky na skutočné investície pomocou dôveryhodných, spoľahlivých a dostatočne vyspelých investičných plánov. Takéto plány, ktoré by mali zahŕňať identifikáciu potenciálnych projektov, právnu analýzu, analýzu riadenia, základnú finančnú stratégiu a plány implementácie, sú nevyhnutným predpokladom prístupu k rôznym zdrojom financovania.

Je najvyšší čas na podanie žiadostí
Prvá výzva na predkladanie žiadostí je už otvorená a prihlásiť sa je možné do 2. októbra 2020 do 17.00 hod. (bruselského času).
Ďalšie informácie nájdete, a súčasne môžete podať žiadosť, na: https://eucityfacility.eu/.
Online prihláška pozostáva z niekoľkých rýchlych krokov a na stránke je k dispozícii aj zákaznícka podpora (help desk).
Na Slovensku je tiež možné kontaktovať národného experta: ce.slovakia@eucityfacility.eu;
Národný expert žiadateľom poskytne:
• informácie o procese podávania žiadosti
• podporu v procese podávania žiadosti (napr. pri objasnení investičných a odborných potrieb miest, objasní možnosť zlučovania projektov, ak je to vhodné alebo pomôže s anglickou kontrolou žiadosti)
Žiadosti budú hodnotené podľa presne definovaného súboru kritérií. S uchádzačom, ktorý má najvyššie hodnotenú žiadosť bude následne podpísaná dohoda o grante.
Pre samosprávy je dôležité, aby sa zaregistrovali a zahájili proces podávania žiadosti aj v tom prípade, že ju nebudú môcť dokončiť. Týmto si obec či samospráva zaistí spätnú väzbu od EUCF, ktorá im môže pomôcť pri podávaní žiadostí v nasledujúcich výzvach.

Oprávnení žiadatelia
EUCF je otvorené pre samosprávy všetkých veľkostí aj zoskupení z EÚ-27 a Spojeného kráľovstva. Uchádzači musia mať politicky schválený plán v oblasti klímy a udržateľnej energie. Konkrétne je požadovaný dokument SEAP (akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu) / SECAP (akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu a klímu) vypracovaný v rámci Dohovoru starostov a primátorov o klíme a energetike alebo obsahovo podobný dokument, napríklad energetická koncepcia mesta či obce s energetickými a klimatickými cieľmi minimálne na rok 2020.  

Mestám a obciam sa výrazne odporúča, aby spojili svoje sily a zdroje a podali spoločné žiadosti s cieľom vypracovať ambicióznejšie projekty a zvýšili si tak svoje šance na úspech. V tomto prípade budú žiadať o grant pomocou jedného hlavného žiadateľa, ktorý ako jediný zo zoskupenia, musí mať schválený akčný plán pre trvalo udržateľnú klímu a energiu.
Táto iniciatíva sa nevzťahuje na súkromné subjekty.

Čo môže byť financované
EUCF financuje činnosti, ako sú: štúdie uskutočniteľnosti, projektové analýzy, projektovú dokumentáciu, právne analýzy, sociálne štúdie, prieskum trhu, finančné analýzy, atď., ktoré sú potrebné na vypracovanie investičného plánu. Tieto činnosti môžu vykonávať interní zamestnanci alebo externí odborníci formou subdodávky. Grant nemôže priamo financovať investície na realizáciu projektu, ale pokrýva náklady na mobilizáciu zdrojov a prístup k službám na vypracovanie investičného plánu.
PRE EŠTE VIAC INFORMÁCIÍ navštívte, prosím, eucityfacility.eu a sekciu FAQ.