Závery Európskej rady o COVID-19, energetike, obchode a vonkajších vzťahoch

Očkovacie kampane v celej Európe priniesli významný pokrok v boji proti ochoreniu COVID-19. Napriek tomu je situácia v niektorých členských štátoch naďalej veľmi vážna.

V záujme ďalšieho zvýšenia zaočkovanosti v celej Únii by sa malo zintenzívniť úsilie o prekonanie váhavého postoja k očkovaniu, a to aj prostredníctvom boja proti dezinformáciám, najmä na platformách sociálnych médií. Je potrebné zachovať ostražitosť, pokiaľ ide o vznik a šírenie možných nových variantov.

2. Európska rada vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie vyzýva na ďalšiu koordináciu s cieľom uľahčiť voľný pohyb v rámci EÚ a cestovanie do EÚ, ako aj na revíziu súvisiacich dvoch odporúčaní Rady. Nabáda Komisiu, aby zrýchlila prácu na vzájomnom uznávaní preukazov s tretími krajinami.

3. Na základe skúseností získaných z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 sa musí posilniť odolnosť EÚ voči krízam a horizontálna pripravenosť na ne. S cieľom zabezpečiť lepšiu prevenciu, pripravenosť a reakciu, pokiaľ ide o budúce núdzové zdravotné situácie v EÚ, Európska rada vyzýva, aby sa uzavreli rokovania o legislatívnom balíku týkajúcom sa zdravotnej únie a aby sa zabezpečila primeraná účasť členských štátov na riadení Úradu pre pripravenosť a reakciu na núdzové zdravotné situácie (HERA). Pripomína, že je potrebné urýchlene pokročiť pri zabezpečovaní prístupu k liekom vo všetkých členských štátoch.

4. Európska rada opätovne potvrdzuje, že EÚ je naďalej odhodlaná prispievať k medzinárodnej reakcii na pandémiu a zabezpečovať prístup k očkovacím látkam pre všetkých. Vyzýva na rýchle odstránenie prekážok, ktoré bránia celosvetovému nasadeniu očkovacích látok, a vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti ďalej spolupracovala priamo s výrobcami. To členským štátom umožní urýchliť dodávky očkovacích látok do krajín, ktoré to najviac potrebujú. EÚ bude naďalej podporovať výrobu a využívanie očkovacích látok v partnerských krajinách.

5. V súvislosti s nadchádzajúcim zasadnutím skupiny G20 a so zreteľom na mimoriadne zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v novembri Európska rada zdôrazňuje, že podporuje pevné ústredné postavenie Svetovej zdravotníckej organizácie v rámci budúceho globálneho riadenia v oblasti zdravia, ako aj cieľ dohodnúť sa na medzinárodnej zmluve o pandémiách.

III. CENY ENERGIE

11. Európska rada sa zaoberala nedávnym prudkým nárastom cien energie a posúdila vplyv zvyšovania cien na občanov a podniky, najmä na zraniteľných občanov a MSP snažiacich sa zotaviť z pandémie COVID-19.

12. Súbor nástrojov, ktorý Komisia predstavila v oznámení o boji s rastúcimi cenami energie, obsahuje užitočné opatrenia z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

13. Európska rada vyzýva:

  • Komisiu, aby s pomocou Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) preskúmala fungovanie trhov s plynom a elektrinou, ako aj trh EU ETS. Komisia potom posúdi, či si určité formy obchodného správania budú vyžadovať ďalšie regulačné opatrenia,
  • členské štáty a Komisiu, aby tento súbor nástrojov urýchlene čo najlepšie využili s cieľom poskytnúť krátkodobú pomoc najzraniteľnejším spotrebiteľom a podporiť európske podniky, a to s prihliadnutím na rozmanitú a špecifickú situáciu jednotlivých členských štátov,
  • Komisiu a Radu, aby urýchlene zvážili strednodobé a dlhodobé opatrenia, ktorými by sa prispelo k zabezpečeniu energie za cenu, ktorá je pre domácnosti a spoločnosti dostupná, zvýšeniu odolnosti energetického systému EÚ a vnútorného trhu s energiou, zaisteniu bezpečnosti dodávok a podpore prechodu ku klimatickej neutralite, a to s prihliadnutím na rozmanitú a špecifickú situáciu jednotlivých členských štátov, a
  • Európsku investičnú banku, aby preskúmala, ako možno v rámci jej kapitálového manévrovacieho priestoru urýchliť investície do energetickej transformácie, a tak znížiť budúce riziká narušenia a naplniť ambície Európy v oblasti globálnej prepojenosti.

14. Na mimoriadnom zasadnutí Rady TTE (energetika), ktoré sa uskutoční 26. októbra 2021, sa bude venovať pozornosť dosiahnutiu okamžitého pokroku v tejto oblasti. Európska rada bude situáciu sledovať a v decembri sa k nej vráti.

V. OBCHOD

22. Európska rada viedla strategickú diskusiu o obchodnej politike EÚ.

VI. VONKAJŠIE VZŤAHY

23. Európska rada rokovala o prípravách na nadchádzajúci samit ASEM, ktorý sa uskutoční 25. – 26. novembra 2021. V tejto súvislosti podporuje stratégiu EÚ pre spoluprácu v indicko-tichomorskom regióne a vyzýva Radu, aby zabezpečila jej rýchle vykonávanie.

24. Európska rada rokovala aj o prípravách na samit Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční 15. decembra 2021. Vzťahy EÚ s týmto regiónom majú naďalej kľúčový strategický význam. Európska rada opätovne vyzýva bieloruské orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov.

25. Európska rada pred zasadnutím COP26 v Glasgowe vyzýva na ambicióznu globálnu reakciu na zmenu klímy. Je nevyhnutné, aby limit globálneho otepľovania 1,5 °C zostal dosiahnuteľný. Európska rada preto vyzýva všetky zmluvné strany, aby predložili ambiciózne národné ciele a politiky a vykonali ich. Naliehavo vyzýva najmä veľké ekonomiky, aby včas pred zasadnutím COP26 oznámili alebo aktualizovali posilnené a ambiciózne vnútroštátne stanovené príspevky a predložili dlhodobé stratégie na dosiahnutie nulovej bilancie emisií do roku 2050, ak tak ešte neurobili. Európska rada pripomína záväzok EÚ a jej členských štátov naďalej zvyšovať financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy. Vyzýva ďalšie rozvinuté krajiny, aby bezodkladne zvýšili svoj príspevok ku kolektívnemu cieľu financovania opatrení v oblasti zmeny klímy vo výške 100 miliárd USD ročne až do roku 2025.

26. Európska rada tiež vzala na vedomie prípravy na zasadnutie COP15 o biologickej diverzite v Kunmingu. Vyzýva na vytvorenie ambiciózneho globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 s cieľom zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity.

***

V nadväznosti na vyhlásenie Rady zo 6. decembra 2018 o boji proti antisemitizmu a vypracovaní spoločného bezpečnostného prístupu k lepšej ochrane židovských komunít a inštitúcií v Európe a vyhlásenie Rady z 2. decembra 2020 o začleňovaní boja proti antisemitizmu do všetkých oblastí politiky Európska rada víta stratégiu boja proti antisemitizmu a podpory židovského života v EÚ, ktorú Komisia prijala 5. októbra 2021. Medzinárodné fórum v Malmö venované pamiatke holokaustu a boju proti antisemitizmu, ktoré sa uskutočnilo 13. októbra 2021, je pripomienkou toho, že nesmieme poľaviť v boji proti všetkým formám antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie.