PANDÉMIA COVID-19

Európska rada sa zaoberala zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v EÚ a vplyvom výskytu omikronu, nového znepokojujúceho variantu.

Očkovanie1.Európska rada sa zaoberala zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v EÚ a vplyvom výskytu omikronu, nového znepokojujúceho variantu. Opätovne zdôrazňuje zásadný význam očkovania v boji proti pandémii. Mimoriadne dôležité a naliehavé je sprístupniť očkovanie pre všetkých a nasadiť posilňovacie dávky. V tejto súvislosti je naďalej kľúčové prekonať váhavosť v očkovaní, a to aj prostredníctvom boja proti dezinformáciám. Okrem očkovania by sa malo pokročiť aj vo vykonávaní stratégie EÚ pre terapeutiká na ochorenie COVID-19 vrátane spoločného obstarávania.Koordinácia2.Je potrebné pokračovať v koordinovanom úsilí a reagovať ním na vývoj na základe najlepších dostupných vedeckých dôkazov a zároveň zabezpečiť, aby akékoľvek obmedzenia vychádzali z objektívnych kritérií a neohrozovali fungovanie jednotného trhu ani neúmerne neobmedzovali voľný pohyb medzi členskými štátmi alebo cestovanie do EÚ. Európska rada vyzýva na urýchlené prijatie revidovaného odporúčania Rady o bezpečnom voľnom pohybe a revidovaného odporúčania Rady o cestách do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Európska rada zdôrazňuje dôležitosť koordinovaného prístupu k platnosti digitálneho COVID preukazu EÚ a berie na vedomie skutočnosť, že Komisia prijme v tejto súvislosti delegovaný akt.Medzinárodná spolupráca3.Európska rada zdôrazňuje, že pandémiu je možné prekonať len prostredníctvom globálnej spolupráce založenej na dôvere a vzájomnej pomoci. V tejto súvislosti oceňuje ostražitosť a transparentnosť Botswany a Južnej Afriky pri rýchlom odhalení, sekvenovaní a nahlasovaní najnovšieho znepokojujúceho variantu omikron a zdôrazňuje dôležitosť posilnenia globálnych kapacít v oblasti genómového sekvenovania.
 
 
Závery –16.decembra2021EUCO 22/212SK4.EÚ je odhodlaná zohrať svoju úlohu pri dosahovaní celosvetovej zaočkovanosti. EÚ je v tejto súvislosti najväčším darcom a vývozcomna svete. Budeme pokračovať vo vývoze a spoločnom využívaní zásob očkovacích látok a súvisiaceho pomocného materiálu a intenzívnejšie podporíme krajiny, ktoré to najviac potrebujú, najmä v Afrike, a to tak ďalším poskytovaním podpory nástroju COVAX, ako aj na bilaterálnom základe v spolupráci s partnermi. 5.Európska rada vyzýva Komisiu, aby v záujme riešenia ťažkostí pri spoločnom využívaní zásob očkovacích látok, ako aj pri podávaní očkovacích látok, a urýchleného odstránenia prekážok, ktoré bránia celosvetovému nasadeniu očkovacích látok, intenzívnejšie podporila členské štáty a tretie krajiny, ďalej spolupracovala s výrobcami a posilnila koordináciu so Svetovou zdravotníckou organizáciou, nástrojom COVAX a ďalšími partnermi. Európska rada vyzýva Radu, aby dôsledne a úplne transparentne monitorovala plnenie záväzkov v oblasti očkovacích látok, pričom sa podľa potreby k tejto otázke vráti.6.Európska rada víta skutočnosť, že Svetové zdravotnícke zhromaždenie sa 1. decembra 2021 dohodlo, že začne globálny proces vedúci k vypracovaniu a dojednaniu dohovoru, dohody či iného medzinárodného nástroja, ktorý bude zameranýna prevenciu pandémií a pripravenosť a reakciu na ne a ktorý by bol prijatý v súlade s článkom 19 alebo inými ustanoveniami Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa uváženia príslušného medzivládneho orgánu povereného rokovaniami. II.KRÍZOVÉ RIADENIE A ODOLNOSŤ7.Európska rada zhodnotila činnosť zameranú na posilnenie našej kolektívnej pripravenosti, schopnosti reagovať a odolnosti voči budúcim krízam, čo pre Úniu predstavuje významnú prierezovú politickú prioritu.
 
 
Závery –16.decembra2021EUCO 22/213SK8.Víta závery Rady z 23. novembra 2021 a vyzýva na:–posilnenie reakcie a pripravenosti EÚ na krízy v rámci prístupu zohľadňujúceho všetky riziká,–budovanie a monitorovanie odolnosti a riešenie oblastí, v ktorých sme vystavení riziku.9.Európska rada vyzýva Radu, aby pokračovala v práci a pravidelne skúmala dosiahnutý pokrok. III.BEZPEČNOSŤ A OBRANA10.EÚ je odhodlaná presadzovať globálny medzinárodný poriadok založený na pravidlách, ktorého jadrom je Organizácia Spojených národov, a posilňovať spoluprácu s partnermi na celom svete s cieľom riešiť spoločné hrozby a výzvy.11.Vzhľadom na rastúcu globálnu nestabilitu, zintenzívňujúcu sa strategickú súťaž a komplexné bezpečnostné hrozby prevezme EÚ väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a v oblasti obrany, bude pokračovať v strategickom postupe a zvýši svoju schopnosť konať samostatne. EÚ bude presadzovať svoje záujmy a hodnoty, posilňovať svoju odolnosť a pripravenosť účinne riešiť bezpečnostné hrozby a výzvy a naďalej sa bude usilovať o globálny mier a bezpečnosť.12.Európska rada vyzýva Radu, aby na základe prvého návrhu, ktorý predložil vysoký predstaviteľ v novembri 2021, pokračovala v príprave ambiciózneho a uskutočniteľného Strategického kompasu, v ktorom sa stanoví spoločná strategická vízia na nasledujúce desaťročie a čo najlepšie sa bude využívať celý súbor nástrojov EÚ vrátane civilných a vojenských politík, nástrojov a prostriedkov. V tomto rámci Európska rada so záujmom očakáva predloženie technologického plánu, o ktorý požiadala vo februári 2021, a vyzýva Komisiu a vysokého predstaviteľa, aby predložili akékoľvek ďalšie potrebné návrhy, vrátane návrhov o bezpečnosti vesmírneho priestoru, o kybernetickej oblasti a boji proti hybridným hrozbám.
 
 
Závery –16.decembra2021EUCO 22/214SK13.EÚ je odhodlaná úzko spolupracovať s NATO pri plnom dodržiavaní zásad, ktoré sú stanovené v zmluvách a na ktorých sa dohodla Európska rada, vrátane zásad inkluzívnosti, reciprocity a rozhodovacej autonómie EÚ. Transatlantické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a NATO sú pre našu celkovú bezpečnosť kľúčové. Silnejšia a spôsobilejšia EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany pozitívne prispeje ku globálnej a transatlantickej bezpečnosti a dopĺňa NATO, ktoré pre svoje členské štáty zostáva základom kolektívnej obrany. Európska rada podporuje posilnenie strategického partnerstva EÚ a NATO a so záujmom očakáva tretie spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi EÚ a NATO. Toto vyhlásenie by sa malo vypracovať inkluzívnym spôsobom, malo by sa zaoberať novými hrozbami a výzvami a malo by ako oblasti posilnenej spolupráce zahŕňať odolnosť, kybernetické a hybridné hrozby, zmenu klímy a bezpečnosť, kozmický priestor a vznikajúce a prelomové technológie.14.Európska rada sa k otázke bezpečnosti a obrany vráti na zasadnutí v marci 2022, na ktorom bude vyzvaná, aby potvrdila schválenie Strategického kompasu.IV.VONKAJŠIE ASPEKTY MIGRÁCIE15.Európska rada posúdila vykonávanie svojich záverov z 24. – 25. júna 2021 a 21. – 22. októbra 2021. Pripomína, že v