Vojna na Ukrajine je kľúčovou spoločenskou témou. Otvorený list na podporu racionalizácie a transparentnosti fungovania Fondu na podporu umenia

Štátny Fond na podporu umenia nepodporuje vznik kníh o vojne na Ukrajine, ruských agresiách, ani politike na Ukrajine, či v Rusku. Svoje rozhodnutia nevysvetľuje.

Otvorený list na podporu racionalizácie a transparentnosti fungovania Fondu na podporu umenia

v Bratislave 27. marca 2023.

Vážený pán riaditeľ Fondu na podporu umenia, členovia Rady fondu, členovia Dozornej rady fondu, členovia Odborných komisií fondu a členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá,

týmto otvoreným listom chcem poukázať na vážne nedostatky transparentnosti a spoločenskej opodstatnenosti pri prideľovaní finančnej podpory žiadateľom, ktorí sa so svojimi projektami obracajú na Fond na podporu umenia.

Ako žiadateľ o pridelenie grantovej podpory Fondu na podporu umenia na preklad a vznik kníh Rusko v plameňoch, ktorú napísal Jurij Feľštinskij s Alexandrom Litvinenkom a Ukrajina v plameňoch, ktorú napísal Jurij Feľštinskij s Mihailom Stančevom, vyjadrujem sklamanie z nepodporenia významných titulov v dnešnej obzvlášť pohnutej dobe. Podstatnejšia je však pochybnosť o neuvedomovaní si spoločenskej zodpovednosti fondu a jeho netransparentnosti.

Fond na podporu umenia nepodporil vznik kníh o tom, čo predchádzalo vzniku konfliktu na Ukrajine, čo boli príčiny tohto konfliktu a aká je skutočná ukrajinská história dva roky po sebe. Nepodporil ani titul o histórii nástupu Vladimira Putina k moci a o tom, aké nástroje využíva ruská propaganda a tajné služby. Rozhodnutia o nepodporení Fond na podporu umenia učinil v období, keď preukázateľne na Slovensku pôsobia spomínané ruské tajné služby a nástroje hybridnej vojny ruskej propagandy.

Neboli podporené tituly, ktoré popisom známych prestížnych historikov ruského a ukrajinského pôvodu vysvetľujú podstatné okolnosti vojenského konfliktu, ktorý ohrozuje aj Slovensko a celú Európu, ak nie svet. A to napriek tomu, že slovenská populácia opakovane preukazuje, že je výrazne náchylná veriť pro-ruskej propagande a vykazuje veľkú mieru neznalosti o ukrajinskej a ruskej histórii, či hrozbách, ktoré ruská agresia otvorene Slovensku adresuje.

Z uvedených štatistík vyplýva, že na Slovensku výrazne funguje pro-ruská propaganda, pokrivovanie reality a pretrváva nevedomosť o skutočnej politike a histórii Ruska a Ukrajiny. Preto je publikácia kníh s relevantným obsahom pomáhajúcim tieto nedostatky potláčať spoločensky mimoriadne významná.

Z komerčného hľadiska nejde o lukratívne projekty. Gro veľkých vydavateľov preto od kníh s tematikou ruskej a ukrajinskej histórie, či súčasnej vojny na Ukrajine dáva ruky preč. Aj preto projekty skúšajú realizovať malí vydavatelia ako som ja Tomáš Lemešani a moja malá spoločnosť Independent Media Publishing.

Náklady na preklad, editáciu, overovanie faktov, štylistické a grafické úpravy, či tlač sa šplhajú do výšky niekoľkých tisícov až desiatok tisíc eur. Bez dostatočného kapitálu sú preto mikrovydávatelia odkázaní žiadať pomoc štátneho Fondu na podporu umenia. Okrem toho, že by malo ísť o účel, pre ktorý štát Fond na podporu umenia zriadil, mikronakladatelia výmenou za eventuálnu podporu sľubujú šíriť dobré meno fondu a na viacerých miestach ho propagovať.

Ak k podpore fond nepristúpi, vo väčšine prípadov to znamená pre daný projekt červenú.

 

Preto tohtoročné nepodporenie projektu Ukrajina v plameňoch, rovnako ako minulé nepodporenie projektu Rusko v plameňoch považujeme za vedomé potopenie vyššie popísaných tém zo strany štátom zriaďovanej inštitúcie.

Vážení oslovení, zostáva nám len výzva na to, aby si Fond na podporu umenia uvedomoval svoju spoločenskú zodpovednosť. Pri projektoch by nemal hľadieť len na umeleckú subjektívnu preferenciu hodnotiteľov, ale aj objektívny spoločenský záujem.

Vážení oslovení, zostáva nám len výzva pre transparentnosť hodnotiaceho procesu. Grantoví žiadatelia trávia prípravou požadovaných dokumentov a ukážok diela dni až týždne. Výsledok hodnotenia sa dozvedia v nepredvídateľnom čase a bez potrebného vysvetlenia. Nedokážu sa voči nemu odvolať.

Ukážka z oznámenia o nepodporení:

Vážený žiadateľ,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 6/2023: program 1.5.5-A – Tvorba prekladov umeleckej literatúry [A – štandardné štipendium na tvorbu], odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia Vaša žiadosť „Ukrajina v plameňoch: Návrat ruského teroru a hrozby 3. svetovej vojny “ zaregistrovaná pod č. 23-155-02176

nebola podporená.

Rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia o podporených a nepodporených žiadostiach je zverejnené na webovom sídle fondu v časti Získanie podpory | Rozhodnutia riaditeľa.

Bodové hodnotenie a písomný komentár členov odbornej komisie, ktorí žiadosti hodnotili, bude zverejnené v registračnom systéme FPU.

Toto rozhodnutie Fondu na podporu umenia je konečné a podľa článku 11 bodu 3 Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

S pozdravom,

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.

riaditeľ Fondu na podporu umenia

V rozhodnutí k žiadosti v registračnom systéme užívateľa, ktoré si žiadateľ musí sám v zozname dokumentov vyhľadať sme sa dočítali: Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť kvôli nedostatočne vypracovanému projektovému zámeru a nepresvedčivej koncepcii diela. Na základe predloženej ukážky nie je uchopiteľná výpovedná kontinuita v porovnaní s predchádzajúcou časťou.

V predložených podkladoch sme postupovali podľa pokynov, fond na prípadné nedostatky ešte pred posúdením odbornej komisie žiadateľa upozorňuje. V tomto prípade nás nikto so žiadosťou o doplnenie neoslovil a písomné vysvetlenie považujeme za nezrozumiteľné.

Požiadali sme preto referenta výzvy, či by nemohol členov komisie poprosiť o detailnejšie vysvetlenie. Aby sme aspoň vedeli akých prípadných chýb sa do budúcna vyvarovať. Odpovede, ani povzbudenia k tomu, aby sme žiadanie o príspevky v budúcnu pri podobných projektoch nevzdali sa nám nedostalo.

Pripomíname, že naša žiadosť získala 237 bodov. Od hodnotiteľov preto pre pozitívny verdikt potrebovala 13 bodov. Spoločne s nekomunikáciou a nezrozumiteľnosťou vysvetlenia zamietnutia to v nás vzbudzuje dojem nejednoznačného výkladu smerníc hodnotenia žiadostí. Rešpektujeme odbornosť odbornej komisie avšak nerozumieme jej zdôvodneniu a nedokážeme akceptovať nemožnosť dostať sa k detailnejšiemu vysvetleniu.

V tak závažnom období a pri tak závažných okolnostiach sa nevieme s rozhodnutím nepodporiť spoločensky významné projekty zmieriť.

Aj preto sa obraciame na Vás adresátov tohto otvoreného listu a apelujeme na Vás, aby ste dbali na poslanie Fondu na podporu umenia a nenechali Slovensko plávať vo vodách neznalosti, netransparentnosti a ľahostajnosti k tomu, čo sa deje niekoľko stoviek kilometrov od našej východnej hranice a bezprostredne hrozí aj Slovenskej republike.  

 

S úctou, Tomáš Lemešani, autor, žiadateľ, konateľ Independent Media Publishing a jeho partneri, ktorí ho oslovili so žiadosťou o publikáciu Rusko v plameňoch a Ukrajina v plameňoch v slovenskom jazyku

Pre prípadné odpovede uvítam elektronickú odpoveď na tomas.lemesani@biztweet.eu

 

Platforma Independence sleduje hrozby nezávislosti a demokracie v krajinách V4 a Pobaltí. Sleduje hrozby pre vývoj demokracie v regióne, kto tieto hrozby spôsobuje aj možné dôvody prečo. Independence sleduje formy negatívnych vplyvov, kľúčové postavy a financie, ktoré za týmto dianím stoja.

Ak chcete podporiť projekty Independence, môžete sa stať patrónom platformy klikom na tento link, alebo tak urobiť darom na Číslo účtu:1027300577/5500 IBAN: CZ1455000000001027300577 BIC/SWIFT: RZBCCZPP