Rada schválila Fond na spravodlivú transformáciu

Rada prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje fond s rozpočtom 17,5 miliardy EUR, ktorý prispeje k spravodlivej a inkluzívnej zelenej transformácii.

Z Fondu na spravodlivú transformáciu sa budú financovať projekty, ktoré zmiernia sociálno-ekonomické náklady skupín obyvateľstva v celej EÚ, ktoré sú vo veľkej miere závislé od fosílnych palív alebo odvetví s vysokými emisiami skleníkových plynov a ktoré potrebujú diverzifikovať miestne hospodárstvo.

Toto nariadenie je súčasťou opatrení, ktoré EÚ prijíma na účely dosiahnutia cieľa 55 % zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050.

Otázka úspechu Európskej zelenej dohody spočíva v zmiernení dôsledkov pre tých, ktorých sa dekarbonizácia nášho hospodárstva dotkne najviac. Fond na spravodlivú transformáciu poskytne podnikom a pracovníkom na miestnej úrovni tak potrebnú podporu, aby sme ako Únia mohli spoločne bojovať proti zmene klímy bez toho, aby sa na niekoho zabudlo.

Nelson de Souza, portugalský minister plánovania, predsedníctvo Rady

Územný prístup

Regióny a členské štáty EÚ musia pri klimatickej transformácii stavať na rozličných základoch a majú rôzne kapacity na riešenie budúcich výziev. V tejto súvislosti sa fond FST zameriava na to, aby sa predišlo prehlbovaniu rozdielov investovaním na tých územiach, ktoré musia postupne ukončiť výrobu a využívanie čierneho, hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo transformovať výrazne znečisťujúce priemyselné odvetvia.

Financovanie sa sprístupní len na základe plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré vypracujú členské štáty spolu s príslušnými miestnymi a regionálnymi orgánmi. V týchto plánoch sa určia najviac postihnuté územia a ich investičné potreby.

Zdroje

Celková suma 17,5 miliardy EUR (v cenách z roku 2018) pozostáva zo 7,5 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok na obdobie 2021 – 2027, a 10 miliárd EUR z Nástroja obnovy (Next Generation EU), ktorý je k dispozícii počas rokov 2021, 2022 a 2023.

Členské štáty budú prispievať aj na programy FST. Okrem toho môžu presunúť zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu plus. To môže potenciálne mobilizovať investície vo výške takmer 30 miliárd EUR.

Rozsah podpory

Z fondu FST sa budú podporovať malé a stredné podniky (MSP) vrátane startupov a vytváranie nových firiem.

Fond sa zameria hlavne na poskytovanie pomoci ľuďom prispôsobiť sa novým pracovným príležitostiam prostredníctvom investícií do odbornej prípravy a rekvalifikácie pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, pomoci pri hľadaní zamestnania, ako aj na opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia.

Ďalšie druhy investícií zahŕňajú oblasť výskumu a inovácie, transfer vyspelých technológií, cenovo dostupnú zelenú energiu a skladovanie energie, dekarbonizáciu miestnej dopravy, digitalizáciu a posilnenie obehového hospodárstva, a to aj prostredníctvom predchádzania vzniku odpadu.

Z rozsahu podpory sú vylúčené investície súvisiace s jadrovými elektrárňami, fosílnymi palivami a tabakovými výrobkami.