Rada prijala pobrexitovú adaptačnú rezervu vo výške 5 miliárd EUR

Rada definitívne schválila fond určený na pomoc členským štátom pri riešení negatívneho vplyvu brexitu.

Z fondu vo výške päť miliárd EUR (v cenách roku 2018) sa podporia najviac postihnuté regióny, odvetvia a komunity s cieľom pokryť dodatočné náklady, kompenzovať straty alebo čeliť iným nepriaznivým hospodárskym a sociálnym účinkom vyplývajúcim priamo z vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Zvonko Černač, slovinský minister pre rozvoj a európsku politiku súdržnosti, predsedníctvo Rady.

Rýchle prijatie rezervy znamená, že pre najviac postihnuté európske regióny a spoločnosti, najmä MSP a ich pracovníkov, budú čoskoro k dispozícii veľmi potrebné finančné prostriedky. Naším cieľom je pomôcť najzraniteľnejším subjektom prekonať ťažké obdobie prispôsobovania sa následkom brexitu. Dokazuje to solidaritu všetkých členských štátov s najviac postihnutými oblasťami.

Zvonko Černač, slovinský minister pre rozvoj a európsku politiku súdržnosti, predsedníctvo Rady.

Táto rezerva je osobitným jednorazovým núdzovým nástrojom.

Podporia sa z nej verejné a súkromné podniky, ktoré čelia narušeniu obchodných tokov, vrátane nových nákladov na colné kontroly a administratívne postupy. Keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ vytvorilo bezprecedentnú situáciu, členské štáty budú mať k dispozícii flexibilitu pri rozhodovaní o najlepších krokoch, ktoré sa majú prijať v boji proti rôznym negatívnym dôsledkom.

V tejto súvislosti sa zriadením fondu stanovuje demonštratívny zoznam oprávnených opatrení, ako sú podpora MSP, regionálnych a miestnych spoločenstiev a organizácií vrátane maloobjemového pobrežného rybolovu závislého od rybolovných činností vo vodách Spojeného kráľovstva, ako aj opatrenia na podporu vytvárania pracovných miest a opätovného začlenenia vracajúcich sa občanov EÚ na trh práce.

Z rezervy sa budú financovať opatrenia zavedené od 1. januára 2020 do 31. decembra 2023 na pokrytie výdavkov, ktoré vznikli pred uplynutím prechodného obdobia.

Prideľovanie

Rada sa vzhľadom na nepriaznivý vplyv brexitu na každý členský štát rozhodla predbežne vopred rozdeliť všetky zdroje rezervy, ktoré v bežných cenách predstavujú 5,4 miliardy EUR. Metóda výpočtu predbežného pridelenia je určená tromi hlavnými faktormi.

Najväčšia suma 4,5 miliardy EUR sa rozdelí podľa významu obchodu so Spojeným kráľovstvom, 656 miliónov EUR sa rozdelení na základe významu rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Spojeného kráľovstva a 273 miliónov EUR sa rozdelí na základe významu susedských väzieb pre pohraničné morské regióny susediace so Spojeným kráľovstvom.

Navyše, aby členské štáty mohli prijať rýchle opatrenia, sa veľká väčšina zdrojov vo výške 4,3 miliardy EUR poskytne vo forme predbežného financovania v troch ročných tranžiach – v roku 2021, 2022 a 2023. Zostávajúce zdroje budú k dispozícii v roku 2025, a to po preskúmaní výdavkov na oprávnené opatrenia v predchádzajúcich rokoch, v rámci ktorého sa zohľadnia aj jednotlivé nevyužité sumy.

Ďalšie kroky

Dnešné schválenie pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní, o ktorej sa hlasovalo na plenárnej schôdzi 15. septembra, zo strany Rady predstavuje posledný legislatívny krok a znamená, že pobrexitová adaptačná rezerva bola prijatá. Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie v prvej polovici októbra.