Postup pri makroekonomickej nerovnováhe: Rada prijala závery

Rada prijala závery o hĺbkových preskúmaniach v roku 2023 v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE:

1. PRIPOMÍNA, že hospodárstvo EÚ naďalej preukazuje odolnosť napriek náročnému prostrediu, ktoré je poznačené nevyprovokovanou inváziou Ruska na Ukrajinu, pričom vysoké ceny energií a inflácia ovplyvňujú kúpnu silu domácností a konkurencieschopnosť rastúcim protekcionizmom a geopolitickým súperením. UZNÁVA výrazné zotavenie po pandémii, ktoré ťaží z rýchlych politických opatrení na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, a kľúčovú úlohu politík EÚ pri podpore solídnej investičnej výkonnosti a pokroku v štrukturálnych reformách v širokej škále oblastí politiky.

2. ZDÔRAZŇUJE, že zásadný význam má úplné, včasné a účinné vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti prostredníctvom reforiem a investícií naplánovaných v národných plánoch obnovy a odolnosti, ktoré umožní využitie dostupných finančných prostriedkov. Tým by sa podporila hospodárska expanzia, zvýšila by sa odolnosť, inkluzívnosť a udržateľnosť hospodárstiev EÚ a znížila by sa makroekonomická zraniteľnosť.

3. ZDÔRAZŇUJE význam nepretržitej úzkej koordinácie hospodárskej politiky EÚ a odhaľovania, prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh, ktoré bránia riadnemu fungovaniu hospodárstiev členských štátov, hospodárskej a menovej únie alebo hospodárstva Európskej únie ako celku. VÍTA uverejnenie hĺbkových preskúmaní v roku 2023 v kontexte postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.

4. UZNÁVA, že hospodársky vývoj je vo väčšine členských štátov, ktoré sú predmetom hĺbkového preskúmania, vo všeobecnosti priaznivý, ale že v prípade viacerých členských štátov pretrvávajú značné výzvy. UZNÁVA, že nákladová konkurencieschopnosť v členských štátoch s vysokou infláciou by mohla byť oslabená, ak by pretrvávala odlišná inflačná dynamika. KONŠTATUJE, že dlhodobé nerovnováhy súvisiace s vysokými verejnými, súkromnými a zahraničnými dlhmi obnovili svoj klesajúci trend v kontexte vysokého nominálneho rastu. KONŠTATUJE, že sprísnenie podmienok financovania zvyšuje riziká a že je potrebné pokračovať v úsilí o zabezpečenie udržateľného trendu ďalšieho poklesu úrovne dlhu. BERIE NA VEDOMIE, že zahraničné pozície boli zvyčajne oslabené otrasom v dovozných cenách energií, pričom v niektorých prípadoch k tomu ďalej prispieval rast domáceho dopytu. POZNAMENÁVA, že saldá bežného účtu by sa mali v roku 2023 posilniť v dôsledku zníženia nákladov na energiu.

5. UZNÁVA, že ceny nehnuteľností na bývanie v roku 2022 výrazne vzrástli vo viacerých členských štátoch; prísnejšie podmienky financovania spolu s poklesom reálnych príjmov domácností stlmili dopyt po bývaní a začali korekciu cien nehnuteľností na bývanie. SÚHLASÍ s tým, že bankový sektor zvládol pandémiu dobre a že nesplácané úvery naďalej klesajú, KONŠTATUJE však, že na zabezpečenie pokračujúcej makrofinančnej stability je potrebná trvalá ostražitosť.

6. VYZÝVA na ostražitosť a prípadné včasné politické opatrenia, aby sa zabránilo zhoršovaniu a vzniku makroekonomických nerovnováh súvisiacich s vysokými rozdielmi v inflácii. ZDÔRAZŇUJE, že je naliehavo potrebné riešiť štrukturálne výzvy súvisiace so starnutím obyvateľstva a zmenou klímy, posilniť energetickú bezpečnosť EÚ, posilniť odolnosť dodávateľských reťazcov, riešiť nízky rast produktivity, podporiť účasť na trhu práce, znížiť existujúce makroekonomické nerovnováhy a zabrániť vzniku nových nerovnováh.

7. SÚHLASÍ s analýzou Komisie v hĺbkových preskúmaniach v roku 2023, že nerovnováhy na Cypre už nie sú nadmerné. UZNÁVA, že verejné, súkromné a zahraničné dlhy na Cypre v priebehu času a za posledné dva roky klesali a majú klesajúcu tendenciu. SÚHLASÍ s tým, že Maďarsko v súčasnosti čelí nerovnováham súvisiacim s veľmi silnými cenovými tlakmi a potrebami vonkajšieho a verejného financovania, ktoré si vyžadujú naliehavé politické opatrenia. Včasné vyplatenie prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a z iných fondov EÚ po splnení dohodnutých míľnikov a cieľov spojených s investíciami a reformami by pomohlo znížiť riziká zhoršenia nerovnováh. BERIE NA VEDOMIE, že Komisia ponechala väčšinu klasifikácií nezmenenú. SÚHLASÍ s tým, že Grécko a Taliansko naďalej čelia nadmerným nerovnováham, hoci sa zdá, že ich zraniteľnosť klesá, a to aj v dôsledku pokroku v oblasti tejto politiky. SÚHLASÍ s tým, že Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko naďalej čelia nerovnováhe, hoci v prípade niektorých členských štátov sa tieto nerovnováhy znižujú. UZNÁVA, že situácia v Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku by sa mohla v budúcom roku zmierniť, ak budú pokračovať súčasné pozitívne trendy. SÚHLASÍ s tým, že v Rumunsku sú riziká nepriaznivého vývoja, čo si vyžaduje naliehavé politické opatrenia. UZNÁVA, že v hĺbkových preskúmaniach v roku 2023 sa dospelo k záveru, že v Česku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku a na Slovensku neexistujú nerovnováhy, keďže sa zdá, že slabé miesta sú pod kontrolou.

8. JE PRESVEDČENÁ, že hĺbkové preskúmania v roku 2023 predstavujú vysokokvalitnú a komplexnú analýzu situácie v každom členskom štáte, ktorý boli predmetom preskúmania. VÍTA prvé mnohostranné tematické poznámky o inflačných rozdieloch, cenách nehnuteľností na bývanie a vonkajšej udržateľnosti pred posúdením jednotlivých krajín. KONŠTATUJE, že vzhľadom na špecifické výzvy jednotlivých ekonomík použila Komisia relevantné analytické nástroje, ktoré doplnila vecnou kvalitatívnou analýzou. VÍTA zvýšený význam analýzy zameranej na budúcnosť a posúdenie príslušných politík. ZDÔRAZŇUJE, že posudzovanie účinkov presahovania medzi krajinami je naďalej veľmi dôležité.

9. ZDÔRAZŇUJE, že postup pri makroekonomickej nerovnováhe je ústredným postupom v rámci európskeho semestra. ZDÔRAZŇUJE význam postupu pri makroekonomickej nerovnováhe v prebiehajúcom preskúmaní správy hospodárskych záležitostí. VYZÝVA na pokračovanie vo vykonávaní postupu pri makroekonomickej nerovnováhe vrátane dôkladného monitorovania existujúcich a možných nových nerovnováh a pokroku a potrieb v tejto oblasti politiky, pričom sa použije postup zameraný na budúcnosť. UZNÁVA, že analýza v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe by sa mala vypracovať s cieľom posilniť rozmer tohto postupu v eurozóne. ZDÔRAZŇUJE význam včasných pravidelných komplexných mnohostranných preskúmaní makroekonomických nerovnováh a potrebu ďalej začleňovať analýzy citlivosti, aby sa zohľadnilo stále rýchlejšie sa meniace a nepredvídateľnejšie a náročnejšie globálne prostredie.

10. ZDÔRAZŇUJE naliehavú potrebu obnoviť tradičný kalendár európskeho semestra, najmä uverejnenie hĺbkových preskúmaní v prvom štvrťroku roka. Je to nevyhnutné na zabezpečenie rozsiahleho politického dialógu a mnohostr