Bielorusko: Rada pozastavila uplatňovanie ustanovení o zjednodušení vízového režimu

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa čiastočne pozastavuje uplatňovanie dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Bieloruskom.

Toto rozhodnutie je reakciou na prebiehajúci hybridný útok, ktorý spustil bieloruský režim.

Pozastavenie sa vzťahuje na ustanovenia, ktorými sa upúšťa od požiadaviek na listinné dôkazy, upravuje vydávanie víz na viac vstupov a znižujú poplatky za žiadosť o udelenie víza tak, ako sa uplatňujú na predstaviteľov bieloruského režimu. Týmto rozhodnutím nebudú dotknutí bežní občania Bieloruska, ktorí budú i naďalej požívať také isté výhody vyplývajúce z dohody o zjednodušení vízového režimu ako v súčasnosti.

Aleš Hojs, slovinský minister vnútra a predseda Rady pre vnútorné veci

Dôrazne odsudzujeme a odmietame pokračujúce využívanie migrácie zo strany bieloruského režimu. Je neprijateľné, aby si Bielorusko zahrávalo so životmi ľudí na politické účely. Dnešné rozhodnutie opäť potvrdzuje náš spoločný záväzok pokračovať v boji proti tomuto prebiehajúcemu hybridnému útoku

Aleš Hojs, slovinský minister vnútra a predseda Rady pre vnútorné veci

Ďalšie kroky

Rozhodnutie sa teraz uverejní v úradnom vestníku a nadobudne účinnosť druhý deň po uverejnení. Podľa dohody o zjednodušení vízového režimu sa rozhodnutie o pozastavení musí oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho účinnosti.

Kontext

Dohoda o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Bieloruskom nadobudla platnosť 1. júla 2020 súbežne s dohodou o readmisii medzi EÚ a Bieloruskom. Účelom dohody je uľahčiť vydávanie krátkodobých víz, a tým prispieť k posilneniu medziľudských kontaktov a k spoločným hodnotám a demokratických zásadám.

Po politických otrasoch v Bielorusku a reštriktívnych opatreniach, ktoré prijala EÚ, začalo Bielorusko v júni 2021 organizovať lety a vnútorné presuny s cieľom uľahčiť tranzit migrantov do EÚ, najprv do Litvy, neskôr do Lotyšska a Poľska. Bielorusko tiež 28. júna 2021 oznámilo, že pozastaví platnosť dohody o readmisii s EÚ.

Tieto opatrenia sú v rozpore so základnými zásadami, na základe ktorých bola uzavretá dohoda o zjednodušení vízového režimu, a sú v rozpore so záujmami EÚ.