Štátna školská inšpekcia pomôže školám implementovať metodiku wellbeingu a autoevalvácie

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) bude realizovať v období od 1. 11. 2021 do 1. 11. 2022 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce - ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom: Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspe

Projekt schválila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v rámci relevantnej projektovej výzvy. Projekt sa venuje dvom témam potrebným pre posilnenie kvality slovenského školstva – wellbeingu a autoevalvácii škôl. Pre tento účel bude ŠŠI implementovať skúsenosti a príklady dobrej praxe projektových partnerov z Českej republiky a Fínska. Dokáže tak zo zahraničia priniesť kvalitné prvky vzdelávania.

Stanovisko Mgr. Alžbety Štofkovej Dianovskej, hlavnej školskej inšpektorky:

ŠŠI má ambíciu pôsobiť ako kritický priateľ škôl. Odpútavame sa od „nálepky“ kontrolóra

výchovno-vzdelávacieho procesu a pomáhame školám identifikovať a zlepšiť rôzne aspekty

vzdelávania a pedagogického riadenia.

Wellbeing je súčasťou moderných vzdelávacích systémov krajín organizácie SICI (The Standing

International Conference of Inspectorates), ktorej je členom i Štátna školská inšpekcia.

Wellbeing žiaka je stav, v ktorom môžeme v podporujúcom a podnetnom prostredí plne

rozvíjať jeho fyzický, kognitívny, emocionálny, sociálny a duchovný potenciál a žiť s ostatnými

plnohodnotný a spokojný život. Dištančná výučba ukázala, ako je veľmi dôležité sa zamerať na

túto oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom nášho projektu je vytvoriť nástroj

hodnotenia wellbeingu a jeho vplyvu na výsledky žiakov v základných a stredných školách.

Zároveň chceme wellbeing popularizovať a vytvoriť metodickú podporu wellbeingu pre

základné a stredné školy formou webinára a vzdelávacieho materiálu pre učiteľov a riaditeľov

škôl.

Druhým cieľom projektu je aj oblasť autoevalvácie škôl. Štátna školská inšpekcia má dlhodobo

zaradené medzi nepovinné hodnotiace kritériá v rámci komplexného hodnotenia škôl

i kritérium v oblasti riadenia školy, ktoré reflektuje skutočnosť, či škola realizuje

sebahodnotiace procesy. Oblasť riadenia školy však nie je jedinou oblasťou autoevalvácie,

medzi ďalšie oblasti patrí klíma školy a iné. V nadväznosti na cieľ projektu chceme inovovať

kritériá autoevalvácie. Zároveň chceme popularizovať autoevalváciu formou metodiky

a webinára pre riadiacich a pedagogických zamestnancov pilotných základných a stredných

škôl.

Informácie a závery z projektu budú uverejnené na webovom sídle ŠŠI

https://www.ssi.sk/skolska-inspekcia-partner-spokojneho-ziaka-a-uspesnej-skoly/