Súdny dvor EÚ: vymenovanie deviatich sudcov Všeobecného súdu

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali deviatich sudcov Všeobecného súdu.

  • Lauri Madise a Iko Nõmm (Estónsko), Anna Marcoulliová a Savvas S. Papasavvas (Cyprus) a Tuula Pynnäová a Heikki Kanninen (Fínsko) boli opätovne vymenovaní za sudcov Všeobecného súdu na funkčné obdobie od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2028. Tieto vymenovania sú súčasťou čiastočnej obmeny Všeobecného súdu, ktorá sa uskutoční v roku 2022 a ktorá sa týka 26 sudcov.
  • Damjan Kukovec (Slovinsko) bol vymenovaný za sudcu Všeobecného súdu na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o vymenovaní do 31. augusta 2025.Toto vymenovanie sa uskutočnilo v rámci tretej fázy reformy Všeobecného súdu, ktorá zahŕňa vymenovanie dodatočných deviatich sudcov na Všeobecný súd od 1. septembra 2019, z ktorých piatim sa skončí funkčné obdobie 31. augusta 2025.
  • Ioannis Dimitrakopoulos (Grécko) bol vymenovaný za sudcu Všeobecného súdu na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o vymenovaní do 31. augusta 2022. Suzanne Kingstonová (Írsko) bola vymenovaná za sudkyňu Všeobecného súdu na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o vymenovaní do 31. augusta 2025. Tieto vymenovania nadväzujú na vymenovanie Dimitriosa Gratsiasa (Grécko) za sudcu Súdneho dvora a Anthonyho Collinsa (Írsko) za generálneho advokáta Súdneho dvora od 7. októbra 2021. Každému z týchto dvoch členských štátov teda prináležalo navrhnúť kandidáta na voľné miesto sudcu Všeobecného súdu na zvyšný čas príslušného funkčného obdobia.

Kontext

Súdny dvor Európskej únie sa skladá z dvoch súdov: Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

Sudcovia a generálni advokáti sa vymenúvajú na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov po porade s výborom, ktorý poskytuje stanovisko k vhodnosti potenciálnych kandidátov vykonávať príslušné funkcie.

Vyberajú sa spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruku úplnej nezávislosti. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Súdneho dvora musia spĺňať predpoklady požadované na výkon najvyšších sudcovských funkcií vo svojich krajinách alebo byť uznávanými odborníkmi v oblasti práva. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Všeobecného súdu musia spĺňať predpoklady požadované na výkon vysokých sudcovských funkcií.