Závery Európskej rady o Rusku, Spojenom kráľovstve, Blízkom východe a Mali

Európska rada viedla strategickú diskusiu o Rusku.

IV. Rusko

11. Európska rada viedla strategickú diskusiu o Rusku.

12. Odsudzuje nezákonné, provokatívne a rozvratné činnosti Ruska namierené proti EÚ, jej členským štátom a iným krajinám. Opätovne potvrdzuje jednotu a solidaritu EÚ voči takýmto činom, ako aj svoju podporu východným partnerom.

13. Európska rada vyjadruje solidaritu s Českou republikou a podporuje jej reakciu.

14. Európska rada opätovne potvrdzuje svoj záväzok dodržiavať päť zásad, ktorými sa riadi politika EÚ voči Rusku. Vyzýva vysokého predstaviteľa a Komisiu, aby predložili na účely jej zasadnutia v júni 2021 správu o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom obsahujúcu politické možnosti v súlade s týmito zásadami.

15. EÚ bude pokračovať v koordinácii s podobne zmýšľajúcimi partnermi.

V. Spojené kráľovstvo

16. Európska rada víta nadobudnutie platnosti Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 1. mája 2021. Táto dohoda spolu s dohodou o vystúpení a jej protokolmi poskytuje rámec pre naše vzťahy so Spojeným kráľovstvom. Obe dohody by sa mali plne a účinne vykonávať a mali by sa sfunkčniť ich riadiace štruktúry.

17. Uvedené dve dohody umožňujú EÚ, aby mala so Spojeným kráľovstvom čo najužšie partnerstvo, pričom sa uznáva, že štát mimo EÚ nemôže požívať rovnaké výhody ako člen a že tento vzťah musí byť vždy založený na rovnováhe práv a povinností. Vzťahy so Spojeným kráľovstvom by mali byť aj naďalej vzájomne prospešné a za žiadnych okolností nesmú oslabovať integritu jednotného trhu, colnej únie alebo rozhodovacej autonómie EÚ. Európska rada vyzýva Spojené kráľovstvo, aby dodržiavalo zásadu nediskriminácie medzi členskými štátmi.

18. Európska rada vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o zabezpečenie úplného vykonávania dohôd, a to aj pokiaľ ide o práva občanov EÚ, rybárstvo a rovnaké podmienky, a aby pri tom v plnej miere využila nástroje ustanovené v dohodách a zabezpečila nepretržitú koordináciu a stály dialóg s Radou a jej prípravnými orgánmi v súlade so zaužívanou praxou.

19. Európska rada sa bude touto záležitosťou naďalej zaoberať a EÚ bude vo svojich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom naďalej vystupovať jednotne.

VI. Blízky východ

20. Vítame prímerie, ktoré by malo ukončiť násilie. EÚ bude naďalej spolupracovať s medzinárodnými partnermi na obnovení politického procesu. EÚ opätovne potvrdzuje svoj pevný záväzok vo vzťahu k riešeniu založenému na existencii dvoch štátov.

VII. Mali

21. Európska rada sa pripája k vyhláseniu, ktoré vydalo spoločenstvo ECOWAS a Africká únia, a dôrazne odsudzuje únos prezidenta prechodného obdobia v Mali a predsedu vlády a vyžaduje ich okamžité prepustenie.

22. Európska únia je pripravená zvážiť cielené opatrenia proti politickým a vojenským vedúcim predstaviteľom, ktorí zabraňujú prechodu v Mali.