Rada vyjadrila súhlas s prvými platbami určenými na obnovu

Ministri hospodárstva a ministri financií EÚ dnes prijali prvý súbor vykonávacích rozhodnutí Rady o schválení národných plánov obnovy a odolnosti.

Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko dostali zelenú na využívanie finančných prostriedkov EÚ určených na podporu obnovy a odolnosti s cieľom posilniť svoje hospodárstva a zotaviť sa z dôsledkov pandémie COVID-19. Prijatie vykonávacích rozhodnutí Rady o schválení uvedených plánov umožňuje členským štátom podpisovať dohody o grantoch a úveroch, ktoré umožnia predbežné financovanie až do výšky 13 %.

Rada v júni dostala od Komisie kladné posúdenie plánov 12 členských štátov, ku ktorým boli pripojené návrhy rozhodnutí Rady o ich schválení. Všetkých 12 členských štátov požiadalo o predbežné financovanie z im pridelených finančných prostriedkov. Rozhodnutia, ktoré dnes Rada prijala, sú posledným krokom pred tým, ako členské štáty môžu s Komisiou uzavrieť dohody o grantoch a úveroch a začať prijímať finančné prostriedky na vykonávanie svojich národných plánov.

Rozhodnutia Rady ECOFIN o takmer polovici národných plánov sú veľkým krokom vpred pri obnove európskeho hospodárstva. Umožňujú členským štátom podpísať prvé dohody o financovaní, ako aj to, aby sa vykonali platby predbežného financovania. Členské štáty môžu s podporou EÚ začať reformy a investície potrebné na obnovu, posilnenie a transformáciu svojich hospodárstiev. Prijaté rozhodnutia Rady umožnia členským štátom využívať finančné prostriedky nielen na zotavenie sa z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, ale aj na vytvorenie odolnej, ekologickejšej a digitálnejšej, inovatívnejšej a konkurencieschopnejšej Európy pre budúce generácie EÚ.

Andrej Šircelj, slovinský minister financií

Cieľom finančnej pomoci EÚ z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške 672,5 miliardy EUR je posilniť európske hospodárske oživenie prostredníctvom podpory reforiem a investičných projektov členských štátov. Opatrenia schválené v národných plánoch sú zamerané na šesť oblastí politiky (pilierov) stanovených v nariadení, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Medzi tieto oblasti patrí zelená a digitálna transformácia, inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a sociálna a územná súdržnosť.

Medzi opatrenia jednotlivých členských štátov na dosiahnutie obnovy a zvýšenie odolnosti EÚ patrí napríklad dekarbonizácia priemyslu, obnova budov, digitalizácia verejnej správy a rekvalifikácia pracovnej sily. Plány sa zameriavajú aj na odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré boli identifikované počas rokovaní v rámci európskeho semestra 2019 a 2020.

Kontext a ďalšie kroky

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je ústrednou súčasťou iniciatívy NextGenerationEU, balíka opatrení na oživenie hospodárstva EÚ po pandémii COVID-19 a zároveň riešenie hlavných výziev našej doby, ako je transformácia hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a digitálna transformácia. Na získanie podpory v rámci tohto mechanizmu musia členské štáty predložiť svoje plány obnovy a odolnosti Komisii, ktorá ich potom posúdi na základe odporúčaní pre jednotlivé krajiny a šiestich pilierov nástroja.

Po predložení individuálneho plánu, a pokiaľ sa s dotknutým členským štátom nedohodne odklad, má Komisia dva mesiace na to, aby ho posúdila a navrhla vykonávacie rozhodnutie Rady o jeho schválení. Rada potom spravidla návrh preskúma do štyroch týždňov. Po prijatí navrhovaného rozhodnutia môže členský štát podpísať dvojstranné dohody o financovaní s Komisiou a do dvoch mesiacov dostať dohodnuté predbežné financovanie.

Ďalšie úhrady v rámci tohto mechanizmu budú založené na pozitívnom posúdení vykonávania plánu obnovy a odolnosti, pričom sa zohľadní dosiahnutie míľnikov a cieľov stanovených v individuálnom pláne.