Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

 • zastavila správne konania vedené voči vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) v súvislosti s vysielaním programov Debata na telefón dňa 26. 2. 2023 (hosť Miroslav Herdoš) a dňa 12. 3. 2023 (hosť Ľuboš Blaha) z dôvodu možného porušenia povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky;
 • uložila sankciu upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programových služieb JOJJOJ PLUS (MAC TV s.r.o.) a sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programových služieb
  TV MARKÍZADAJTO (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) za odvysielanie reklamného oznamu propagujúceho spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. („Strach má veľké oči“), pri ktorom došlo
  k nezabezpečeniu povinnosti, aby reklamný oznam určený maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahoval nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio WOW (Rádio WOW s.r.o.) za to, že v dňoch 25. 4. 2023 a 3. 10. 2023 nevyužíval frekvenciu 93,6 MHz Nitra na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Goldies (FM media s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 92,0 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená a zároveň uznala za neopodstatnený podnet týkajúci sa možného nevyužívania frekvencií 89,6 MHz Prievidza, 92,4 MHz Martin a 92,8 MHz Trenčín;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 8. 9. 2023 odvysielal v programe Krimi príspevok 4-ročné dieťa obeťou znásilnenia?, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinností týkajúcich sa ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Jednotka (RTVS) v súvislosti s tým, že v programe Správy RTVS odvysielal dňa 21. 9. 2023 príspevok Prieskum volebných preferencií a dňa 22. 9. 2023 príspevok Volebný prieskum agentúry POLIS, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 15. 9. 2023 odvysielal v programe Noviny TV JOJ príspevok Na hrane s preferenciami,
  v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. v súvislosti s tým, že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal v dňoch , 10., 17. a 24. 9. 2023 programy Debata na telefón, ktoré mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán vo voľbách do NRSR 2023, pričom Rade nepredložil v zákonnej lehote pred začiatkom vysielania projekt vysielania volebných diskusných programov;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:
 • príspevku Nejasnosti okolo smrti Prigožina v programe Noviny TV JOJ zo dňa 24. 8. 2023 (JOJ, MAC TV s.r.o.), v ktorom podľa podávateľa podnetu odzneli neoverené a zavádzajúce tvrdenia, dohady a klamstvá;
 • príspevku Problémy s identifikáciou tiel v programe Hlavé správy zo dňa 16. 8. 2023 (TA3, C.E.N. s.r.o.), v ktorom podávateľ podnetu namietal chybu redaktora, ktorý mylne označil ruské vojnové zločiny za ukrajinské;
 • programu Večera s Havranom zo dňa 5. 9. 2023 (Dvojka, RTVS) s podtitulom Slovensko: chránená dielňa na fámy a dezinformácie, ktorému podávateľ podnetu vyčítal jednostranný výber hostí a názorovú zhodu hostí s moderátorom, čím malo dôjsť k nezabezpečeniu objektivity, plurality a nestrannosti;
 • programu Prvé televízne noviny zo dňa 13. 9. 2023 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.), ktorému podávateľ podnetu vyčítal neobjektívnosť pri reportovaní o fyzickej potýčke medzi Igorom Matovičom a zástupcami strany SMER-SSD;
 • programu Komentáre dňa zo dňa 5. 9. 2023 (RTVS 24, RTVS) s podtitulom Vizuál divadla pobúril Maticu slovenskú, ktorý bol podľa podávateľa podnetu jednostranný a neobjektívny, keďže v ňom vystúpila iba riaditeľka Divadla P. O. Hviezdoslava Valeria Schulczová bez názorovej oponentúry zo strany Matice slovenskej;
 • programu Zámena manželiek zo dňa 7. 9. 2023 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.
  s r.o.), v ktorom podľa podávateľa podnetu došlo k propagácii nacizmus, keďže vysielateľ neprekryl nacistický kríž na tričku jedného z účinkujúcich;
 • programu Parlamentné voľby 2023 zo dňa 3. 9. 2023 (JOJ 24, MAC TV s.r.o.), v ktorom podávateľovi podnetu prekážali vyjadrenia Rudolfa Huliaka smerované voči LGBTI+ komunite a nedostatočná oponentúra zo strany ostatných hostí.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 22. 11. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.