V kauze Veľký Slavkov padol ďalší rozsudok

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, Okresný súd v Prešove v piatok 21. augusta 2020 rozhodol aj o poslednej, najvyššej časti žalovanej pohľadávky.

V právnej veci žalobcu DIGITAL FLOOR LTD. proti žalovanému SPF o náhradu škody vo výške 60.408.874,60 EUR s príslušenstvom, vedenej pod spisovou značkou 15C/144/2014, Okresný súd v Prešove žalobu v celom rozsahu zamietol, čím priznal Slovenskému pozemkovému fondu plný procesný úspech vo veci. Zamietnutím žaloby proti Slovenskému pozemkovému fondu sa tak na prvom stupni, zatiaľ neprávoplatne rozhodlo jedenásť rokov trvajúce súdne konanie.

O dvoch menších pohľadávkach vo výške spolu takmer 40 miliónov eur s  príslušenstvom Okresný súd v Prešove rozhodol už rozsudkami z 9. apríla 2019 a 21. októbra 2019. Žaloby taktiež v celom rozsahu zamietol.

Žalobcu DIGITAL FLOOR LTD. zastupuje bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál. Slovenský pozemkový fond spoločne zastupujú advokáti JUDr. Michal Mandzák a JUDr. Michal Miškovič.

Martin Kormoš

hovorca Slovenského pozemkového fondu