Slabé stránky prijímacieho konania na gymnáziách

Štátna školská inšpekcia zverejnila dňa 27. 09. 2021 na svojom webe informáciu o kontrole organizácie a priebehu prijímacieho konania na gymnáziách.

Analýza sa uskutočnila  na 16 vybraných gymnáziách.

Stanovisko Mgr. Alžbety Štofkovej Dianovskej, hlavnej školskej inšpektorky:

Každoročné poprijímačkové diskusie učiteľov a rodičov, či gymnáziá dodržali svoje nastavené kritériá prijímacieho konania, sa stali pre nás podnetom pre detailnejšie overenie týchto polemík. Pri kontrole sme zistili nesúlad s právnymi predpismi na viac ako polovici  zo sledovaných gymnázií. Niekde išlo len o „menšie“ nedostatky, ale v niektorých školách došlo k závažným porušeniam právnych predpisov.

K najdôležitejším odporúčaniam riaditeľom škôl zo strany školskej inšpekcie vyplývajúcich z kontroly prijímacích skúšok patrí:

eliminovanie úloh na nižšie myšlienkové procesy a zvyšovanie podielu úloh na analýzu, hodnotenie, prípadne tvorbu,

zaraďovanie úloh na prácu s textom a čitateľskú gramotnosť do testov zo slovenského jazyka a literatúry častejšie a znižovanie počtov úloh vyžadujúcich encyklopedické vedomosti a memorovanie,

stanovenie náročnosti zadaní z profilových predmetov tak, aby vytvárali predpoklad pre prijatie uchádzačov disponujúcich potenciálom na dosahovanie vyššej úrovne funkčnej gramotnosti.

Na základe našich zistení očakávame oveľa väčší záujem a aj angažovanosť zriaďovateľov gymnázií pri presadzovaní poslania gymnázií pripravovať žiakov na vysokoškolské štúdium a zároveň začať diskusiu vo vlastných radoch, či niektoré gymnáziá majú opodstatnenie pre ďalšiu existenciu.

Samotný článok a ďalšie relevantné zistenia sú dostupné na odkaze:

https://www.ssi.sk/2021/09/27/slabe-stranky-prijimacieho-konania-na-gymnazia/