Závery Rady o hĺbkových preskúmaniach v roku 2021

Závery Rady o hĺbkových preskúmaniach v roku 2021 v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.

Rada (ECOFIN):

  1. PRIPOMÍNA, že v roku 2020 EÚ trpela prudkým hospodárskym poklesom a bezprecedentnými sociálno-ekonomickými dôsledkami pandémie COVID-19. Od jari 2021 sa hospodárska činnosť zvyšuje, keďže opatrenia na zamedzenie šírenia sa postupne uvoľňujú a vakcinácia napreduje, pričom neistota zostáva zvýšená.
  2. ZDÔRAZŇUJE význam nepretržitej úzkej koordinácie hospodárskej politiky EÚ vrátane odhaľovania, prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh, ktoré bránia riadnemu fungovaniu hospodárstiev členských štátov, hospodárskej a menovej únie alebo hospodárstva Európskej únie ako celku. VÍTA uverejnenie hĺbkových preskúmaní v roku 2021 v kontexte postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.
  3. STOTOŽŇUJE SA s posúdením Komisie, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 v zásade nezmenila povahu nerovnováh členských štátov, spôsobila však útlm pri znižovaní už zistených nerovnováh a môže zvýšiť riziká pre makroekonomickú stabilitu. V reakcii na krízu prispeli politické opatrenia v uplynulom roku k zadlženiu, ale v strednodobom horizonte by mali podporovať úpravy. Verejný dlh sa výrazne zvýšil v dôsledku potrebných opatrení verejnej podpory na zmiernenie vplyvu tohto otrasu, čo vo viacerých členských štátoch prispelo k už aj tak vysokej miere zadlženia pred krízou spôsobenou ochorením COVID-19. Súkromný dlh (najmä podnikov) sa zvýšil s cieľom riešiť výpadky príjmov vyplývajúce z obmedzenia pohybu; po postupnom ukončení podporných opatrení sa môžu prípadné ťažkosti so splácaním dlhu premietnuť do nárastu nesplácaných úverov. Deficity bežného účtu zostali vo všeobecnosti stabilné, s výnimkou členských štátov, ktoré najviac trpeli poklesom zahraničného cestovného ruchu; v niektorých členských štátoch pretrvávajú veľké prebytky bežného účtu, potenciálne s cezhraničným významom. Ceny obytných nehnuteľností zostali v niektorých členských štátoch zvýšené s vyšším rizikom nadhodnotenia. Zmiernením rastu miezd sa zároveň znížili tlaky na nákladovú konkurencieschopnosť počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19.
  4. KONŠTATUJE, že je stále ťažké posúdiť úplné dôsledky krízy vrátane jej štrukturálnych účinkov. UZNÁVA, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 výrazne zasiahla širokú škálu odvetví, globálne hodnotové reťazce a mnohé regióny EÚ. UZNÁVA príležitosti a výzvy zelenej a digitálnej transformácie, vrátane možných súvisiacich regionálnych účinkov, ktoré by mohli ovplyvniť makroekonomické nerovnováhy. VYZÝVA na dôkladné monitorovanie existujúcich a možných vznikajúcich nových nerovnováh a rozlišovanie medzi cyklickými a štrukturálnymi faktormi.
  5. SÚHLASÍ s potvrdením Komisie, že 12 členských štátov, ktoré boli v rámci hĺbkových preskúmaní analyzované (Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko), čelí v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe makroekonomickým nerovnováham rôznej povahy a stupňa závažnosti. SÚHLASÍ s tým, že v troch členských štátoch (na Cypre, v Grécku a Taliansku) existujú nadmerné nerovnováhy.
  6. JE PRESVEDČENÁ, že hĺbkové preskúmania predstavujú vysokokvalitnú a komplexnú analýzu situácie v jednotlivých členských štátoch, ktoré boli predmetom preskúmania. POTVRDZUJE, že relevantné analytické nástroje doplnené vecnou kvalitatívnou analýzou boli uplatnené so zreteľom na špecifické výzvy jednotlivých ekonomík. VÍTA zvýšený význam analýzy zameranej na budúcnosť v kontexte súčasnej vysokej neistoty. ZDÔRAZŇUJE, že posudzovanie účinkov presahovania medzi krajinami je naďalej veľmi dôležité.
  7. BERIE NA VEDOMIE, že posúdenie v hĺbkových preskúmaniach bolo dokončené pred finalizáciou plánov obnovy a odolnosti. SÚHLASÍ s tým, že rýchle, dôkladné a účinné vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je príležitosťou na zníženie existujúcich makroekonomických nerovnováh prostredníctvom podpory reforiem a investícií, ktoré riešia štrukturálne výzvy identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny v cykloch európskeho semestra na roky 2019 a 2020. ZDÔRAZŇUJE, že úplné, účinné a včasné vykonávanie plánov obnovy a odolnosti by posilnilo rast s vyšším potenciálom, zvýšilo odolnosť hospodárstva a podporilo výrazné oživenie hospodárstva.
  8. ZDÔRAZŇUJE, že postup pri makroekonomickej nerovnováhe je ústredným postupom v rámci európskeho semestra. VYZÝVA na pokračovanie vykonávania postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, najmä zachovaním pravidelného preskúmania vývoja, a to aj v rámci osobitného monitorovania, a preskúmaním potenciálnych a nových vznikajúcich rizík.
  9. OPÄTOVNE PRIPOMÍNA, že postup pri makroekonomickej nerovnováhe by sa mal využívať v plnej miere, transparentne a konzistentne, pričom by sa mala uplatňovať zodpovednosť členských štátov za tento postup, vrátane prípadnej aktivácie postupu pri nadmernej nerovnováhe. KONŠTATUJE, že za súčasných okolností Komisia nepovažovala za vhodné začať postup pri nadmernej nerovnováhe. TRVÁ NA TOM, že Komisia by mala jasne a verejne vysvetliť svoje dôvody vždy, keď dospeje k záveru, že v členskom štáte existujú nadmerné nerovnováhy, avšak Rade nenavrhuje začatie postupu pri nadmernej nerovnováhe. PRIPOMÍNA, že Rada bude rokovať o postupe pri makroekonomickej nerovnováhe v rámci revízie právnych predpisov v oblasti správy hospodárskych záležitostí.