Technológia distribuovanej databázy transakcií: členské štáty schválili dohodu dosiahnutú s Európsky

Veľvyslanci pri EÚ schválili predbežnú politickú dohodu dosiahnutú 24. novembra medzi predsedníctvom Rady a vyjednávačmi Európskeho parlamentu.

Veľvyslanci pri EÚ schválili predbežnú politickú dohodu dosiahnutú 24. novembra medzi predsedníctvom Rady a vyjednávačmi Európskeho parlamentu o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií (DLT). V rámci tohto pilotného režimu sa stanovujú podmienky získania povolenia na prevádzkovanie trhovej infraštruktúry DLT, vymedzuje sa, s ktorými DLT finančnými nástrojmi možno obchodovať, a uvádzajú sa podrobnosti spolupráce medzi prevádzkovateľmi trhových infraštruktúr DLT, vnútroštátnymi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA.

Andrej Šircelj, minister financií Slovinska

Táto dohoda je dôležitým krokom k tomu, aby sa EÚ stala úplne pripravenou na digitálne hospodárstvo. Nariadenie o pilotnom režime DLT prispeje k posilneniu našich inovácií a konkurencieschopnosti v oblasti digitálnych financií. Pomôže realizovať prínosy digitálnych financií pre podniky a občanov, pričom zabezpečí ochranu spotrebiteľov a zachovanie finančnej stability.

Andrej Šircelj, minister financií Slovinska

Cieľom pilotného režimu DLT je otestovať vývoj európskej infraštruktúry pre obchodovanie, zúčtovanie a vyrovnanie finančných nástrojov založených na DLT. Jednou z hlavných aplikácií DLT v oblasti financií sú kryptoaktíva. Distribuovaná databáza transakcií je v širšom slova zmysle konsenzuálne zdieľaná databáza, prostredníctvom ktorej sa transakcia validuje.

Rada a Parlament dosiahli predbežnú dohodu o týchto hlavných otázkach prediskutovaných počas rokovaní:

  • vymedzenie trhovej infraštruktúry DLT
  • prahové hodnoty pre prijatie na obchodovanie alebo pre evidenciu v distribuovanej databáze transakcií
  • dohľad: vnútroštátne príslušné orgány zostanú zodpovedné za udelenie povolenia, zatiaľ čo orgán ESMA môže vydať stanovisko k žiadosti. Stanovisko bude neverejné a nezáväzné, ale v prípade, že sa od neho vnútroštátny príslušný orgán značne odchýli, bude potrebné vysvetlenie
  • ochrana spotrebiteľa: prevádzkovatelia DLT budú mať mechanizmy na vybavovanie sťažností klientov a na poskytnutie kompenzácie klientom

Tento pilotný režim bude zavedený tri roky; Komisia by po ich uplynutí mala na základe odporúčania orgánu ESMA podať Rade a Parlamentu správu o nákladoch a prínosoch predĺženia, úpravy alebo ukončenia režimu.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia navrhla nariadenie o DLT v septembri 2020 spolu s návrhmi týkajúcimi sa trhov s kryptoaktívami (MiCA), digitálnej prevádzkovej odolnosti (DORA) a doplňujúcej pozmeňujúcej smernice. Týmto balíkom v oblasti digitálnych financií sa preklenuje medzera v existujúcich právnych predpisoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby nepredstavovali prekážky pre využívanie nových finančných nástrojov. Cieľom balíka je podporiť inováciu a zavádzanie nových finančných technológií a zároveň zabezpečiť primeranú úroveň ochrany spotrebiteľov a investorov.

Predbežnú politickú dohodu o nariadení o DLT schválili veľvyslanci pri EÚ vo Výbore stálych predstaviteľov. Teraz ju formálne prijme Rada a Parlament. Potom sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť.