Rada schválila novú stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Rada schválila závery, ktorými sa podporuje nová stratégia. Načrtáva sa v nej dlhodobá vízia, na základe ktorej sa má EÚ do roku 2050 stať spoločnosťou, ktorá bude odolná proti zmene klímy a plne adaptovaná na jej nevyhnutné vplyvy.

Zmena klímy nie je len hrozbou budúcnosti – prebieha už teraz. Musíme sa lepšie pripraviť na dôsledky, ktoré prinesie pre ľudské zdravie, prírodu a hospodárstvo. Dnešnými závermi sa spúšťajú intenzívnejšie adaptačné opatrenia. Nová stratégia sa zameriava na lepšie údaje a lepšie využitie existujúcich údajov, podporu riešení blízkych k prírode, zohľadnenie finančných a hospodárskych aspektov a zintenzívnenie opatrení na medzinárodnej úrovni. Portugalské predsedníctvo vždy považovalo otázku klímy za kľúčovú prioritu a teší nás, že Rada dnes schválila novú stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, ktorá, spolu s nedávno odsúhlaseným európskym právnym predpisom v oblasti klímy, prispeje k tomu, aby EÚ v nasledujúcich desaťročiach dosiahla klimatickú odolnosť a klimatickú neutralitu.

João Pedro Matos Fernandes, portugalský minister životného prostredia a klímy

V dnes prijatých záveroch sa Komisii poskytujú politické usmernenia týkajúce sa vykonávania uvedenej stratégie.

Rada vyjadruje podporu zameraniu stratégie, ktorá sa usiluje zlepšiť zbieranie a spoločné využívanie údajov, a tým aj prístup k vedomostiam o klimatických vplyvoch a adaptácii na ne a výmenu týchto vedomostí, a v rámci toho aj rozšíriť platformu Climate-ADAPT.

Rada vo svojich záveroch uznáva význam prepojenia klímy a vody a zdôrazňuje, že riešenia inšpirované prírodou zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní odolnosti voči zmene klímy, pomáhajú zachovať či zvýšiť biodiverzitu, ako aj chrániť a obnovovať ekosystémy.

Členské štáty podporujú snahu stratégie zahrnúť adaptáciu na zmenu klímy do makrofiškálnych politík. Komisia sa vyzýva, aby po porade s členskými štátmi preskúmala, ako možno merať a riadiť riziká, ktoré pre verejné financie prináša zmena klímy, a aby vytvorila rámec, ktorým sa podporí využívanie poistenia proti rizikám súvisiacim s klímou.

Rada zdôrazňuje, že zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy zohráva dôležitú úlohu aj pri obnove hospodárstva po pandémii COVID-19. EÚ si vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 stanovila cieľ vynaložiť aspoň 30 % výdavkov na opatrenia v oblasti klímy vrátane adaptácie a aspoň 37 % v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Rada podporuje cieľ stratégie posilniť medzinárodné opatrenia v oblasti adaptácie v súlade s Parížskou dohodou. Opätovne potvrdzuje záväzok EÚ a členských štátov intenzívnejšie mobilizovať medzinárodné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy. Okrem toho podporuje aj posilnenie globálnej angažovanosti a kontaktov v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Dnes prijaté závery poskytujú tiež usmernenie pre prípravu príspevku EÚ o adaptácii na zmenu klímy, ktorý sa pred konferenciou COP26 predloží UNFCCC.