Moldavsko: Rada schválila predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu

Rada dnes prijala nariadenie, ktorým sa obnovuje a predlžuje dočasné pozastavenie všetkých doposiaľ platných ciel a systému vstupných cien, ktoré sa stále vzťahujú na sedem poľnohospodárskych výrobkov, o ďalší rok, a to do 24. júla 2024.

Cieľom obnovenia a predĺženia týchto opatrení je zabezpečiť, aby súčasné obchodné toky z Moldavska do EÚ mohli pokračovať, čím sa podporí moldavské hospodárstvo. Je to mimoriadne dôležité vzhľadom na pokračujúcu vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine a jej pretrvávajúci vplyv na Moldavsko, a tiež vzhľadom na to, že v júni 2022 bol Moldavsku udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ.

Héctor Gómez Hernández, španielsky minister priemyslu, obchodu a cestovného ruchu

Uvedené opatrenia sa naďalej vzťahujú na všetkých sedem poľnohospodárskych výrobkov, ktorých vývoz z Moldavska do EÚ zatiaľ nie je plne liberalizovaný v rámci prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) a ktoré podliehajú bezcolným kvótam: slivky, stolové hrozno, jablká, rajčiaky, cesnak, čerešne a hroznová šťava.

Rozdiel v rozsahu pôsobnosti v porovnaní s minulým rokom spočíva v úplnej liberalizácii dovozu do EÚ, keďže aktuálnym právnym predpisom sa pozastavili všetky zavedené colné kvóty.

Nariadením sa zavádzajú aj prísnejšie oznamovacie povinnosti pre Komisiu a počíta sa so zapojením Výboru pre ochranné opatrenia (namiesto Výboru pre colný kódex) do vykonávania ochranného mechanizmu. Navrhuje sa promptnejší ochranný mechanizmus, ktorý by mal byť účinnejší, ak má dovoz nepriaznivý vplyv na trh EÚ.

Podobne ako v minulom roku sa očakáva, že EÚ zaznamená stratu colných príjmov vo výške približne 0,3 milióna EUR ročne, takže vplyv na vlastné zdroje EÚ bude veľmi obmedzený.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia 2. mája 2023 predložila legislatívny návrh na predĺženie o jeden rok a rozšírenie rozsahu pôsobnosti dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu s moldavskými výrobkami, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie podľa Dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom, na základe ktorej vznikla prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA). V rámci DFCTA môžu do EÚ bezcolne vstupovať všetky poľnohospodárske výrobky okrem siedmich, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty.

Súčasnými opatreniami na liberalizáciu obchodu, ktoré sú v platnosti do 24. júla 2023, sa viac ako zdvojnásobilo množstvo výrobkov, ktoré možno bezcolne dovážať z Moldavska do EÚ (t. j. colné kvóty). Tieto opatrenia majú pozitívny vplyv na obchod Moldavska s EÚ, keďže Moldavsku pomohli presmerovať vývoz cez EÚ. Celkovo sa vývoz z Moldavska do EÚ zvýšil z 1,8 miliardy EUR v roku 2021 na 2,6 miliardy EUR v roku 2022.

Veľvyslanci členských štátov EÚ 14. júna potvrdili, že ak Európsky parlament schváli návrh Komisie bez pozmeňovacích návrhov, Rada schváli pozíciu Európskeho parlamentu. Európsky parlament prijal 11. júla pozíciu v prvom čítaní, v ktorej prebral návrh Komisie bez pozmeňujúcich návrhov.

Nariadenie sa prijalo, teraz ho podpíšu zástupcovia Rady a Európskeho parlamentu a uverejní sa v úradnom vestníku: účinnosť nadobudne 25 júla.