Rada prijala dočasné oslobodenie od DPH v rámci „nákupov a darov“

Rada prijala zmenu smernice o DPH, ktorou sa zavádza dočasné oslobodenie od DPH pre dovoz a niektoré dodávky tovaru v reakcii na pandémiu COVID-19.

Touto smernicou o „nákupoch a daroch“ sa Komisii a agentúram EÚ uľahčí nákup tovaru a služieb s cieľom bezplatne ich distribuovať členským štátom v kontexte pretrvávajúcej krízy v oblasti verejného zdravia.

Prostredníctvom tejto aktualizácie sa do zoznamu transakcií oslobodených od dane v smernici o DPH dočasne pridáva nákup tovaru a služieb orgánom EÚ v mene členských štátov s cieľom reagovať na núdzovú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. Nová výnimka umožní poskytnúť členským štátom a ich inštitúciám viac darov, pretože oslobodí orgány EÚ od rozpočtovej a administratívnej záťaže, ktorá tento proces brzdí.

Vďaka tejto zmene budú môcť Komisia a agentúry EÚ využiť rozpočet EÚ na riešenie následkov pandémie COVID-19 najlepším možným spôsobom. Po skončení súčasnej núdzovej situácie sa platné sadzby DPH obnovia.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia predložila 12. apríla 2021 návrh s cieľom riešiť skutočnosť, že oslobodenie od DPH pri nákupoch uskutočnených orgánom EÚ sa obmedzovalo len na prípad, keď bol nákup uskutočnený na úradné účely daného orgánu EÚ. Toto oslobodenie sa nevzťahovalo na nákupy na účel daru členským štátom alebo napríklad zdravotníckym orgánom či nemocniciam, pretože takéto použitie sa nepovažovalo za úradný účel. Týmto oslobodením od DPH sa rozšíria dostupné zdroje na poskytovanie tovaru a služieb členským štátom v súvislosti s pandémiou COVID-19.

S cieľom zahrnúť opatrenia na riešenie účinkov pandémie, ktoré sa už vykonávajú, sa táto smernica bude uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021.