Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 

 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 7. 1. 2020 dokopy 4-krát odvysielal upútavky na program Kolonáda, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný o cca 20:33 hod. po celý čas vysielania predmetných upútaviek, čím nesprávne uplatnil JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka), za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zodňa 1. 1. 2020 v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod.;

 

 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.(programová služba DAJTO), za porušenie § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2019 odvysielal upútavky na programy Tokarev a Nezničiteľní 3, ktoré obsahovali výňatky z programov, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), za porušenie § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 13. 1. 2020 odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Matky Rebelky: Šťastné a veselé odvysielaného dňa 20. 12. 2019;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX s.r.o. (programová služba TV LUX), v súvislosti s tým, že dňa 16. 11. 2019 odvysielal program Trnavská novéna, vo vzťahu k obsahu ktorého vysielateľ nezabezpečil informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v  primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 3 písm. a) ZVR;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV MISTRAL, s.r.o. (programová služba TV Mistral) za porušenie § 32 ods. 9 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 1. 2020 dokopy 11-krát odvysielal program Novoročný príhovor primátora, ktorý podporoval Viliama Záhorčáka, kandidáta na post poslanca vo voľbách do NR SR, ktorý naplnil definíciu politickej reklamy, čím došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Správy RTVS (príspevok s názvom Koronavírus: Nové prípady u navrátilcov z Anglicka) zo dňa 17. 6. 2020;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) b) a c) (multimodálny prístup) ZVR v súvislosti s odvysielaním programuInkognito dňa 11. 6. 2020;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (JSO – ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Extrémne prípady, dňa 13. 5. 2020 (14:28 hod.) a dňa 14. 5. 2020 (4:52 hod.) ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanievoči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 6. 2020 odvysielal upútavku na program Ochranca zabijak, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • začala správne konanievoči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 20., 21. a 22.  5. 2020 odvysielal upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia;