Európska prokuratúra: Rada vymenovala dvoch európskych prokurátorov

Rada dnes vymenovala dvoch európskych prokurátorov Európskej prokuratúry: Ignacia DE LUCASA MARTÍNA a Josého Antónia LOPESA RANITA. Funkcie sa ujmú 29. júla 2023.

K týmto vymenovaniam došlo v rámci čiastočnej obmeny kolégia Európskej prokuratúry. Podľa prechodných pravidiel pre prvé funkčné obdobie po vzniku Európskej prokuratúry mali mať európski prokurátori z jednej tretiny členských štátov, ktoré boli určené žrebovaním, neobnoviteľné trojročné funkčné obdobie, aby sa zaručila postupná obmena kolégia. Bolo to tak v prípade prokurátorov z Cypru, Grécka, Holandska, Litvy, Portugalska, Rakúska, Španielska a Talianska. Päť európskych prokurátorov bolo vymenovaných 27. júna. Posledný európsky prokurátor bude vymenovaný v ďalšom konaní.

Úloha a mandát

Európski prokurátori dohliadajú na vyšetrovanie a trestné stíhanie a spolu s hlavným európskym prokurátorom tvoria kolégium Európskej prokuratúry.

Vymenúvajú sa na neobnoviteľné funkčné obdobie šiestich rokov. Na konci tohto obdobia môže Rada rozhodnúť o jeho predĺžení o najviac tri roky.

Výberové konanie

Kandidátov na funkciu európskeho prokurátora nominuje každý členský štát. Kandidáti musia aktívne pôsobiť v prokuratúre alebo súdnictve svojho členského štátu, ich nezávislosť musí byť nespochybniteľná a musia mať kvalifikáciu požadovanú na vymenovanie do vysokej funkcie v rámci prokuratúry alebo súdnictva vo svojom členskom štáte. Musia mať relevantné praktické skúsenosti s vnútroštátnymi právnymi systémami, finančným vyšetrovaním a medzinárodnou justičnou spoluprácou v trestných veciach. Po fáze nominácie výberová komisia vypracúva odôvodnené stanoviská a určuje poradie kandidátov nominovaných za každý členský štát, ktorí splnili podmienky. Rada následne vyberie a vymenuje jedného z kandidátov do funkcie európskeho prokurátora za jeho členský štát.

Kontext

Európska prokuratúra je nezávislým orgánom EÚ zodpovedným za vyšetrovanie, trestné stíhanie a podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom Únie (napríklad podvodov, korupcie, cezhraničných podvodov s DPH nad 10 miliónov EUR). Európska prokuratúra vykonáva úkony trestného stíhania a plní úlohy prokurátora na príslušných súdoch členských štátov.

Rada a Európsky parlament v roku 2019 vymenovali ako prvú hlavnú európsku prokurátorku Lauru Codruţovú Kövesiovú.

V súčasnosti v Európskej prokuratúre pôsobí 22 členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko).

Európska prokuratúra začala fungovať koncom roka 2020. Sídli v Luxemburgu.